Hírek Külföldi hirek Novák Kata­lin a magyar­ság meg­őr­zé­sé­nek fon­tos­sá­gát hangsúlyozta

Novák Kata­lin a magyar­ság meg­őr­zé­sé­nek fon­tos­sá­gát hangsúlyozta

A diasz­pó­rá­ban élők és az anya­or­szág össze­tar­to­zá­sa fele­lős­ség is mind­két fél szá­má­ra – hang­sú­lyoz­ta a köz­tár­sa­sá­gi elnök helyi idő sze­rint vasár­nap Tor­on­tó­ban, a Toron­tói Első Magyar Refor­má­tus Egy­ház új temp­lo­má­nak és közös­sé­gi köz­pont­já­nak megnyitóján.

Novák Katalin a magyarság megőrzésének fontosságát hangsúlyozta

Novák Kata­lin köl­dök­zsi­nór­hoz hason­lí­tot­ta a hatá­ron túl élő magya­rok és az anya­or­szág kap­cso­la­tát, amely „lel­ki, szel­le­mi és kul­tu­rá­lis” érte­lem­ben fűzi a hatá­ron kívül élő magya­ro­kat az anya­or­szág­hoz, ami akkor is meg­ma­rad, ha fizi­kai érte­lem­ben távol kerül egy­más­tól a közös­ség és anya­or­szág. Ez a faj­ta köl­dök­zsi­nór táp­lál, éle­tet ad és „vég­ér­vé­nye­sen össze­köt ben­nün­ket, szét­sza­kít­ha­tat­lan módon” – fogal­ma­zott az államfő. 

Kiemel­te a nevé­ben is így léte­ző Köl­dök­zsi­nór prog­ra­mot, amely­nek lehe­tő­sé­gé­vel már több mint 43 ezer, hatá­ron kívül szü­le­tett gyer­mek szü­lei éltek.

Novák Kata­lin hang­sú­lyoz­ta, hogy a diasz­pó­ra­kö­zös­sé­gek, vala­mint az anya­or­szág közöt­ti össze­tar­to­zás fel­ada­tot is ró mind­két félre.

Kifej­tet­te, hogy az anya­or­szág szá­má­ra a fel­ada­tot a töb­bi között az oda­fi­gye­lés és fele­lős­ség­vi­se­lés jelen­ti, amit az alap­tör­vény is kimond. Ugyan­ak­kor a kül­föl­dön élő közös­sé­gek­re is fele­lős­sé­get ró az össze­tar­to­zás – muta­tott rá a köz­tár­sa­sá­gi elnök, aki köszö­ne­tet mon­dott a kana­dai magya­rok­nak azért, hogy úgy élnek ott, hogy arra az anya­or­szág és az az állam is büsz­ke lehet, amely­ben laknak.

A kana­dai magyar közös­ség tag­ja­i­nak fele­lős­sé­gi köré­be sorol­ta, hogy meg­őriz­zék magyar­sá­gu­kat, nyel­vü­ket, ami­re pél­da a most meg­nyílt Magyar Diasz­pó­ra Misszi­ós Köz­pont. Novák Kata­lin a kül­föl­di magya­rok fel­ada­ta­ként emlí­tet­te azt is, hogy fele­lős­sé­get érez­ze­nek a Kár­pát-meden­cei magya­rok iránt. Akik rászo­rul­nak – akár Magyar­or­szá­gon belül, akár az elsza­kí­tott ország­ré­szek­ben –, vár­ják a segítséget.

Meg­je­gyez­te, hogy erre szám­ta­lan jó pél­da léte­zik, és kiemel­te, hogy a kana­dai magya­rok az ukraj­nai hábo­rú kitö­ré­sét köve­tő­en a kár­pát­al­jai magya­rok segít­sé­gé­re siettek.

A diasz­pó­ra­köz­pont­hoz kap­cso­ló­dó refor­má­tus temp­lo­mot Balog Zol­tán refor­má­tus püs­pök, a Magyar­or­szá­gi Refor­má­tus Egy­ház zsi­na­tá­nak lel­ké­szi elnö­ke szen­tel­te fel a refor­má­ció emlék­nap­já­nak elő­es­té­jén. Az egy­há­zi veze­tő az ünne­pi isten­tisz­te­le­ten arra a bátor­ság­ra hív­ta fel a hívek figyel­mét, amely az újra­kez­dés­hez szükséges.

A Toron­tói Első Magyar Refor­má­tus Egy­ház gyü­le­ke­ze­te 2019 janu­ár­já­ban köl­tö­zött ki koráb­bi temp­lo­má­ból, és most vehet­te bir­tok­ba az új temp­lo­mot, amely egy épü­let­ben kapott helyet a diasz­pó­ra­köz­pont­tal, amely­ben gyü­le­ke­ze­ti ter­mek, közös­sé­gi helyi­sé­gek is vár­ják a gyü­le­ke­zet, vala­mint a toron­tói magyar közös­ség tagjait.

Vass Zol­tán lel­ki­pász­tor a temp­lom fel­szen­te­lé­se után a köz­mé­di­á­nak adott inter­jú­ban arra muta­tott rá: ren­ge­teg mun­ka és támo­ga­tás kel­lett ahhoz, hogy a köz­pont és a temp­lom elkészülhessen.

 Hoz­zá­tet­te, nagy remény­sé­gük, hogy az új helyen sike­rül egy kis magyar szi­ge­tet kialakítani.

A Magyar Diasz­pó­ra Misszi­ós Köz­pont és a temp­lom kiala­kí­tá­sát a magyar állam támo­gat­ta, ebben köz­re­mű­kö­dött a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­kai állam­tit­kár­sá­ga, vala­mint a Beth­len Gábor Alap­ke­ze­lő Zrt.

Borí­tó­kép: Novák Kata­lin köz­tár­sa­sá­gi elnök a Magyar örök­ség hónap­já­nak záró­es­té­jén szó­lal fel Kana­dá­ban, a Toron­tói  Első Magyar Refor­má­tus Egy­ház új temp­lo­má­nak és közös­sé­gi köz­pont­já­nak meg­nyi­tó­ján 2022. októ­ber 30-án (For­rás: Facebook/Novák Katalin)

For­rás: magyar​nem​zet​.hu