Hírek Amerikai hirek Önké­nye­sen töröl­te Trump poszt­ját a Facebook

Önké­nye­sen töröl­te Trump poszt­ját a Facebook

Félel­me­tes a Face­book pre­ce­dens nél­kü­li eljá­rá­sa, Donald Trump ame­ri­kai elnök egész bejegy­zé­sét töröl­ték – Orbán Balázs sze­rint. A Minisz­ter­el­nök­ség par­la­men­ti és stra­té­gi­ai állam­tit­ká­ra hang­sú­lyoz­ta: az elnök tényt közölt, csak nem szak­ér­tői, hanem köz­ért­he­tő stí­lus­ban tet­te azt.

– Tel­je­sen mind­egy, hogy ki mit gon­dol a mos­ta­ni ame­ri­kai elnök­ről, a szó­lás­sza­bad­ság és a demok­rá­cia védel­mé­ben egé­szen egy­sze­rű­en elfo­gad­ha­tat­lan a Face­book azon dön­té­se, hogy töröl­ték Donald Trump bejegy­zé­sét – írta Orbán Balázs csü­tör­tö­ki Face­book-bejegy­zé­sé­ben, amely­ben félel­me­tes­nek is nevez­te a közös­sé­gi média eljá­rá­sát. Mint meg­ír­tuk, a Face­book most elő­ször törölt tel­je­sen Trump-posz­tot, amely egy videó volt. Ebben ez ame­ri­kai elnök azt állí­tot­ta, hogy a gye­re­kek „szin­te tel­je­sen védet­tek” a koro­na­ví­rus­tól. A Face­book a videó eltá­vo­lí­tá­sát azzal indo­kol­ta, hogy dez­in­for­mál a kór­oko­zó­ról, ami ellen­ke­zik a cég poli­ti­ká­já­val koronavírus-témában.

Az elnök köz­ért­he­tő stí­lus­ban közölt ténye­ket, ám a Face­book töröl­te a bejegyzését

A Minisz­ter­el­nök­ség par­la­men­ti és stra­té­gi­ai állam­tit­ká­ra hang­sú­lyoz­ta: az ame­ri­kai elnök iga­zat mon­dott, csak nem úgy mond­ta el azt, ahogy egy szak­ér­tő beszél a kér­dés­ről, hanem min­den­ki szá­má­ra vilá­gos stí­lus­ban. – A Face­book pedig önké­nye­sen úgy dön­tött, hogy mind­ez dez­in­for­má­ció. Ráadás­képp egyes bal­ol­da­li véle­mény­por­tá­lok mind­ezt győ­ze­lem­ként ünnep­lik… Bor­zal­mas idők jön­nek az egész világ­ra, ha ez így marad, s ez a magát fel­vi­lá­go­sult­nak neve­ző dik­ta­tú­ra szárny­ra kap. Mi, magya­rok, biz­to­san nem aka­runk újra ilyen véle­mény­dik­ta­tú­rá­ban élni – fej­tet­te ki Orbán Balázs.