Hírek Magyarországi hírek NOBEL-béke­díj­ra jelöl­ték a cserkészmozgalmat

NOBEL-béke­díj­ra jelöl­ték a cserkészmozgalmat


A Cser­kész­moz­ga­lom Világ­szer­ve­ze­tét és a Cser­kész­lány Világ­szö­vet­sé­get a több mint száz éve tar­tó neve­lé­si mun­ká­ért Nobel-béke­díj­ra jelölték.


A cser­ké­szet kez­de­tei 1907-ig nyúl­nak vissza. A moz­gal­mat lord Baden-Pow­ell, a brit had­se­reg tábor­no­ka hív­ta élet­re, ami­kor meg­ren­dez­te az első cser­kész­tá­bort fiúk­nak. A kez­de­mé­nye­zés gyor­san nép­sze­rű­vé vált, és mivel a lányok is nagy szám­ban sze­ret­tek vol­na bekap­cso­lód­ni a közös­sé­gi prog­ra­mok­ba,
főleg a ter­mé­szet­be szer­ve­zett játé­kos, neve­lő fog­lal­ko­zá­sok­ba, szá­muk­ra
is lehe­tő­vé tet­ték, hogy a moz­ga­lom tag­ja­i­vá válhassanak.


Lord Robert Baden-Pow­ell of Gil­well – köz­is­mer­tebb néven Bi-Pi –, a cser­kész­moz­ga­lom ala­pí­tó­ja, azzal a gon­do­lat­tal hagy­ta örök­sé­gül a világ leg­na­gyobb gyer­mek- és ifjú­sá­gi szer­ve­ze­tét, hogy: „Igye­kez­ze­tek ezt a vilá­got egy kicsit jobb álla­pot­ban maga­tok mögött hagy­ni, mint ahogy találtátok…”


A Nobel-béke­díj­ra jelö­lés kap­csán Hári Már­ton cser­kész­tiszt, a Magyar Cser­kész­szö­vet­ség kül­ügyi veze­tő­je elmondta: 

„A cser­ké­szet az Egy­ház után a leg­na­gyobb világ­mé­re­tű, békét hir­de­tő mozgalom.”

Hozzátette: 

„Nincs még egy olyan szer­ve­zet, amely­nek a talál­ko­zó­in a leg­na­gyobb ter­mé­sze­tes­ség­gel beszél­get egy­más­sal az isz­lám val­lá­sú egy
zsi­dó­val (vagy egy azeri egy örménnyel) –, a val­lá­si vagy éppen nem­ze­ti ellen­té­tek eltűn­nek a ber­ke­in­ken belül.” 

Már a Cser­kész­moz­ga­lom Világ­szer­ve­ze­té­nek a jel­sza­va is az, hogy „Creat­ing a bet­ter world”, azaz „Egy jobb vilá­got alkotunk”.


1938-ban ötezer cser­kész volt jelen a buda­pes­ti Eucha­risz­ti­kus Kong­resszu­son. A Magyar Cser­kész­szö­vet­ség köz­pon­ti ügye az idei szep­tem­be­ri kato­li­kus világ­ese­mény is, önkén­tes­ként az elmúlt évek­ben szá­zá­val kap­cso­lód­tak be a
moz­ga­lom tag­jai az előkészületekbe.


Hazánk­ban a moz­gal­mat elő­ször a nyi­la­sok, majd a kom­mu­nis­ták is meg­pró­bál­ták beol­vasz­ta­ni a saját ifjú­sá­gi szer­ve­ze­tük­be. A kísér­let kudarc­ba ful­ladt, ezért a cser­ké­szet műkö­dé­sét elle­he­tet­le­ní­tet­ték, hiva­ta­lo­san csak 1989-ben szer­ve­ződ­he­tett újra. 

A rend­szer­vál­to­zá­sig ille­ga­li­tás­ban – titok­ban szer­ve­zett gyer­mek­prog­ra­mo­kon, indi­án­tá­bor­nak álcá­zott fog­lal­ko­zá­so­kon – és az emig­rá­ci­ó­ban őriz­ték és adták át a tagok a moz­ga­lom szel­le­mi­sé­gét az új generációnak.


Magyar­or­szá­gon több mint 13 ezer tag­ja van a szervezetnek.


For­rás: NEK