Hírek Elszakított területi hirek Nobel-béke­díj­ra jelöl­ték Böj­te Csabát

Nobel-béke­díj­ra jelöl­ték Böj­te Csabát

„Nobel-béke­díj­ra jelöl­tem Böj­te Csa­ba testvért”

Adta hírül közös­sé­gi olda­lán ma reg­gel Kásler Mik­lós. Az embe­ri erő­for­rá­sok minisz­ter sze­rint a feren­ces ren­di szer­ze­tes az elmúlt évti­ze­dek­ben egy, az ideo­ló­gi­á­kon és a poli­ti­kai érde­ke­ken is túl­mu­ta­tó gyer­mek­men­tő prog­ra­mot hozott létre.

„Böj­te Csa­ba test­vér a vas­füg­göny leom­lá­sa­kor kezd­te papi szol­gá­la­tát. Az immá­ron több mint 3 évti­ze­des huma­ni­tá­ri­us tevé­keny­sé­gé­vel lebon­tot­ta a Kelet-Közép Euró­pá­ban élő nem­ze­ti­sé­gek köz­ti fala­kat, ami­vel egy­szer­re pél­da­ként és jó gya­kor­lat­ként is szol­gál az egész embe­ri­ség szá­má­ra” – írta a feren­ces szer­ze­tes­ről Kásler Miklós. 

Aki azt is írta, hogy Csa­ba test­vér mun­ká­ja túl­mu­tat a tör­té­nel­mi ellen­té­te­ken. „Csa­ba test­vér filo­zó­fi­á­ja az, hogy olyan keresz­tény alap­ve­té­se­ket vezes­sen be az ott élő gyer­me­kek fel­ka­ro­lá­sá­nál, amely túl­mu­tat a kul­tu­rá­lis különb­sé­ge­ken és a tör­té­nel­mi ellentéteken.

Mára a Böj­te Csa­ba test­vér által ala­pí­tott Dévai Szent Ferenc Ala­pít­vány 26 bent­la­ká­sos intéz­mény­ben több mint 2500 gyer­mek­ről gon­dos­ko­dik. Mun­ká­já­nak gyü­möl­cse nem csak ideo­ló­gi­ai síkon, hanem szám­sze­rű­sít­ve is tet­ten érhe­tő. Böj­te Csa­ba gyer­mek­men­tő misszi­ó­já­val egy olyan új szem­éle­tet hozott el ebbe a tér­ség­be, amely a békés egy­más mel­lett élés­re sar­kal­ja az ott élő­ket. A meg­men­tett ember­éle­tek mér­he­tő ered­mé­nye­ként pedig azt gon­do­lom, a több évti­ze­des mun­ká­já­nak gyü­möl­cse­ként, meg­ér­de­mel­né az idei Nobel-béke­dí­jat!” –fog­lal­ta össze az embe­ri erő­for­rá­sok minisztere. 

For­rás: vasar​nap​.hu