Hírek Magyarországi hírek Online ren­de­zik meg a Magyar Állan­dó Értekezletet

Online ren­de­zik meg a Magyar Állan­dó Értekezletet

Az idén a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt online módon ren­de­zik meg a Magyar Állan­dó Érte­kez­le­tet (Máért) és a Magyar Diasz­pó­ra Tanács ülé­sét novem­ber 26-án – jelen­tet­te be Potá­pi Árpád János nem­zet­po­li­ti­kai állam­tit­kár a Nyu­gat-Euró­pai Orszá­gos Magyar Szer­ve­ze­tek Szö­vet­sé­ge online köz­gyű­lé­sén, szombaton.

Potá­pi Árpád János óri­á­si dolog­nak nevez­te, hogy a nyu­ga­ti magyar szer­ve­ze­te­ket össze tud­ják fog­ni, koor­di­nál­ni tud­ják a magyar diaszpórapolitikát.

A nem­zet­po­li­ti­kai állam­tit­kár fel­idéz­te: tavaly októ­ber­ben dön­tött az Ország­gyű­lés arról, hogy 2020 a nem­ze­ti össze­tar­to­zás éve lesz.

Remény­ked­tek, hogy szám­ta­lan prog­ra­mot tud­nak meg­va­ló­sí­ta­ni, meg­em­lé­kez­ve 1920-ról, a tri­a­no­ni béke­dik­tá­tum­ról, nem­csak a kudar­cok­ról, a meg­pró­bál­ta­tá­sok­ról, hanem az elmúlt száz év sike­re­i­ről is.

Mert min­den nehéz­ség elle­né­re a magyar­ság a Kár­pát-meden­ce leg­erő­sebb nemzete

– fogal­ma­zott, és remé­nyét fejez­te ki, hogy a vesz­tes 20. szá­zad után a 21. szá­zad­nak nyer­te­se lesz a magyarság.

Kifej­tet­te: a jár­vány két peri­ó­du­sá­ban nem csu­pán Magyar­or­szág, az anya­or­szá­gi magya­rok, hanem a diasz­pó­ra magyar­sá­ga is a négy fal közé szo­rult, a prog­ra­mo­kat át kel­lett helyez­ni az online tér­be. Ezál­tal ugyan­ak­kor olyan embe­re­ket tud­tak meg­szó­lí­ta­ni, akik­re nem is szá­mí­tot­tak, újak a nem­zet­po­li­ti­ka területén.

Az új esz­kö­zök­nek köszön­he­tő­en több 10 ezer embert tud­tak elér­ni és remél­te, őket a jövő­ben is meg tud­ják tar­ta­ni a nemzetpolitikának.

Kitért arra, hogy most tar­ta­nák a Magyar Diasz­pó­ra Taná­csot, illet­ve a Magyar Állan­dó Érte­kez­le­tet, eze­ket az idén is meg­ren­de­zik, de szin­tén online for­má­ban. Köz­lé­se sze­rint novem­ber 26-án dél­előtt tart­ják a Magyar Állan­dó Érte­kez­le­tet, és dél­után a Magyar Diasz­pó­ra Tanácsot.

Fel­idéz­te:

idén 28 ország­ból 111 okta­tá­si szak­em­ber vett részt a hét­vé­gi magyar isko­lák talál­ko­zó­ján, jelen­leg 250 ilyen isko­lá­ról tudnak.

A diasz­pó­ra magyar­sá­gát fel­ka­ro­ló Kőrö­si Cso­ma Sán­dor (KCSP) prog­ram­ról és a szór­vány­ma­gyar­sá­got segí­tő Pető­fi Sán­dor prog­ram­ról szól­va kiemel­te: ezek a zász­lós­ha­jói a nemzetpolitikának.

Kifej­tet­te: a KCSP-ben indu­lá­sa óta 625 ösz­tön­dí­jas vett rész, 29 ország­ban segít­ve a világ magyar­sá­gát, az ösz­tön­dí­ja­sok egy­há­zi fel­ada­tok­ba is bekap­cso­lód­tak.  Eddig 45 ezer magyart tud­tak elér­ni a diasz­pó­rá­ban. Már­ci­us köze­pe óta az ösz­tön­dí­ja­sok nagy­részt táv­mun­ká­ban lát­ják el a feladatukat.

A KCSP‑t idén nem tud­ták meg­hir­det­ni a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt, amint lehet­sé­ges, újból meg­hir­de­tik a prog­ra­mot – jelez­te Potá­pi Árpád János.

A nem­zet­po­li­ti­kai állam­tit­kár elmond­ta még: 2020-ban 364 mil­li­ó­ból 261 pályá­zat meg­va­ló­su­lá­sát támo­gat­ták a diasz­pó­ra terü­le­tén. Ebből 116 a NYEOMSZSZ és tag­szer­ve­ze­te­i­nek pályá­za­ta volt, össze­sen 141 mil­lió forint értékben.

A nagy­ság­rend a keret­össze­gek­nél jövő­re is hason­ló lesz, és a pályá­za­tok is hason­ló­ak lesz­nek.  Egyet­len prog­ra­mot sem szün­tet­tek meg, foly­ta­tá­suk biztosított

– hang­sú­lyoz­ta.

Potá­pi Árpád János beszá­molt arról is, hogy az okta­tás terü­le­tén jelen­tős az elő­re­lé­pés, a sáros­pa­ta­ki refor­má­tus kol­lé­gi­um­ban diasz­pó­ra­osz­tály indu­lá­sá­ról dön­tött a kor­mány, ami ötéves angol – magyar kép­zés­ként indul­hat. A fel­ső­ok­ta­tás­ban a cél, hogy minél több magyar fia­talt tud­ja­nak vissza­hoz­ni, akik magya­rul tanulhatnak.

A 2020 – az erős magyar közös­sé­gek éve prog­ram­jai közül kiemel­te a Miénk a város című játé­kot, a júni­us 4. alkal­má­ból meg­hir­de­tett videopályázatot.

A Határ­ta­la­nul! prog­ra­mot szin­tén le kel­lett állí­ta­ni a jár­vány miatt

– jegyez­te meg, hoz­zá­té­ve: ha min­den jól megy, jövő tavasszal nem 100 ezer gyer­mek kere­ke­dik fel, hanem ennek a dup­lá­ja.  Elhang­zott: a szom­ba­ti köz­gyű­lé­sen tíz tagú elnök­sé­get válasz­tot­tak, a szer­ve­zet veze­tő­je Biha­ri Sza­bolcs lett Svédországból.

For­rás: hira​do​.hu