Hírek Amerikai hirek Ők dönt­he­tik el a jövő évi ame­ri­kai választásokat

Ők dönt­he­tik el a jövő évi ame­ri­kai választásokat

A párt­hoz nem tar­to­zó, füg­get­len sza­va­zók cso­port­ja dönt­he­ti el a 2024-es válasz­tá­so­kat az Egye­sült Álla­mok­ban – hang­zott el a Bull­finch Gro­up köz­vé­le­mény-kuta­tó és a Fre­e­dom­Works poli­ti­kai elem­ző­köz­pont friss fel­mé­ré­sét bemu­ta­tó tájé­koz­ta­tón hétfőn.

Brett Loyd, a Bull­finch Gro­up elnök-vezér­igaz­ga­tó­ja arra hív­ta fel a figyel­met, hogy az úgy­ne­ve­zett füg­get­le­nek az ame­ri­kai válasz­tók csak­nem felét teszik ki, vok­sa­ik dön­tők lehet­nek, ahogy meg­ha­tá­ro­zó­ak vol­tak már 2016-ban és 2020-ban is.

Az októ­ber 20. és 23. között az ő körük­ben vég­zett kuta­tás­sal kap­cso­lat­ban a saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón elhang­zott, hogy a cso­port­hoz tar­to­zók 36 szá­za­lé­ka fogad­ja el Joe Biden elnök­ként vég­zett mun­ká­ját, miköz­ben a kong­resszus tevé­keny­sé­gét még keve­seb­ben, 13 szá­za­lék tart­ja megfelelőnek.

A magu­kat füg­get­len­nek mon­dó válasz­tók túl­nyo­mó több­sé­ge eluta­sí­ta­ná Joe Biden és Donald Trump indu­lá­sát elnök­je­lölt­ként, ugyan­ak­kor, ami­kor arról kér­dez­ték őket, hogy jelen­leg kire adnák sza­va­za­tu­kat az elnök­vá­lasz­tá­son, 35 szá­za­lé­kuk mond­ta azt, hogy egy „har­ma­dik pár­ti” jelölt­re, míg 31 szá­za­lék Donald Trum­pra, 24 szá­za­lék Joe Biden­re voksolna.

A fel­mé­rés sze­rint az ame­ri­kai párt­füg­get­len sza­va­zók­nak a leg­fon­to­sabb téma a válasz­tá­si dön­tés meg­ho­za­ta­lá­ban a mun­ka­he­lyek és a gaz­da­ság álla­po­ta, amit a kor­mány­za­ti veze­tői képes­ség követ, míg a har­ma­dik leg­fon­to­sabb poli­ti­kai téma a bevándorlás.

Brett Loyd az MTI kér­dé­sé­re úgy nyi­lat­ko­zott: ahhoz, hogy a jövő évi elnök­vá­lasz­tá­son ne Donald Trump és Joe Biden sze­re­pel­jen a sza­va­zó­la­po­kon, egy­elő­re nem lát­ha­tó, várat­lan ese­mény­nek kell tör­tén­nie. A szak­ér­tő úgy véle­ke­dett, Joe Biden ese­té­ben az lehet várat­lan ese­mény, hogy maga lép vissza a demok­ra­ta párt nyo­má­sá­ra, míg Donald Trump ese­té­ben azt emlí­tet­te pél­da­ként, hogy a koráb­bi elnö­köt jog­erő­sen bör­tön­bün­te­tés­re ítél­he­tik az elle­ne zaj­ló büntetőperekben.

A Bull­finch Gro­up elnök-vezér­igaz­ga­tó­ja meg­ál­la­pí­tot­ta: egy har­ma­dik jelölt fel­buk­ka­ná­sá­nak fel­té­te­le az, hogy az adott sze­mé­lyi­ség komoly anya­gi hát­tér­rel ren­del­kez­zen, ugyan­ak­kor az nem kri­té­ri­um, hogy az Egye­sült Álla­mok min­den álla­má­ban sze­re­pel­jen a sza­va­zó­la­pon. Nevet ugyan­ak­kor nem mon­dott, aki képes lehet annyi támo­ga­tást meg­sze­rez­ni, hogy jövő novem­ber­ben esé­lyes elnök­je­lölt­ként indulhatna.

Adam Bran­don, a Fre­e­dom­Works poli­ti­kai háló­zat elnö­ke arra hív­ta fel a figyel­met, hogy az ame­ri­kai válasz­tá­so­kon a füg­get­le­nek mel­lett lát­ha­tó egy­re inkább meg­ha­tá­ro­zó demog­rá­fi­ai cso­port, még­pe­dig a mil­len­ni­u­mi és a Z gene­rá­ció, ame­lyek tag­jai már most a sza­va­zás­ra jogo­sul­tak több mint 40 szá­za­lé­kát teszik ki.

Mil­len­ni­u­mi gene­rá­ci­ó­ként szok­ták emlí­te­ni az 1980-as évek ele­jé­től a kilenc­ve­nes évek máso­dik felé­ig szü­le­tet­te­ket, míg Z gene­rá­ci­ó­ként az 1997 után szü­le­tett fia­tal felnőtteket.

Vasár­nap hoz­ták nyil­vá­nos­ság­ra a The New York Times című napi­lap által meg­ren­delt köz­vé­le­mény-kuta­tást, amely azt mutat­ja, hogy októ­ber végén a válasz­tá­sok szem­pont­já­ból meg­ha­tá­ro­zó, hat bil­le­gő állam több­sé­gé­ben Donald Trump vezet. Neva­dá­ban Donald Trum­pot 52 szá­za­lék, míg Joe Bident 41 szá­za­lék támo­gat­ja. Ari­zo­na, Michi­gan és Geor­gia állam­ban 5 – 6 szá­za­lék­pont közöt­ti a koráb­bi elnök elő­nye, miköz­ben Wis­con­sin­ban a hiva­tal­ban lévő állam­fő, Joe Biden vezet a vok­so­lás előtt csak­nem pon­to­san egy évvel készült köz­vé­le­mény-kuta­tás szerint.

For­rás: demok​ra​ta​.hu