Hírek Elszakított területi hirek Nyírő József művé­ből készül kis­já­ték­film Székelyföldön

Nyírő József művé­ből készül kis­já­ték­film Székelyföldön

Nyi­rő József Uz Ben­ce című regé­nyé­nek rész­le­té­ből készü­lő kis­já­ték­film for­ga­tá­sa kez­dő­dött pén­te­ken Székelyföldön. 

Far­kas György, a Szem­fe­dő című film ren­de­ző­je az MTI-nek elmond­ta: a szé­kely favá­gó és a zsi­dó keres­ke­dő külö­nös talál­ko­zá­sá­ról, össze­ba­rát­ko­zá­sá­ról szó­ló regény­rész­let meg­fil­me­sí­té­se­kor „embe­rek­kel kíván­ják elta­kar­ni a tájat”.

Far­kas György az MTI-nek elmond­ta: annak a tuda­tá­ban kezd­te olvas­ni Nyi­rő József műve­it, hogy az írót sokan eluta­sít­ják. Arra a követ­kez­te­tés­re jutott, hogy az eluta­sí­tás fél­re­ér­té­sen alap­szik. Az is ösz­tö­nöz­te, hogy mint­egy nyolc­van éve készült leg­utóbb film Nyi­rő-elbe­szé­lés alap­ján: a Szőts Ist­ván által ren­de­zett Embe­rek a havason.

Far­kas György azt tar­tot­ta kihí­vás­nak, hogy Nyi­rő József írá­sa­i­ról leta­ka­rít­sák a parasz­ti roman­ti­kát, ame­lyet koráb­ban stig­ma­ként ráag­gat­tak. Hoz­zá­tet­te: nem a nagy roman­ti­kus szé­kely­föl­di tája­kat, hanem az embe­re­ket mutat­ják meg, akik mel­lett per­sze a lenyű­gö­ző kör­nye­zet is fel­sej­lik majd. Azt is meg­em­lí­tet­te: a film­ben nagy drá­mák zaj­la­nak, de lesz talán olyan jele­net is, amely mosolyt csal majd a nézők arcára.

A ren­de­ző a téli szé­kely­föl­di kül­té­ri fil­me­zés nehéz­sé­ge­i­ről is emlí­tést tett. Meg­je­gyez­te: nem könnyű meg­ol­da­ni a sze­rep­lők öltöz­te­té­sét, az áram­el­lá­tást, a mele­ge­dő szü­ne­tek beik­ta­tá­sát, de a nagy sze­lek és a nagy olva­dá­sok is gon­dot okoz­nak a stáb­nak. Úgy vél­te azon­ban, ha a mos­ta­ni for­ga­tá­si napo­kon sike­rül a téli fel­vé­te­le­ket elké­szí­te­ni, akkor ősz­re biz­to­san elké­szül a kisfilm.

A Szem­fe­dő jele­ne­te­it Gyi­mes­ben, Csík­sze­re­dá­ban és Har­gi­ta­für­dőn veszik fel. A főbb sze­re­pek­ben Pál­ffy Tibor és Fülöp Zol­tán lesz lát­ha­tó, továb­bi sze­rep­lők kivá­lasz­tá­sa még folya­mat­ban van. A film ope­ra­tő­re Sep­si Ger­gő, pro­du­ce­re Tálas György.

A 30 per­ces­re ter­ve­zett Szem­fe­dő egy Nyi­rő-művek­ből ihle­tő­dött három részes kis­film­so­ro­zat első része lesz. A máso­dik rész, a 25 per­ces Most már jöhetsz… elké­szült már, a har­ma­dik rész még a ter­ve­zés folya­ma­tá­ban van. A ren­de­ző sze­rint a készü­lő tri­ló­gia akár okta­tá­si segéd­anyag is lehet az iro­da­lom órá­kon, hiszen Nyi­rő József beke­rült a nem­ze­ti alaptantervbe.

A kis­já­ték­film készí­té­sét a Nem­ze­ti Film­in­té­zet és a Minisz­ter­el­nök­ség Beth­len Gábor Alap­ja támogatta.

For­rás: MTI / Demok​ra​ta​.hu