Hírek Elszakított területi hirek Októ­ber 16. a magyar – szé­kely össze­tar­to­zás napja

Októ­ber 16. a magyar – szé­kely össze­tar­to­zás napja

A magyar-szé­kely össze­tar­to­zás nap­já­vá nyil­vá­ní­tot­ta a buda­pes­ti Ország­gyű­lés 2018-ban októ­ber 16-át, az 1848. évi agyag­fal­vi szé­kely nem­zet­gyű­lés kezdőnapját. 

Az elfo­ga­dott hatá­ro­zat sze­rint az Ország­gyű­lés támo­gat­ja és szor­gal­maz­za olyan meg­em­lé­ke­zé­sek szer­ve­zé­sét, ame­lyek a magyar­ság és a szé­kely­ség évszá­za­dos össze­tar­to­zá­sát hang­sú­lyoz­zák, támo­gat­ja olyan prog­ra­mok, hazai és nem­zet­kö­zi kon­fe­ren­ci­ák szer­ve­zé­sét, illet­ve okta­tá­si anya­gok és audio­vi­zu­á­lis ter­mé­kek készí­té­sét, ame­lyek az ese­mé­nyek és követ­kez­mé­nye­ik hite­les bemu­ta­tá­sá­val kapcsolatosak. 

Támo­gat­ják isko­lai meg­em­lé­ke­zé­sek, tanul­má­nyi kirán­du­lá­sok szer­ve­zé­sét, emlék­mű­vek ava­tá­sát, az ese­mény­hez kap­cso­ló­dó pályá­za­tok meg­hir­de­té­sét is. 

Tamás Sán­dor, a Kovász­na megyei önkor­mány­zat elnö­ke és Antal Árpád, Sep­si­szent­györgy pol­gár­mes­te­re köz­le­mény­ben üdvö­zöl­te annak ide­jén, hogy a magyar Ország­gyű­lés a magyar-szé­kely össze­tar­to­zás nap­já­vá nyil­vá­ní­tot­ta októ­ber 16-át. 

A három­szé­ki elöl­já­rók sze­rint az agyag­fal­vi nem­zet­gyű­lés kez­de­té­nek dátu­ma egy olyan emlé­ke­ze­tes tör­té­nel­mi pil­la­nat, amely a magyar nem­zet egy­sé­gét, a meg­kér­dő­je­lez­he­tet­len nem­ze­ti össze­tar­to­zást igazolja. 

„Az 1848. októ­ber 16 – 18-án Agyag­fal­ván meg­tar­tott szé­kely nagy­gyű­lé­sen mond­ta ki a mint­egy 60 000 egy­be­gyűlt, hogy kiáll­nak a magyar kor­mány mel­lett. Az agyag­fal­vi gyű­lés jelen­tet­te tehát a szé­kely nép­fel­ke­lés kez­de­tét, a szé­kely­ség csat­la­ko­zá­sát az 1848 – 49-es szabadságharchoz” 

– idéz­ték fel. 

Értel­me­zé­sük sze­rint akkor az Ország­gyű­lés tag­jai azt mond­ták ki, hogy az ország­ha­tá­rok ugyan elvá­lasz­ta­nak, de a szé­ke­lyek és magya­rok nem­ze­ti ügyei közösek. 

„Mind­annyi­an ugyan­azt akar­juk: job­ban élni szü­lő­föl­dün­kön. Nekünk a szü­lő­föld Szé­kely­föld, itt vagyunk ott­hon, és itt épí­tünk jövőt. Elég­té­tel­lel tölt el, hogy ez irá­nyú törek­vé­se­in­ket egy erős magyar állam támo­gat­ja, szó­val és cse­le­ke­det­tel is mel­let­tünk áll, meg­erő­sít­ve ben­nün­ket min­den­na­pi küzdelmeinkben” 

– fogal­ma­zott Tamás Sán­dor és Antal Árpád a közös közleményben.

For­rás: kro​ni​ka​on​line​.ro