Hírek Elszakított területi hirek Novem­ber 15. a magyar szór­vány napja

Novem­ber 15. a magyar szór­vány napja

A szór­vány­kö­zös­sé­gek a magyar­ság vég­vá­rai: kulcs­sze­re­pük van az össz­ma­gyar­ság meg­ma­ra­dá­sá­ban – közöl­te a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­ká­ra novem­ber 15-én, a magyar szór­vány napján.

Ma van a magyar szórvány napja

Potá­pi Árpád János Fotó: MH/Hegedüs Róbert

Potá­pi Árpád János fel­idéz­te: az Ország­gyű­lés 2015. novem­ber 3‑án a hatá­ron túli magyar­ság iránt viselt, az Alap­tör­vény­ben rög­zí­tett fele­lős­ség­nek meg­fe­lel­ve novem­ber 15-ét, Beth­len Gábor erdé­lyi feje­de­lem szü­le­té­sé­nek és halá­lá­nak nap­ját a magyar szór­vány nap­já­vá nyilvánította.

Az állam­tit­kár hang­sú­lyoz­ta: ha a szór­vány­ma­gyar­ság meg­gyen­gül vagy elvész, utá­na a tömb­ma­gyar­ság követ­ke­zik, ezért is for­dít a magyar kor­mány kiemelt figyel­met a szór­vány­ma­gyar közös­sé­gek meg­erő­sí­té­sé­re, támogatására.

A nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­kár rámu­ta­tott arra, hogy a szór­vány­kö­zös­sé­gek a Kár­pát-meden­cé­ben a Magyar­or­szá­gon kívü­li magyar­ság csak­nem felét teszik ki; a 20. szá­zad­ban drasz­ti­ku­san meg­fo­gyat­koz­tak, de az elmúlt bő egy évti­zed iga­zol­ta azt, hogy nincs vissza­for­dít­ha­tat­lan folyamat.

Potá­pi Árpád János kiemel­te: a nem­zet­po­li­ti­kai állam­tit­kár­ság szá­mos szór­vány­ban műkö­dő intéz­mény, szer­ve­zet, szór­vány­kol­lé­gi­um kiszá­mít­ha­tó támo­ga­tá­sát biz­to­sít­ja. Pél­da­ként emlí­tet­te a válasz­úti Kal­lós Zol­tán Ala­pít­ványt, a sza­mo­súj­vá­ri TÉKA Ala­pít­ványt, az after-scho­ol prog­ra­mot működ­te­tő Isko­la­ala­pít­ványt, a fel­vi­dé­ki Rovás Pol­gá­ri Tár­su­lást, a nagyi­dai Ilos­vai Sely­mes Péter Nép­tánc­együt­test, a vaj­da­sá­gi Magyar Nem­ze­ti Tanács Szór­vány­prog­ram­ját, vala­mint a kár­pát­al­jai szór­vány­ban műkö­dő isko­lá­kat, óvo­dá­kat, intézményeket.

Jelez­te: a Nem­ze­ti Újra­kez­dés Prog­ram kere­té­ben támo­gat­ják a szór­vány­ban műkö­dő intéz­mé­nyek és szer­ve­ze­tek műkö­dé­sét, fej­lesz­té­sét, vala­mint prog­ram­ja­it, emel­lett kife­je­zet­ten a szór­vány­kö­zös­sé­gek támo­ga­tá­sá­ra jött lét­re 2015-ben a Pető­fi Sán­dor-prog­ram: ösz­tön­dí­ja­so­kat kül­de­nek a szór­vány­ban műkö­dő magyar szer­ve­ze­tek­hez. Hoz­zá­tet­te: 2015 óta már több mint 300 fia­tal segí­tet­te a Kár­pát-meden­cei szór­vány­ban műkö­dő magyar közösségeket.

For­rás: magyar​hir​lap​.hu