Hírek Magyarországi hírek Novák Kata­lin kegyel­met ad a Hun­nia-per mara­dék három elítéltjének

Novák Kata­lin kegyel­met ad a Hun­nia-per mara­dék három elítéltjének

Novák Kata­lin dön­tést hozott a Hun­nia-ügy­ben, kegyel­met ad a Hun­nia-per mara­dék három elítélt­jé­nek. Ezzel lezá­rult a 15 éve húzó­dó eljárás.

Novák Kata­lin köz­tár­sa­sá­gi elnök csü­tör­tö­kön – miu­tán a sér­tett Csin­ta­lan Sán­dor kegye­lem irán­ti kéré­sét meg­hall­gat­ta – dön­tést hozott az úgy­ne­ve­zett Hun­nia-ügy utol­só három érin­tett­jé­nek kegyel­mi kérel­mé­ről – tájé­koz­tat­ta a Sán­dor-palo­ta csü­tör­tö­kön az MTI‑t. 

A sza­bad­ság­vesz­tés fel­füg­gesz­té­sé­ről szó­ló dön­tés nem érin­ti a bűnös­ség kérdését. 

A köz­ügyek­től eltil­tás vonat­ko­zá­sá­ban az állam­fő a kérel­mek eluta­sí­tá­sá­ról hatá­ro­zott. A csü­tör­tö­ki kegyel­mi dön­tés lezár­ja a 15 éve húzó­dó Hun­nia-ügyet – tet­te hoz­zá a Sán­dor-palo­ta köz­le­mé­nyé­ben.

For­rás: MTI