Hírek Magyarországi hírek „Önkén­tes” elsze­gé­nye­dés parancs­ra – Magyar­or­szág nem­mel sza­va­zott az új uni­ós energiamorálra

„Önkén­tes” elsze­gé­nye­dés parancs­ra – Magyar­or­szág nem­mel sza­va­zott az új uni­ós energiamorálra

fotó: MTI

Magyar­or­szág poli­ti­kai meg­ál­la­po­dás­nak tart­ja és eluta­sí­tot­ta az ener­ge­ti­kai tanács ren­de­le­tét a föld­gáz fel­hasz­ná­lá­sá­nak csök­ken­té­sé­ről. Szij­jár­tó Péter köz­lé­se sze­rint az az ok, hogy figyel­men kívül hagy­ják a magyar embe­rek érde­ke­it. A ren­de­let sze­rint a tag­ál­la­mok önkén­tes ala­pon csök­ken­te­nék a gáz­fel­hasz­ná­lá­su­kat, ám az intéz­ke­dés­be szo­kás sze­rint bele­fog­lal­ták a biro­dal­mi dik­ta­tú­ra lehe­tő­sé­gét, amit – az EU ideo­ló­gi­ai meg­őrü­lé­sét ismer­ve – biz­tos­ra vehet­jük, hogy érvé­nye­sí­te­né­nek is. Esze­rint az Euró­pai Tanács vagy leg­alább öt tag­ál­lam kez­de­mé­nye­zé­sé­re az Euró­pai Tanács beve­zet­he­ti az uni­ós riasz­tá­si hely­ze­tet, és rög­tön lőt­tek az önkén­tes­ség­nek, min­den tag­ál­lam köte­les 15 szá­za­lék­kal csök­ken­te­ni a felhasználását.

Egé­szen nyílt táma­dást inté­zett ismét az Euró­pai Unió a tag­jai nem­ze­ti szu­ve­re­ni­tá­sa ellen, hiszen az intéz­ke­dés lénye­ge sze­rint kívül­ről kény­sze­rí­te­nék a tag­ál­la­mo­kat arra, hogy az ipa­ru­kat és/vagy a lakos­sá­gu­kat ener­gi­á­tól fosszák meg. A magyar kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter hang­sú­lyoz­ta, hogy a nem­ze­ti ener­gia­mix tag­ál­la­mi hatás­kör, tehát a nem­ze­ti kor­má­nyok bel­ügye az ener­gia­hor­do­zók fel­hasz­ná­lá­sa és mennyi­sé­gi szabályozása.

Szij­jár­tó még koráb­ban közöl­te az ener­ge­ti­kai tanács ülé­sén, hogy Magyar­or­szág továb­bi hét­száz­mil­lió köb­mé­ter­nyi föld­gázt vásá­rol az eddi­gi leszer­ző­dött mennyi­sé­gek felett, vala­mint a két új atom­re­ak­tor fel­épí­té­sét is fel­gyor­sít­juk, 2030-ra üzem­be áll­nak. A minisz­ter elmond­ta, hogy a gáz­el­lá­tás folya­ma­tos és zavar­ta­lan, a török veze­té­ken a napi ellá­tás­nak körül­be­lül a fele érkezik.

„Csak annyit mon­da­nék, ha ezt annak ide­jén nem épí­tet­tük vol­na meg, akkor nagy baj­ban lennénk”

– mond­ta a tanács­ko­zá­son, utal­va arra, hogy koráb­ban a veze­ték miatt töb­ben is bírál­ták a magyar kor­mányt. A magyar kül­ügy veze­tő­je sze­rint a ren­de­let nega­tív képet fest az EU versenyképességéről.

„Ott lesz a föld­gáz a táro­lók­ban, és majd nem enged­jük fel­hasz­nál­ni (…) Ez az euró­pai gaz­da­sá­gok­ra elké­pesz­tő hatá­sok­kal fog bírni.”

A minisz­ter emlé­kez­te­tett rá, hogy Magyar­or­szág az elmúlt hóna­pok­ban szám­ta­lan­szor óva­tos­ság­ra intett, mond­ván, az ener­gia­el­lá­tás nem filo­zó­fi­ai, ideo­ló­gi­ai vagy kom­mu­ni­ká­ci­ós, hanem fizi­kai kérdés.

„Mind­eköz­ben nagy nyu­gat-euró­pai orszá­gok veze­tői azt nyi­lat­koz­ták, hogy ők meg tud­ják olda­ni az ener­gia­el­lá­tá­su­kat az orosz for­rá­sok nél­kül (…) Akkor mire a ria­da­lom, mire a vészhelyzet?”

– tet­te fel a kér­dést, hoz­zá­té­ve, hogy a szó­ban for­gó nyi­lat­ko­za­tok egy­sze­rű­en nem vol­tak igazak.

„Ez egy meg­ala­po­zat­lan, hasz­na­ve­he­tet­len, vég­re­hajt­ha­tat­lan és a nem­ze­ti érde­ke­ket tel­jes mér­ték­ben figyel­men kívül hagyó, pusz­tán kom­mu­ni­ká­ci­ós célo­kat szol­gá­ló, egyes nyu­gat-euró­pai poli­ti­ku­sok hite­les­sé­gé­nek meg­men­té­sét cél­zó, káros javaslat.”

A töb­bi tag­ál­lam bele­ment az uni­ós meg­ál­la­po­dás­ba, amely sze­rint tet­sző­le­ges intéz­ke­dé­sek­kel, önkén­tes ala­pon csök­ken­tik 15 szá­za­lék­kal a gáz­fo­gyasz­tá­su­kat, ám szin­te min­den­ki kapott vala­mi­lyen enged­ményt. Men­te­sül­nek az olyan orszá­gok, mint Íror­szág és Mál­ta, ame­lyek nem kap­cso­lód­nak az uni­ós gáz­há­ló­za­tok­hoz, vala­mint azok is, ame­lyek elekt­ro­mos háló­za­ta nincs szink­ron­ban az euró­pa­i­val, és erő­sen függ a gáz­tól. Ide­ig­le­nes men­tes­sé­get kap­hat­nak azok a tag­ál­la­mok is, ame­lyek túl­tel­je­sí­tik a gáz­tá­ro­lók fel­töl­té­sé­re vonat­ko­zó uni­ós célt, ha a kri­ti­kus fon­tos­sá­gú ipar­ága­ik túl­sá­go­san füg­ge­nek a föld­gáz­tól, illet­ve abban az eset­ben, ha a gáz­fo­gyasz­tá­suk leg­alább 8 szá­za­lék­kal nőtt tavaly az ötéves átlag­hoz képest.

For­rás: vg​.hu, MTI/ pes​tis​ra​cok​.hu