Hírek Elszakított területi hirek Orbán Buka­rest­ben tárgyal

Orbán Buka­rest­ben tárgyal

Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök ma Buka­rest­be érke­zett, ahol külön­fé­le meg­be­szé­lé­se­ket foly­tat. Talál­ko­zott Kele­men Hunor RMDSZ-elnök­kel, majd Mar­cel Cio­la­cu román minisz­ter­el­nök­kel tár­gyalt, végül egyes uni­ós álla­mok veze­tő­i­vel foly­tat munkamegbeszélést.

Orbán Vik­tor szer­da este az EU Stra­té­gi­ai Menet­rend 2024 – 2029 buka­res­ti elő­ké­szí­tő meg­be­szé­lé­sé­hez csat­la­ko­zik Hor­vát­or­szág, Bel­gi­um, Szlo­vé­nia minisz­ter­el­nö­ké­vel, Romá­nia elnö­ké­vel, vala­mint Charles Michel­lel, az Euró­pai Tanács elnö­ké­vel közö­sen – közöl­te a magyar kor­mány­fő hiva­ta­la. A román álla­mi hír­ügy­nök­ség, az Agerp­res eddig egy szót sem közölt Orbán romá­ni­ai látogatásáról.

Szin­tén mai hír, hogy bár egyes saj­tó­or­gá­nu­mok még min­dig a romá­ni­ai pos­tá­sok sztrájk­já­ról írnak, az Orszá­gos Szak­szer­ve­ze­ti Tömb beje­len­tet­te: már reg­gel beszün­tet­ték a hét­főn kez­dő­dött álta­lá­nos sztráj­kot, miu­tán sike­rült meg­ál­la­pod­ni­uk a román pos­ta veze­tő­sé­gé­vel köve­te­lé­se­ik teljesítéséről.

Bárt az „álta­lá­nos sztrájk” csak az alkal­ma­zot­tak és a szol­gál­ta­tá­sok töre­dé­két érin­tet­te, a román pos­ta veze­tő­sé­ge ked­den hat órán át alku­do­zott az érdek­vé­dők­kel, majd bead­ta a dere­kát: a meg­egye­zés sze­rint júli­us else­jé­től 3700 lej­re (293 ezer forint) nő a vál­la­lat­nál a leg­ala­cso­nyabb brut­tó bér, míg szep­tem­ber else­jé­től átlag­ban brut­tó 420 lej­jel (33 ezer forint) nőnek a bérek. A felek az új kol­lek­tív mun­ka­szer­ző­dés­ről is meg­ál­la­pod­tak, mely­nek alá­írá­sa szin­tén sze­re­pelt a pos­tá­sok köve­te­lé­sei között.

A pos­tá­sok sztrájk­ja főleg azért oko­zott aggo­dal­mat, mert ők kéz­be­sí­tik több mil­lió nyug­dí­jas járan­dó­sá­gát, jut­tat­ják el a jogo­sul­tak­nak a szo­ci­á­lis segé­lye­ket és a mun­ka­ügyi minisz­té­ri­um által folyó­sí­tott egyéb támo­ga­tá­so­kat. Igaz, ebből jelen­tős adó­men­tes mel­lék­jö­ve­del­mük is van, bor­ra­va­ló formájában.

Romá­ni­á­ban tovább­ra sem szűnt meg az elé­ge­det­len­ség a köz­al­kal­ma­zot­tak köré­ben. Ma az egyik egész­ség­ügyi szak­szer­ve­ze­ti szö­vet­ség is figyel­mez­te­tő sztráj­kot tar­tott, az ehhez csat­la­ko­zó egész­ség­ügyi dol­go­zók 12 és 13 óra között szün­tet­ték be a mun­kát nagyobb bére­ket köve­tel­ve. Csü­tör­tök­re a múze­u­mok és köz­könyv­tá­rak alkal­ma­zot­tai hir­det­tek sztráj­kot, ők is nagyobb bére­ket és mun­ka­kö­rül­mé­nye­ik javí­tá­sát kérik a kormánytól.

For­rás: ehir​.ro