Hírek Amerikai hirek Opti­mis­ta, ugyan­ak­kor dacos hang­nem­ben búcsú­zott Trump

Opti­mis­ta, ugyan­ak­kor dacos hang­nem­ben búcsú­zott Trump

Donald Trump távo­zó ame­ri­kai elnök teg­na­pi búcsú­be­szé­dé­ben büsz­kén mél­tat­ta kor­má­nya tel­je­sít­mé­nyét. – Meg­tet­tük, ami­ért ide­jöt­tünk, és még sok­kal töb­bet – mond­ta. Rámu­ta­tott: admi­niszt­rá­ci­ó­ja hely­re­ál­lí­tot­ta Ame­ri­ka ere­jét ott­hon, és veze­tő sze­re­pét világ­szer­te, fel­épí­tet­te a világ leg­na­gyobb gaz­da­sá­gát, továb­bá egy sor tör­té­nel­mi béke­meg­ál­la­po­dást ért el a Közel-Kele­ten. (Jeru­zsá­lem Izra­el fővá­ro­sa­ként való elis­me­ré­se, Izra­el és néhány arab ország kap­cso­la­ta­i­nak nor­ma­li­zá­lá­sa.) Kije­len­tet­te továb­bá, hogy az Egye­sült Álla­mok gaz­da­sá­gi­lag min­den más ország­nál job­ban tel­je­sí­tett a koro­na­ví­rus-jár­vány idején.

– Külö­nö­sen büsz­ke vagyok arra, hogy évti­ze­dek óta én lehet­tem az első elnök, aki nem indí­tott új hábo­rút. Min­de­nek felett azon­ban meg­erő­sí­tet­tük Ame­ri­ka szent köte­les­sé­gét, amely sze­rint a kor­mány oda­fi­gyel a nép­re … és sen­kit sem felejt el, mert min­den­ki szá­mít és min­den­ki­nek van szava.

Hoz­zá­tet­te: imád­ko­zik az új kor­mány sike­ré­ért, hogy biz­ton­sá­got és jólé­tet biz­to­sít­son Amerikának.

A lekö­szö­nő elnök ugyan­ak­kor arra figyel­mez­te­tett, hogy a leg­na­gyobb veszély, amellyel az ország­nak szem­be kell néz­nie, hogy az embe­rek elvesz­tet­ték a maguk­ba és a nem­zet nagy­sá­gá­ba vetett bizal­mu­kat. – Egy nem­zet sem létez­het hosszú távon, ha elve­szí­ti hitét saját érté­ke­i­ben és hőse­i­ben, mivel ezek a for­rá­sai egy­sé­günk­nek és élet­ké­pes­sé­günk­nek. Ame­ri­ka nem sza­vát vesz­tett ország, tele erély­te­len lel­kek­kel, aki­ket óvni kell azok­tól, akik­kel nem értünk egyet – han­goz­tat­ta. A Capi­to­li­um ellen inté­zett júni­us 6‑i „roham­ról” kije­len­tet­te: – Min­den ame­ri­kai elbor­zadt, mert a poli­ti­kai erő­szak táma­dás min­den olyas­mi ellen, amit mi, ame­ri­ka­i­ak becs­ben tar­tunk, így nem sza­bad eltűrnünk.

Mind­azon­ál­tal a demok­ra­ták Trum­pot sze­mé­lye­sen tet­ték fele­lős­sé a zavar­gás szí­tá­sá­ért – amit a kép­vi­se­lő­ház fel­ke­lés­nek titu­lált – s amely miatt a kép­vi­se­lő­ház másod­szor is alkot­má­nyos fele­lős­ség­re voná­si eljá­rást indí­tott elle­ne. Trump azon­ban biza­ko­dik: – Most, hogy arra készü­lök, hogy átad­jam a hatal­mat egy új kor­mány­nak, azt aka­rom, tud­já­tok: a moz­ga­lom, ame­lyet elin­dí­tot­tunk, csak a kez­det. Hűsé­ges és öröm­te­li szív­vel, és biza­ko­dás­sal távo­zom erről a magasz­tos hely­ről és azzal a szi­lárd meg­győ­ző­dés­sel, hogy hazánk és gyer­me­ke­ink szá­má­ra a leg­jobb még előt­tünk van.

Donald Trump, a hiva­ta­lá­ból faka­dó jog­kör­rel élve, több mint 140 embert része­sí­tett elnö­ki kegye­lem­ben. Meg­ke­gyel­me­zett mások mel­lett Ste­ve Ban­non­nak, aki fő kam­pány­ta­nács­adó­ja volt 2016-ban, majd fő stra­té­gá­ja csak­nem egy évig, és aki ellen sik­kasz­tás gya­nú­já­val bün­te­tő­el­já­rást indí­tot­tak. Ban­no­non­nek azon­ban New York állam­ban azért még felel­nie kell bizo­nyos ügyek­ben. A kegye­lem­ben része­sü­lők között más magas ran­gú kor­mány­tiszt­vi­se­lők is sze­re­pel­nek, töb­bek között Micha­el Flynn, Roger Sto­ne és Paul Mana­fort, aki­ket a 2016-os válasz­tá­si kam­pány­ba való, fel­té­te­le­zett orosz beavat­ko­zás ügyé­ben ítél­tek el.

For­rás: Magyar Nemzet