Hírek Magyarországi hírek Orbán: Itt van a dina­mi­ka, itt van a jövő, itt van a növekedés

Orbán: Itt van a dina­mi­ka, itt van a jövő, itt van a növekedés

A viseg­rá­di négyek­nek (V4) meg kell pró­bál­ni­uk együtt növe­ked­ni, erő­söd­ni, mert ha erre képe­sek, akkor lesz közép-euró­pai sze­rep­lő­je a világ­gaz­da­ság­nak és a világ­po­li­ti­ká­nak, vala­mint befo­lyá­sos sze­rep­lő­je az euró­pai poli­ti­ká­nak – mond­ta Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök csü­tör­tö­kön a len­gyel­or­szá­gi R4S vál­la­lat buda­pes­ti üzletfiók-megnyitóján

Orbán: Itt van a dinamika, itt van a jövő, itt van a növekedés

Fotó: MH/Hegedüs Róbert

Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök beszé­det mond a pub­lic affa­irs és pub­lic rela­ti­on tevé­keny­ség­re spe­ci­a­li­zá­ló­dott len­gyel R4S vál­la­lat buda­pes­ti üzlet­fi­ók-meg­nyi­tó­ján a Four Sea­sons szál­ló­ban 2020. októ­ber 8‑án

A kor­mány­fő a pub­lic affa­irs és pub­lic rela­ti­on tevé­keny­ség­re spe­ci­a­li­zá­ló­dott cég ren­dez­vé­nyén fel­hív­ta a figyel­met arra, hogy a Német­or­szág és a V4-ek (Cseh­or­szág, Len­gyel­or­szág, Magyar­or­szág és Szlo­vá­kia) közöt­ti keres­ke­del­mi és gaz­da­sá­gi kap­cso­lat gyor­sab­ban nő, mint a német-kínai.

Ez alá­tá­maszt­ja azt, hogy „itt van a dina­mi­ka, itt van a jövő, itt van a növe­ke­dés”, és ezt a pil­la­na­tot a V4-eknek meg kell ragad­ni­uk – fogal­ma­zott Orbán Viktor.

A minisz­ter­el­nök arra is kitért, hogy a poli­ti­ká­ban és a kul­tú­rá­ban jó a magyar-len­gyel együtt­mű­kö­dés, de a gaz­da­sá­gi kap­cso­la­tok rend­kí­vül sze­gé­nye­sek, ami­nek sze­rin­te alap­ve­tő­en az az oka, hogy a két nem­zet nem beszé­li egy­más nyelvét.

A magya­rok nem tanul­nak len­gye­lül, magya­rul tanul­ni „elég remény­te­len kísér­let”, „oro­szul nem aka­runk beszél­ni, az már volt”, „ők néme­tül sem akar­nak”, így marad az angol – fogal­ma­zott, hoz­zá­té­ve, hogy a magyar és a len­gyel üzle­ti élet elit­jé­nek előbb-utóbb angol nyel­ven kell fel­épí­te­nie a poli­ti­ka­i­hoz hason­ló szo­ros kapcsolatrendszert.Orbán: Ha a V4-ek tudnak együtt növekedni, befolyásos szereplői lesznek az európai politikának

Fotó: MH/Hegedüs Róbert

Orbán: Ha a V4-ek tud­nak együtt növe­ked­ni, befo­lyá­sos sze­rep­lői lesz­nek az euró­pai politikának

Örö­mét fejez­te ki az R4S magyar­or­szá­gi meg­je­le­né­se miatt, remé­li ugyan­is, hogy a vál­la­lat lét­re fog­ja ezt hoz­ni pél­dá­ul tanács­adói munkájával.

A sze­mé­lyes gaz­da­sá­gi kap­cso­la­tok­ra nagy szük­ség van – foly­tat­ta -, mert „a most zaj­ló játsz­ma tét­je nagy”.

Ugyan­is az orosz és a német világ közöt­ti tér­sé­get vagy az itt élő népek szer­ve­zik meg közö­sen, vagy vala­ki más fog­ja, és jelent­ke­ző min­dig van rá – mond­ta a kormányfő.

Arról is beszélt, hogy a „miből aka­runk meg­él­ni” kér­dé­sé­re a nyu­gat-euró­pa­i­ak azt fele­lik, hitel­ből, a közép-euró­pa­i­ak viszont azt, hogy munkából.Itt van a dinamika, itt van a jövő, itt van a növekedés – fogalmazott a miniszterelnök

Fotó: MH/Hegedüs Róbert

Itt van a dina­mi­ka, itt van a jövő, itt van a növe­ke­dés – fogal­ma­zott a miniszterelnök

„Ha a V4-ek ezt a választ meg tud­ják for­mu­láz­ni, akkor akár­mi­lyen vál­sá­gok is ütik fel a fejü­ket az euró­pai gaz­da­ság­ban, a V4 sike­res lesz” – emel­te ki.

A „hogyan aka­runk élni” kér­dé­sé­re is más a nyu­gat- és a közép-euró­pai válasz – foly­tat­ta Orbán Vik­tor -, de a nyu­ga­ti­ak úgy érzik, most még olyan erő­fö­lény­ben van­nak, hogy meg­ad­hat­ják a választ erre a kér­dés­re a közép-euró­pa­i­ak helyett.

Érté­ke­lé­se sze­rint „két­ség­kí­vül van egy intel­lek­tu­á­lis elnyo­má­si kísér­let ma Euró­pá­ban”, ame­lyet a mig­rá­ci­ón, a saj­tó­sza­bad­ság- és jog­ál­la­mi­ság-vitá­kon keresz­tül nyo­mon lehet követni.

És „ha mi nem fogunk össze, és nem mond­juk együtt, hogy mi úgy aka­runk élni, aho­gyan az követ­ke­zik a len­gyel meg a magyar tör­té­ne­lem­ből, ha nem mond­juk ki vilá­go­san, hogy meg akar­juk őriz­ni nem­ze­ti ala­pon a kul­tú­rán­kat, az ország etni­kai össze­té­te­lét (…), hogy a nem­ze­tet és a csa­lá­dot tekint­jük a jövő alap­já­nak”, akkor mások fog­ják meg­mon­da­ni, hogyan éljünk más­kép­pen – fogalmazott.

Hang­sú­lyoz­ta ugyan­ak­kor, hogy van közös közép-euró­pai válasz a miből és a hogyan éljünk kér­dé­sé­re is, és ha meg­szer­ve­zik magu­kat és ezt együtt kép­vi­se­lik, akkor képe­sek lesz­nek ezt meg­va­ló­sí­ta­ni, és a tér­ség marad a világ­gaz­da­ság leg­di­na­mi­ku­sab­ban fej­lő­dő régiója.

A minisz­ter­el­nök sza­va­it azzal zár­ta: a magya­rok­nak azt tudo­má­sul kell ven­ni­ük, hogy ha Közép-Euró­pa meg­szer­ve­zé­sé­ben részt akar­nak ven­ni, akkor egy „len­gyel zász­lós­ha­jó” körül kell elren­de­ződ­ni, a len­gye­lek­nek pedig vál­lal­ni­uk kell az ebből faka­dó fele­lős­sé­get, még­pe­dig úgy, hogy az ere­jük­ből jus­son egész Közép-Európának.

For­rás: Magyar Hírlap