Hírek Sport hirek Olasz – Angol döntő

Olasz – Angol döntő

Har­ry Kane lőt­te az Eb-dön­tő­be Ang­li­át a hősi­es Dánia ellen

Hát­rány­ba került Ang­lia az Euró­pa-baj­nok­ság máso­dik elő­dön­tő­jé­ben, de végül hosszab­bí­tás után 2 – 1‑re for­dí­ta­ni tudott Dánia ellen a lon­do­ni Wemb­ley-ben. Az ango­lok tör­té­ne­tük során elő­ször jutot­tak be az Eb-finá­lé­ba, aho­vá Har­ry Kane lőt­te be őket, miu­tán a hosszab­bí­tás­ban kiha­gyott egy tizen­egyest de a kipat­ta­nó lab­dát még­is sike­rült berúg­nia a kime­rü­lé­sig küz­dő dánok ellen.

Arra készült Ang­lia, ami 1996-ban nem sike­rült neki, azaz­hogy hazai pályán bejus­son tör­té­ne­te első Euró­pa-baj­no­ki dön­tő­jé­be. S milyen fur­csa a sors? Ezt annak a Gareth South­ga­te-nek az irá­nyí­tá­sá­val igye­ke­zett meg­ten­ni, aki huszon­öt évvel ezelőtt a Német­or­szág elle­ni elő­dön­tő tizen­egyes­pár­ba­já­ban utol­só lövő­ként hibázott.

– Soha­sem jár­tunk még Eb-dön­tő­ben, így a nyo­más az, amit mi annak tar­tunk. Dánia már nyert Eb‑t, így talán raj­ta még nagyobb is a teher, hogy meg­is­mé­tel­je ezt a sikert – igye­ke­zett az ellen­fél­re áthe­lyez­ni az elvá­rá­sok súlyát South­ga­te a meccs előtt, de utób­bi mon­da­tát talán még maga sem hit­te el.

Dánia elő­dön­tős sze­rep­lé­se a tor­na leg­na­gyobb meg­le­pe­té­se, Kas­per Hjul­mand csa­pa­ta már a talál­ko­zó előtt nyert, fel­sza­ba­dul­tan fut­bal­loz­ha­tott, ellen­ben a hat meccsé­ből ötöd­ször is hazai pályán ját­szó Ang­lia szá­má­ra köte­le­ző volt a győzelem.

Ez meg is lát­szott az első fél­órá­ban mind Ang­lia, mind Dánia játé­kán. A nagy hazai roha­mok elma­rad­tak, jól zárt a dán fal. Egy-egy nagyobb hely­zet ala­kult és maradt ki mind­két olda­lon, aztán Mik­kel Dams­ga­ard bom­bá­ja hideg zuhany­ként hűtöt­te le az angol szur­ko­ló­kat a Wembley-ben.

Dams­ga­ard sza­bad­rú­gá­sa után a kapu­ban kötött ki a lab­da Fotó: MTI/EPA Pool/Laurence Griffits

Az Eb dán fel­fe­de­zett­je 23 méter­ről lőtt Jor­dan Pick­ford kapu­já­ba, s ezzel a tor­na első sza­bad­rú­gás­gól­ját jegyez­te. Ang­lia pedig nem­csak sza­bad­ból, hanem úgy egy­ál­ta­lán elő­ször kapott gólt az Eb‑n. Pick­ford kapu­ját 726 perc után elő­ször vet­ték be, így hat perc­cel meg­dön­töt­te Gor­don Banks 1966-ban fel­ál­lí­tott, kapott gól nél­kü­li rekord­ját az angol válogatottban.

Mint­ha Dánia az angol játé­ko­sok mezén lévő mind­há­rom orosz­lán baj­szát meg­húz­ta vol­na, úgy élén­kül­tek fel haza­i­ak a hát­rány­ban. Rahe­em Ster­ling első nagy hely­ze­té­nél Kas­per Sch­me­i­chel dán kapus még védett, a máso­dik­nál már nem tudott, igaz, végül nem Ster­ling­ről, hanem az elő­le men­te­ni igyek­vő Simon Kjær­ről került a lab­da a saját kapu­já­ba. Ez volt az Eb tizen­egye­dik öngólja.

Szü­net után alább­ha­gyott az első fél­idő remek ira­ma, keve­sebb lehe­tő­ség ala­kult ki, egy­re óva­to­sab­bá vál­tak a csa­pa­tok. Sch­me­i­chel­nek kel­lett még egy nagyot véde­nie Har­ry Magui­re feje­sé­nél, de ennél nagyobb gól­hely­zet nem volt. A haj­rá­ra beszo­rult Dánia, amely fárad­ni lát­szott, de nem volt átütő­erő az angol táma­dá­sok­ban, így 1 – 1‑gyel ért véget a ren­des játék­idő, a másik elő­dön­tő­höz hason­ló­an követ­ke­zett a hosszabbítás.

Har­ry Kane, mint az egész Eb‑n, több­nyi­re csak szen­ve­dett, még­is ő dön­tött Fotó: MTI/AP Pool/Laurence Griffits

Dánia tel­je­sen elké­szült az ere­jé­vel a ráadás­ra, érett az angol gól. Ster­ling, a leg­ve­szé­lye­sebb hazai, aki egy­re több­ször kavar­ta meg a dán védel­met, a 103. perc­ben az ötös jobb sar­kán cse­lez­ge­tett, majd Mat­hi­as Jen­sen és Joa­kim Mæh­le között elesett, a játék­ve­ze­tő pedig bün­te­tőt ítélt. Har­ry Kane kihagy­ta, pon­to­sab­ban Sch­me­i­chel kivéd­te a tizen­egyest, de a kipat­ta­nó­ra jól rea­gált a Tot­ten­ham csa­tá­ra, aki másod­já­ra nem hibá­zott. Ezzel a végül sze­ren­csés­nek mond­ha­tó gól­lal nyer­te meg az elő­dön­tőt Ang­lia, s jutott be tör­té­ne­te során elő­ször az Eb-finá­lé­ba, amely­ben vasár­nap Olasz­or­szág­gal mér­kő­zik meg.

Az Eb nagy nyer­te­sei azon­ban a dánok, akik Chris­ti­an Erik­sen drá­má­ja miatt nagyon mély­ről indul­tak a tor­nán, és az utol­só pil­la­na­tig hősi­e­sen küz­döt­tek a Wemb­ley-ben is. A hosszab­bí­tás máso­dik fél­ide­jé­ben a meg­sé­rü­lő Jen­sen nél­kül, több cse­re híján ember­hát­rány­ban igye­kez­tek egyen­lí­te­ni. Min­den dicsé­re­tet meg­ér­de­mel­nek – ugyan­ez Ang­li­á­ról nem fel­tét­le­nül mond­ha­tó el.

Euró­pa-baj­nok­ság, elő­dön­tő: Ang­lia – Dánia 2 – 1 (1−1, 1 – 1, 2 – 1), Wemb­ley, 64950 néző. Gól­szer­zők: Kjær (39. – öngól), Kane (103.), illet­ve Dams­ga­ard (30.).

For­rás: Magyar Nemzet