Hírek Amerikai hirek Nyil­vá­nos­ság­ra hoz­ták a biz­ton­sá­gi kame­rák fel­vé­te­le­it a Kapi­tó­li­um ostromáról

Nyil­vá­nos­ság­ra hoz­ták a biz­ton­sá­gi kame­rák fel­vé­te­le­it a Kapi­tó­li­um ostromáról

Az Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­um nem akar­ta kiad­ni a fel­vé­te­le­ket, de a Buzz­feed per­ben elér­te, hogy kiad­ják őket. A vide­ó­kon sétál­ga­tó és fotóz­ga­tó embe­rek láthatóak. 

A fel­vé­te­le­ket a minisz­té­ri­um arra hivat­koz­va nem akar­ta nyil­vá­nos­ság­ra hoz­ni, hogy veszé­lyez­tet­he­tik a nem­zet­biz­ton­sá­got – írja a Buzzfeed.

Mint isme­re­tes néhány száz Trump-pár­ti tün­te­tő janu­ár 6‑án benyo­mult a Kong­resszus épü­le­té­be, hogy meg­ál­lít­sa a sza­va­za­tok számlálását.

A betö­rést köve­tő­en a biz­ton­sá­gi őrök lelőt­tek egy fegy­ver­te­len nőt, négyen pedig egész­ség­ügyi komp­li­ká­ci­ók követ­kez­té­ben hal­tak meg. Később egy rend­őr is éltét vesz­tet­te, elő­ször úgy tűnt egy ütés követ­kez­té­ben, később kide­rült, hogy agy­vér­zés­ben halt meg.

Az ese­mé­nye­ket köve­tő­en a demok­ra­ták újabb impe­ach­ment eljá­rást indí­tot­tak Trump ellen, annak elle­né­re, hogy a volt elnök elítél­te a táma­dást. Az FBI pedig leva­dász­ta és bíró­ság elé állí­tot­ta a részt­ve­vő­ket, akik­nek az ügyei jelen­leg is zajlanak.

Az FBI ilyen körö­zé­si fotó­kat hoz nyil­vá­nos­ság­ra, amit önkén­tes cso­por­tok mint a „Zen­dü­lés Vadá­szok” Twit­ter oldal, fel­ira­toz és szé­les kör­ben megoszt:

Egyes demok­ra­ták zen­dü­lés­nek nevez­ték a táma­dást és egye­ne­sen 9/11-hez hason­lí­tot­ták az ese­tet, annak elle­né­re, hogy a tömeg első­sor­ban anya­gi kárt oko­zott. A repub­li­ká­nus poli­ti­ku­sok közül töb­ben kife­jez­ték, hogy az FBI hason­ló ala­pos­ság­gal keres­het­né a tavaly nyá­ri erő­sza­kos lázon­gá­sok részt­ve­vő­it, akik üzle­tek töme­ge­it rabol­ták ki és gyúj­tot­ták fel. A repub­li­ká­nu­sok nem vol­tak haj­lan­dó­ak vizs­gá­ló­bi­zott­sá­got fel­ál­lí­ta­ni az ese­mé­nyek kivizsgálására.

A Buzz­feed által nyil­vá­nos­ság­ra hozott fel­vé­te­lek alap­ján a tömeg cél­ta­la­nul sétál­ga­tott a Kong­resszus folyosóin.

Egy fel­vé­te­len pél­dá­ul lát­ha­tó, hogy egy fedo­ra kala­pos fér­fi cigit osz­to­gat, egy mási­kon pedig külön­bö­ző zász­lók­kal vonu­ló embe­rek lát­ha­tó­ak. Az elmúlt hóna­pok­ban több száz embert állí­tot­tak bíró­ság elé azok közül, akik részt­vet­tek a Kapi­tó­li­um elle­ni támadásban.

A Buzz­feed ripor­te­re Twit­te­ren meg­osz­tott több vide­ót, ami­vel cáfol­ni kíván­ta azt a nar­ra­tí­vát, hogy a táma­dás nem volt erő­sza­kos, hiszen a tömeg áttör­te a kor­dont és több rend­őrt is meg­vert, mielőtt beju­tot­tak vol­na az épü­let­be. A tömeg jelen­tős része az ő nyo­muk­ban jutott be a Kapitóliumba.

Múlt­hé­ten néhány szá­zan tün­tet­tek a janu­ár 6‑ai ese­mé­nyek mel­lett, amely azon­ban érdek­te­len­ség­be ful­ladt. A helyi demok­ra­ta veze­tés acél­ke­rí­tést állí­tott fel a tör­vény­ho­zás épü­le­tei köré, és a rend­őri jelen­lét nagyobb volt, mint a tün­te­tők száma.

For­rás: neo​kohn​.hu