Hírek Elszakított területi hirek Novák Kata­lin sze­rint a magyar­ság érde­ke­i­nek védel­me az első Buka­rest­ben is

Novák Kata­lin sze­rint a magyar­ság érde­ke­i­nek védel­me az első Buka­rest­ben is

Magyar­or­szág ad ott­hont 2025-ben a Három Ten­ger Kez­de­mé­nye­zés csúcs­ta­lál­ko­zó­nak és üzle­ti fórum­nak – jelen­tet­te be Novák Kata­lin köz­tár­sa­sá­gi elnök szer­dán Bukarestben.

Az állam­fő a Három Ten­ger Kez­de­mé­nye­zés (3SI) csúcs­ta­lál­ko­zó­ján közöl­te, hogy az ukraj­nai hábo­rú árnyé­ká­ban is fon­tos a tér­ség gaz­da­sá­gi együtt­mű­kö­dé­se, emel­lett üdvö­zöl­te a közös nyi­lat­ko­za­tot és annak Ukraj­ná­ra vonat­ko­zó megfogalmazásait. 

Emlé­kez­te­tett arra, az elmúlt évben két­szer is járt Kijev­ben és hang­sú­lyoz­ta, hogy Magyar­or­szág kiáll Ukraj­na terü­le­ti integ­ri­tá­sa mel­lett, elíté­li az orosz agresszi­ót és leg­fon­to­sabb cél­nak a béke eléré­sét tekin­ti. A Három Ten­ger Kez­de­mé­nye­zés (3SI) a gaz­da­sá­gi kap­cso­la­tok, a tágabb régi­ón belü­li haté­kony össze­köt­te­tés elő­se­gí­té­se érde­ké­ben jött lét­re – muta­tott rá Novák Katalin. 

Az állam­fő üdvö­zöl­te Görög­or­szág csat­la­ko­zá­sát a 3SI-hez, de ugyan­ilyen fon­tos­nak tart­ja a nyu­gat-bal­ká­ni orszá­gok fel­ka­ro­lá­sát a kez­de­mé­nye­zé­sen keresz­tül. A köz­tár­sa­sá­gi elnök a hat nyu­gat-bal­ká­ni ország felé tör­té­nő foko­za­tos nyi­tást része­sí­te­né előny­ben, mivel az észak-déli össze­köt­te­tés nem ér véget a hatá­ra­ink­nál – hangsúlyozta. 

A köz­tár­sa­sá­gi elnök a ver­seny­ké­pes­ség­hez szük­sé­ges népes­ség­nö­ve­ke­dés fon­tos­sá­gá­ra is fel­hív­ta a figyel­met, majd emlé­kez­tet­te a csúcs­ta­lál­ko­zó részt­ve­vő­it a Buda­pes­ti Demog­rá­fi­ai Csúcs elne­ve­zé­sű fórum­ra, ame­lyet szep­tem­ber 14-én és 15-én ren­dez­nek a magyar fővá­ros­ban. A Három Ten­ger Kez­de­mé­nye­zés az Adriai‑, a Bal­ti- és a Feke­te-ten­ger között fek­vő tizen­két ország, az Euró­pai Unió tag­ál­la­ma­i­nak közös kez­de­mé­nye­zé­se a régió keres­ke­del­mi kap­cso­la­ta­i­nak a kiter­jesz­té­se érdekében. 

Az együtt­mű­kö­dés­ben Auszt­ria, Bul­gá­ria, Cseh­or­szág, Észt­or­szág, Hor­vát­or­szág, Magyar­or­szág, Len­gyel­or­szág, Lett­or­szág, Lit­vá­nia, Romá­nia, Szlo­vá­kia és Szlo­vé­nia vesz részt. A talál­ko­zón elfo­ga­dott meg­ál­la­po­dás sze­rint a 3SI Görög­or­szág­gal bővül. Fel­szó­la­lá­sa után Novák Kata­lin két­ol­da­lú meg­be­szé­lést foly­ta­tott Gita­nas Naus­eda lit­ván elnök­kel, Lit­vá­nia 2024-ben a Három Ten­ger Kez­de­mé­nye­zés házi­gaz­dá­ja lesz. 

For­rás: sze​kely​hon​.ro