Hírek Morzsák Orbán Balázs meg­ta­lált jegy­ze­te­i­ből készül szé­kely ani­má­ci­ós krimi

Orbán Balázs meg­ta­lált jegy­ze­te­i­ből készül szé­kely ani­má­ci­ós krimi

Nem min­den­na­pi ani­má­ci­ós film jele­nik meg az idei év végén Orbán Balázs rej­té­lyes jegy­zet­fü­ze­te­i­ről… Oszt­rák tit­kos ügy­nö­kök és csa­ló­dott sze­re­tők, vala­mint egy pati­kus sze­rep­lé­sé­vel készül léleg­zet­meg­ál­lí­tó ani­má­ci­ós kri­mi Szé­kely­ud­var­he­lyen. A film ren­de­ző­jé­vel, Faza­kas Sza­bolccsal beszélgettünk!

– Szé­kely­ud­var­he­lyi ani­má­ci­ós film­stú­di­ó­juk újabb lát­vá­nyos művön dol­go­zik. Mi is készül pontosan?

– Egy régi film­ter­vünk meg­va­ló­sí­tá­sá­ba kezd­tünk bele, mely egé­szen más lesz, mint a Legen­dá­ri­um eddi­gi meseanimációi.

Gőz­erő­vel dol­go­zunk egy Orbán Balázs éle­tét bemu­ta­tó kri­min, mely jelen­leg A csont­bá­ró mun­ka­cí­men fut.

A tör­té­net­ről nem sze­ret­nék sokat elárul­ni, de azt elmond­ha­tom, hogy a film alap­öt­le­te valós ese­mé­nyen nyug­szik. A bonyo­da­lom abból indul ki, hogy nem sok­kal Orbán Balázs halá­la után, egy jó barát­ja, Koncz Ármin, Orbán szej­ke­für­dői vil­lá­já­ban meg­ta­lál­ta a szé­kely báró addig isme­ret­len noteszeit…

A mi tör­té­ne­tünk ezek körül a rej­té­lyes jegy­zet­fü­ze­tek körül forog majd. Orbán Balázs nem akár­mi­lyen élet­utat járt be, és bár­hol is járt a világ­ban, min­dent doku­men­tált. Szé­les látó­kö­rű poli­ti­kus volt, iga­zi szer­ve­ző egyé­ni­ség, ráadá­sul szá­mos nőnek is szen­ve­dé­lye­sen udvarolt…

Egyes plety­kák sze­rint ez az oka, hogy egy­szer a csa­ló­dott szej­kei gond­nok­nő­je, Anna, még meg is mérgezte…

Kalan­dos éle­té­ről szá­mos szí­nes tör­té­net ter­jedt korá­ban is, van miből merí­te­nünk. Ráadá­sul a levél­tá­ri for­rá­sok azt is iga­zol­ni lát­sza­nak, hogy az oszt­rák tit­kos­szol­gá­lat is meg­fi­gyel­te, hiszen Kos­suth­tal is tar­tot­ta a kap­cso­la­tot. Töb­bet azon­ban nem mond­ha­tok a film­ről – legyen elég egyen­lő­re annyi, hogy óri­á­si haj­sza indul meg a tit­kos­szol­gá­lat embe­rei között, hogy Orbán Balázs jegy­ze­te­it megszerezhessék.

Ani­má­ci­ós fil­münk­ben tehát a valós ese­mé­nyek és a kons­pi­rá­ci­ós elmé­le­tek össze­fű­zé­sé­vel rak­tunk össze egy nem akár­mi­lyen szé­kely krimit.

Han­gu­la­tá­ban fel sze­ret­nénk idéz­ni nem­csak a 19. szá­zad végi Szé­kely­föl­det, hanem vala­mics­két az India­na Jones- és a Pier­rot-fil­mek­ből is.

– A való­ság­ban mit tar­tal­maz­tak Orbán Balázs feljegyzései?

– A szé­kely­föl­di gyűj­té­se­i­nek kiegé­szí­tő leira­ta­it tar­tal­maz­zák ezek a füze­tek, mivel kuta­tó­ként folya­ma­to­san jár­ta Szé­kely­föl­det és jegy­ze­telt. A film elké­szí­té­se előtt mi is meg­néz­het­tük eze­ket a félt­ve őrzött nap­ló­kat, melyek ma külön­bö­ző intéz­mé­nyek­ben, a Csík­sze­re­dai Levél­tár­ban, a Kolozs­vá­ri Aka­dé­mi­án és Buda­pes­ten találhatóak.

– A Ruben Brandt volt eddig az egyet­len magyar kri­mi-ani­má­ci­ós­film. Ez is vala­mi hason­ló lesz?

– Az ani­má­ci­ós veze­tőnk Lász­ló Mar­cell, aki koráb­ban dol­go­zott a Ruben Brand­ton, de ez vélet­len egy­be­esés, a két film között nincs összefüggés.

Egy kri­mit hite­le­sen meg­al­kot­ni nem könnyű, kivált­kép­pen az ani­má­ció eszközeivel.

A tech­ni­kai meg­va­ló­sí­tás mel­lett komoly fej­tö­rést oko­zott magá­nak a tör­té­net­nek a meg­kre­á­lá­sa is – kér­dés volt, hogy a való­ság és a fik­ció milyen arány­ban legyen. Hogyan lehet­sé­ges Orbán Balázs éle­té­ből kiemel­ni olyan ele­me­ket és epi­zó­do­kat, melye­ken keresz­tül sok­ol­da­lú­an bemu­tat­hat­juk őt, miköz­ben el akar­juk kerül­ni, hogy a sok infor­má­ció agyon­nyom­ja a nézőt? Fon­tos az isme­ret­át­adás, ugyan­ak­kor a másik oldal­ról egy izgal­mas, pör­gő fil­met sze­ret­nénk meg­al­kot­ni. A ket­tőt egyez­tet­ni iga­zi szak­mai kihí­vás – de ettől szép a mi mun­kánk, sze­ret­jük az effé­le próbatételeket.

– Kik írták a történetet?

– A sto­ry­line nagy részét én írtam, illet­ve én is ren­de­zem a fil­met. A film­ké­szí­tés azon­ban egy csa­pat­mun­ka. Két tör­té­nész, Gidó Csa­ba és Kápol­ná­si Zsolt segít nekünk a tör­té­ne­ti for­rá­sok fel­ku­ta­tá­sá­ban, a for­ga­tó­köny­vet pedig Musz­ka Sán­dor írja. Min­dig azt hisszük, hogy már készen van a vég­le­ges tör­té­net, de akkor elő­ke­rül­nek olyan szto­rik, melye­ket sem­mi­kép­pen sem sze­ret­nénk kihagy­ni a film­ből. Így, mond­hat­ni, folya­ma­to­san átír­juk a koráb­bi filmterveket…

– Musz­ka Sán­dor stí­lu­sát ismer­ve rög­tön adó­dik a kér­dés: a humor mennyi­re lesz jelen ebben a filmben?

– Nem fog­juk kisaj­nál­ni belő­le… A humor­ra min­den kor­ban szük­ség van, és talán van helye egy ilyen kri­mi­ben is. Hogyan készít­het­nénk egy szé­kely ani­má­ci­ós fil­met úgy, hogy a ránk jel­lem­ző humort kihagy­juk belő­le? Ez a film azon­ban nem úgy lesz bájos, mint a Szé­kely­föl­di Legen­dá­ri­um meséi. Utób­bi­a­kon keresz­tül a gye­re­kek meg­is­mer­he­tik a szé­kely­föl­di mondákat –

a nagyob­bacs­kák előtt pedig ebben a kalan­dos film­ben bon­ta­ko­zik majd ki a mon­da­gyűj­tő Orbán Balázs cso­dá­la­tos élete.

Ehhez pedig egy egé­szen új vizu­á­lis vilá­got hozunk lét­re, mely­hez fel­hasz­nál­juk a Kováts Fotó Műhely 1860 és 1910 között készült archív fény­kép­fel­vé­te­le­it is.

– Mikor vár­ha­tó a film meg­je­le­né­se?

– Elő­re­lát­ha­tó­an az év végé­re fogunk elké­szül­ni ezzel a 24 per­ces kis­film­mel. Bízunk ben­ne, hogy sokak tet­szé­sét elnye­ri majd! Szé­kely­ud­var­he­lyen évek óta azon mun­kál­ko­dunk, hogy egy­re kivá­lóbb ani­má­ci­ós fil­me­ket készít­sünk. Nagy öröm, hogy a fil­mün­ket a Nem­ze­ti Film­in­té­zet támo­gat­ja. Büsz­ke vagyok a csa­pa­tom­ra, nagyon sokat fej­lőd­tünk, fel­nőt­tünk a „nagy­pá­lyás” műfa­jok­hoz: az első szé­kely kri­mink talán csak a kezdet!

For­rás: vasar​nap​.hu