Hírek Elszakított területi hirek Sport hirek Novák Edu­árd: az okta­tá­si minisz­té­ri­um­mal közö­sen nyolc­van teq­ball-asz­talt osz­tunk ki az iskoláknak

Novák Edu­árd: az okta­tá­si minisz­té­ri­um­mal közö­sen nyolc­van teq­ball-asz­talt osz­tunk ki az iskoláknak

Nyolc­van teq­ball-asz­talt oszt ki a nyá­ron a romá­ni­ai isko­lák­nak az okta­tá­si és a sport­mi­nisz­té­ri­um – közöl­te szom­ba­ton Maros­vá­sár­he­lyen Novák Edu­árd sportminiszter.

A tár­ca­ve­ze­tő részt vett a teq­ball euró­pai kör­ver­seny Maros­vá­sár­he­lyen meg­ren­de­zett tor­ná­já­nak hiva­ta­los meg­nyi­tó­ján. Itt jelen­tet­te be, hogy a nem­zet­kö­zi szö­vet­ség nyolc­van teq­ball-asz­talt ado­má­nyo­zott az okta­tá­si, illet­ve a sport­mi­nisz­té­ri­um­nak, eze­ket júni­us­ban vagy a nyá­ri vaká­ció végén, szep­tem­ber­ben szét­oszt­ják az isko­lák­nak.Lát­vá­nyos sport a teq­ball | Fotó: teq​ball​.com

„Az inf­ra­struk­tú­ra kiemelt fon­tos­sá­gú a tömeg­sport szá­má­ra, inf­ra­struk­tú­ra nél­kül nem lehet­nek elvá­rá­sa­ink. Minél több sport­lé­te­sít­mény, sport­te­rem nyí­lik, annál több gyer­mek fog spor­tol­ni” – jelen­tet­te ki a miniszter.

A nem­zet­kö­zi és a román teq­ball-szö­vet­ség által ápri­lis 29‑e és május 1‑je között a maros­vá­sár­he­lyi sport­csar­nok­ban meg­szer­ve­zett tor­nán 35 fér­fi páros és 30 vegyes páros indult 13 ország kép­vi­se­le­té­ben, töb­bek között Bra­zí­li­á­ból és az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok­ból is érkez­tek részt­ve­vők. Az ese­mény­re ingye­nes a belépés.

A teq­ball a lab­da­rú­gás és az asz­ta­li­te­nisz ele­me­i­nek kom­bi­ná­lá­sá­val kiala­kí­tott sport­ág. ame­lyet egy ívelt asz­ta­lon ját­sza­nak. A játé­ko­sok, a karok és a kezek kivé­te­lé­vel, a test bár­mely részé­vel hoz­zá­ér­het­nek a fut­ball-lab­dá­hoz. Egyes­ben két, páros­ban négy játé­kos játsz­hat­ja. A teq­ballt magya­rok fej­lesz­tet­ték ki, hiva­ta­los bemu­ta­tó­já­ra 2016-ban, Buda­pes­ten került sor, Ronal­din­ho fősze­rep­lé­sé­vel.- a Maszol​.ro portálról

For­rás: maszol​.ro