Hírek Magyarországi hírek Novák Kata­lin alá­ír­ta a kata-tör­vényt és új sza­bá­lyo­kat ígér

Novák Kata­lin alá­ír­ta a kata-tör­vényt és új sza­bá­lyo­kat ígér

  

Az állam­fő azt írja Face­book-olda­lán, hogy helye­sebb lett vol­na, ha a módo­sí­tá­sok­ról érde­mi egyez­te­tés után szü­le­tik dön­tés, és Orbán Vik­tor­tól ígé­re­tet kapott arra, hogy a rész­let­sza­bá­lyok kiala­kí­tá­sa során meg­nyug­ta­tó vála­szok szü­let­nek a jogo­san fel­me­rü­lő kérdésekre.

„Az Ország­gyű­lés által elfo­ga­dott, a kis­adó­zó vál­lal­ko­zók téte­les adó­já­ról szó­ló tör­vényt ma alá­ír­tam. Ala­po­san meg­vizs­gál­tam és meg­fon­tol­tam az elfo­ga­dott tör­vényt, ahogy a hoz­zám érke­zett ész­re­vé­te­le­ket is. Olyan okot, amely miatt az Alkot­mány­bí­ró­ság­hoz kel­le­ne for­dul­nom, nem talál­tam. A tör­vény­ho­zói szán­dék, a vál­toz­ta­tás cél­ja alig­ha vitatható”

– írja a Face­boo­kon Novák Katalin.

Így foly­tat­ja:

„Érzé­ke­lem ugyan­ak­kor a fel­há­bo­ro­dást. Azt, hogy sokak szá­má­ra nehéz­sé­get jelent majd az új hely­zet­hez való gyors alkal­maz­ko­dás. Meg­ér­tem, hogy kér­dé­se­ik van­nak. Helye­sebb lett vol­na, ha a módo­sí­tá­sok­ról érde­mi egyez­te­tés után szü­le­tik dön­tés. Gyors vál­toz­ta­tás ese­tén is elvár­ha­tó, hogy a Kor­mány meg­fe­le­lő­en segít­se az érintetteket.

Meg­be­szé­lést foly­tat­tam a kor­mány­fő­vel és a Kor­mány tag­ja­i­val, és ígé­re­tet kap­tam arra, hogy a rész­let­sza­bá­lyok kiala­kí­tá­sa során meg­nyug­ta­tó vála­szok szü­let­nek a jogo­san fel­me­rü­lő kérdésekre.”

Úgy véli „vál­ság­hely­zet­ben biz­tos kéz­re, hideg fej­re és együtt­ér­ző szív­re van szük­ség. Helyes, ha ebben a hely­zet­ben az állam­fő nem gör­dít aka­dályt az Ország­gyű­lés dön­té­sé­nek érvé­nye­sü­lé­se elé.”

For­rás: info​start​.hu