Hírek Sport hirek „Olyan embe­re­ket, mint Sep­si­szent­györ­gyön, sehol másutt nem találsz Romániában”

„Olyan embe­re­ket, mint Sep­si­szent­györ­gyön, sehol másutt nem találsz Romániában”

Ilyés Róbert, a Sep­si OSK másod­edző­je elis­me­ri: Fáj, ami­kor a lelá­tók­ról a magya­ro­kat szidják.

„Lel­künk mélyén fáj, ami­kor magyar­sá­gunk miatt szid­nak!”, isme­ri el Ilyés Róbert a Gaze­ta Sportu­ril­or csü­tör­tö­ki szá­má­ban meg­je­lent interjúban.

Romá­nia egyet­len sport­na­pi­lap­ja meg­le­pő nyílt­sá­got és empá­ti­át tanú­sí­tó inter­jú­já­ban a koráb­bi remek közép­pá­lyás is bát­ran beszélt érzel­me­i­ről. „A mi szur­ko­ló­ink soha, sehol nem bal­héz­nak, nem skan­dál­nak Romá­nia-elle­nes rig­mu­so­kat, civi­li­zál­tan visel­ked­nek. Csa­pat­ként is tisz­te­let­tu­dó­an igyek­szünk visel­ked­ni, ahogy a modern világ­ban illik. A meccs hevé­ben nem hiszem, hogy a játé­ko­sok hall­ják, mi tör­té­nik a lelá­tón, mint ahogy mi a kis­pa­don sem. Magyar nem­ze­ti­sé­gű­ek vagyunk, de Romá­ni­á­ban élünk. Itt dol­go­zunk, ide adó­zunk. Betart­juk az ország sza­bá­lya­it. De fáj, ha magyar­sá­gunk miatt bán­ta­nak”, jelen­tet­te ki Ilyés.

A román Liga 1‑ben 365 mér­kő­zé­sen 71 gólt szer­ző közép­pá­lyás, aki inkább nagy mun­ka­bí­rá­sú­ként, mint­sem kiemel­ke­dő­en tehet­sé­ges­ként írja le egy­ko­ri önma­gát, nem kön­tör­fa­la­zott akkor sem, ami­kor a válo­ga­tott­ság kér­dé­se került szó­ba. „Csa­ló­dás, hogy nem játsz­hat­tam a román vagy a magyar válo­ga­tott­ban. Bár­ho­vá hív­tak vol­na, büsz­kén kép­vi­sel­tem vol­na az orszá­got”, mondja.

47 éve­sen a har­ma­dik osz­tály­ban még min­dig aktív játé­kos jelen­leg Leo Gro­za­vu segí­tő­je a Sep­si OSK-nál. „Olyan embe­re­ket, mint Sep­si­szent­györ­gyön, sehol másutt nem talál­ni Romá­ni­á­ban. Itt ami­kor fize­tés­nap van, akkor min­den­ki meg­kap­ja a pén­zét. Nincs csú­szás. Amit meg­ígér­nek, azt meg is tart­ják. A játé­ko­sok szí­ve­sen szer­ződ­nek ide, mert itt meg­be­csü­lik őket”, vallja.

Ter­mé­sze­te­sen nem marad­ha­tott el a magyar kor­mány Romá­ni­á­ban tör­té­nő sport­fej­lesz­té­se­it érin­tő kér­dés sem. „Orbán Vik­tort idéz­ném: Azért épí­tünk sta­di­o­no­kat, hogy a fia­ta­lok spor­tol­ja­nak és később ne legyen szük­sé­günk annyi kór­ház­ra. Én csak annyit tudok mon­da­ni, kár, hogy nincs olyan minisz­ter­el­nö­künk, mint Magyarországnak”.

For­rás: sport​ha​ta​rok​nel​kul​.hu / Kocsis Zol­tán