Hírek Sport hirek Nyolc csa­pat közt küz­dünk a továbbjutásért

Nyolc csa­pat közt küz­dünk a továbbjutásért

Hogyan is jutot­tunk idáig?


Nyolc csa­pat, köz­tük a magyar válo­ga­tott küzd a mara­dék négy helyért a jövő nyár­ra halasz­tott lab­da­rú­gó Euró­pa-baj­nok­ság pót­se­lej­te­ző­jé­ben, amely­nek csü­tör­tö­kön ren­de­zik a dön­tő­it.

A magyar válo­ga­tott hosszú és görön­gyös úton jutott el idá­ig. Az Euró­pa baj­nok­ság selej­te­ző­i­nek E cso­port­já­ba a negye­dik kalap­ból kerül­tünk be, és jól lát­szott már az össze­ál­lí­tás­nál, hogy a papír­for­ma ezút­tal sem nekünk ked­vez, hiszen ha a szlo­vá­ko­kat felül is tud­juk múl­ni, akkor is ott marad­nak a hor­vá­tok és Wales, akik jóval nehe­zebb ellen­fe­lek észa­ki szom­széd­ja­ink­nál. Ehhez képest már az első mér­kő­zé­sen pont a szlo­vá­kok vit­ték el a 3 pon­tot, majd nagy meg­le­pe­tés­re hazai pályán meg­ver­tük a VB dön­tős hor­vá­to­kat 2 – 1‑re. A har­ma­dik mér­kő­zé­sen a papír­for­ma sze­rint felül­múl­tuk Azer­baj­dzsánt, majd hazai pályán Walest is meg tud­tuk ver­ni, és már vezet­tük is a cso­por­tot. Mikor ha nem most? – tet­te fel min­den magyar szur­ko­ló a biza­ko­dó kér­dést. Saj­nos a foly­ta­tás megint nem úgy ala­kult, mint ahogy kel­lett vol­na, hiszen előbb a szlo­vá­kok ver­tek ismét meg min­ket Buda­pes­ten (1 – 2‑re), majd a hor­vá­tok ott­hon tovább csök­ken­tet­ték a remé­nye­in­ket. Viszont az azeri­ek dön­tet­lent ját­szot­tak a hor­vá­tok­kal, majd kikap­tak tőlünk ismét, és egy for­du­ló­val a vége előtt még jól áll­tunk, és oda­ér­het­tünk vol­na a máso­dik hely­re, végül elbuk­tunk Wales ellen, és ennek a for­du­la­tok­ban gaz­dag cso­port­nak csak a negye­dik helyén tud­tunk végez­ni. Hála a Nem­ze­tek Ligá­já­nak viszont a szlo­vá­kok har­ma­dik­ként kiju­tot­tak, és így mi játsz­ha­tunk pót­se­lej­te­zőt. Innen sem volt egy­sze­rű, hiszen már majd­nem vége 2020-nak és még min­dig nem jutot­tunk ki a 2020-as Euró­pa-baj­nok­ság­ra. Ennek a fő oka a koro­na­ví­rus okoz­ta jár­vány, ami saj­nos köz­be­szólt, de egy­elő­re nekünk ked­vez ez is, hiszen a sokat halasz­tott bol­gá­rok elle­ni mér­kő­zést végül behúz­tuk októ­ber­ben 1 – 3‑ra, most pedig a min­dent eldön­tő mér­kő­zés követ­ke­zik, mely után min­den magyar szur­ko­ló álma, hogy úgy örvend­hes­sen, mint négy éve a nor­vé­gok elle­ni meccs után.

Na de tér­jünk vissza a csü­tör­tök esti mér­kő­zés­re, hiszen, mint már fen­tebb emlí­tet­tük, nyolc csa­pat pályá­zik az utol­só négy kiadott helyre.

Romá­nia és Íror­szág elő­dön­tős búcsú­ja után a mezőny­ben két társ­há­zi­gaz­da, Magyar­or­szág és Skó­cia maradt, vala­mint két poten­ci­á­lis újonc sze­re­pel, de har­ma­dik­ként ott van Szer­bia is, amely önál­ló ország­ként még nem vett részt a kon­ti­nens­vi­a­da­lon, csak koráb­ban Jugoszláviaként.

Újonc biz­to­san kijut a kon­ti­nens­vi­a­dal­ra, ugyan­is az éppen egy­más­sal talál­ko­zó Geor­gia és Észak-Mace­dó­nia egy­aránt lema­radt az eddi­gi összes Eb-ről.

Koráb­ban az Eb-pót­se­lej­te­zők oda-vissza­vá­gós pár­har­cok vol­tak – a magyar csa­pat a négy évvel ezelőt­ti tor­ná­ra a nor­vé­gok legyő­zé­sé­vel jutott ki -, azon­ban a Nem­ze­tek Ligá­ja beve­ze­té­sé­vel ennek rend­sze­rét meg­vál­toz­tat­ták, így ezút­tal két egy­meccses pár­har­cot kell nyer­ni a rész­vé­tel­hez. Az új soro­zat vég­ered­mé­nye alap­ján diví­zi­ón­ként az a leg­jobb négy válo­ga­tott került be a 16 csa­pa­tos mezőny­be, amely nem jutott ki a selej­te­zők­ről. Mivel az élvo­na­lat jelen­tő A osz­tály­ból csu­pán egyet­len gár­da, az izlan­di maradt le az Eb-ről, így azt három C diví­zi­ós gár­dá­val, köz­tük a magyar­ral töl­töt­ték fel.

A pót­se­lej­te­ző elő­dön­tő­it és finá­lé­it is már­ci­us­ban ren­dez­ték vol­na, de a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt el kel­lett halasz­ta­ni, így az elő­dön­tő­ket végül októ­ber­ben pótol­ták, a finá­lék­ra pedig csü­tör­tö­kön kerül sor.

Az Euró­pa-baj­nok­ság­nak 2021. júni­us 11. és júli­us 11. között Amsz­ter­dam, Baku, Bil­bao, Buka­rest, Buda­pest, Kop­pen­há­ga, Dub­lin, Glas­gow, Lon­don, Mün­chen, Róma és Szent­pé­ter­vár ad ott­hont. A magyar fővá­ros­ban három cso­port­mér­kő­zés és egy nyol­cad­dön­tő lesz.

Ha győ­zünk Izland ellen, akkor a világ­baj­nok fran­ci­á­kat és a cím­vé­dő por­tu­gá­lo­kat fogad­juk hazai pályán, illet­ve a néme­tek ven­dé­gei leszünk még a csoportban.

Az Eb-pót­se­lej­te­zők csü­tör­tö­ki programja:

A diví­zió: Magyar­or­szág-Izland, Pus­kás Aré­na 20.45
B diví­zió: Észak-Íror­szág – Szlo­vá­kia, Bel­fast 20.45
C diví­zió: Szer­bia-Skó­cia, Belg­rád 20.45
D diví­zió: Geor­gia – Észak-Mace­dó­nia, Tbi­li­szi 18.00

For­rás: sport​ha​ta​rok​nel​kul​.hu / MTI, Tőkés Máté