Hírek Amerikai hirek Olyan dolog tör­tént Donald Trump­pal, ami koráb­ban egyet­len elnök­kel sem: fel­túr­ták a rezidenciáját

Olyan dolog tör­tént Donald Trump­pal, ami koráb­ban egyet­len elnök­kel sem: fel­túr­ták a rezidenciáját

Helyi idő sze­rint hét­fő dél­után a Szö­vet­sé­gi Nyo­mo­zó Iro­da (FBI) nyo­mo­zói jelen­tek meg Donald Trump flo­ri­dai rezi­den­ci­á­ján, amit fel­túr­tak, majd egy rakás irat­tal távoz­tak. A volt elnök meg­erő­sí­tet­te a hírt és meg­je­gyez­te, hogy koráb­ban egy elnök­kel sem tör­tént ilyen inci­dens, ügyész­sé­gi túl­ka­pás­nak titu­lál­ta az esetet. 

A volt ame­ri­kai elnök a közös­sé­gi médi­á­ban közölt üze­net­ben meg­erő­sí­tet­te a saj­tó­hí­re­ket. Az FBI nem kom­men­tál­ta az intéz­ke­dést, és azt sem közöl­te, hogy milyen bíró­sá­gi fel­ha­tal­ma­zás alap­ján cselekedtek.

A New York Times érte­sü­lé­se sze­rint a ható­ság embe­rei minő­sí­tett ira­to­kat keres­tek, ame­lye­ket a volt elnök hiva­ta­li ide­jé­nek meg­szű­né­se után vitt magá­val. Más érte­sü­lé­sek a 2021 janu­ár 6‑i ese­mé­nyek­kel kap­csol­ják össze a ház­ku­ta­tást. Egy­be­hang­zó hírek sze­rint a ház­ból 15 doboz­nyi irat­tal távoztak.

Se nem szük­sé­ges, se nem helyén­va­ló, ami történt

Donald Trump köz­le­mé­nyé­ben pél­dát­lan­nak nevez­te a beje­len­tés nél­kü­li ház­ku­ta­tást, ami egyet­len koráb­bi elnök­kel nem tör­tént még meg.

” A ható­ság fel­lé­pé­se nem volt „sem szük­sé­ges, sem helyén­va­ló”, ügyész­sé­gi túl­ka­pás, és az igaz­ság­ügyi rend­szer fegy­ver­ként való fel­hasz­ná­lá­sa – írta a volt elnök.

A ható­sá­gi intéz­ke­dés ide­jén Donald Trump nem tar­tóz­ko­dott a flo­ri­dai épü­let­együt­tes­ben, Mar-o-Lago-ban. A hír­te­le­ví­zi­ók tudó­sí­tá­sai sze­rint a ház­ku­ta­tás­ról szó­ló hírek kiszi­vár­gá­sa után a flo­ri­dai ház köze­lé­ben Trump-pár­ti tün­te­tők jelen­tek meg.

For­rás: pes​tis​ra​cok​.hu/​v​d​t​a​.hu