Hírek Magyarországi hírek Novák Kata­lin kegyel­met adott Buda­há­zy­nak és társainak

Novák Kata­lin kegyel­met adott Buda­há­zy­nak és társainak

Dön­tött Novák Kata­lin köz­tár­sa­sá­gi elnök a Hun­nia-ügy jog­erő­sen elítélt ter­helt­je­i­nek kegyel­mi kér­vé­nyé­ről. A vég­re­haj­tá­si kegyel­mi hatá­ro­za­tot már az igaz­ság­ügyi minisz­ter is ellenjegyezte.

Infor­má­ci­ók sze­rint már ma este nyíl­nak a bör­tön­ka­puk és a másod­fo­kú íté­let kihir­de­té­sét köve­tő­en bün­te­té­se letöl­té­sé­re bv inté­zet­be szál­lí­tott Buda­há­zy György és öt tár­sa kiszabadul.

A pápa­lá­to­ga­tás hete külön­le­ges alka­lom arra, hogy az állam­fő  kegyel­me­zé­si jog­kö­ré­vel éljen. 

Ezért a köz­tár­sa­sá­gi elnök arról dön­tött, hogy ebből az alka­lom­ból szé­les kör­ben ad kegyel­met. A köz­tár­sa­sá­gi elnök mások mel­lett kegyel­met adott a Hun­nia-per­ként ismert­té vált ügy­ben jog­erő­sen elítél­tek­nek is, akik ese­té­ben a sza­bad­ság­vesz­tés fel­füg­gesz­té­sé­ről döntött

-írta hon­lap­ján a Köz­tár­sa­sá­gi Elnö­ki Hiva­tal, a 17 óra­kor kiadott közleményben.

For­rás: vad​haj​ta​sok​.hu