Hírek Sport hirek NOB: elha­lasz­tot­ták a 2022-es ifjú­sá­gi olimpiát

NOB: elha­lasz­tot­ták a 2022-es ifjú­sá­gi olimpiát

Négy évvel elha­lasz­tot­ták a 2022-re kiírt ifjú­sá­gi nyá­ri olim­pi­át, amely­nek így 2026-ban ad ott­hont Dakar, hoz­ta nyil­vá­nos­ság­ra szer­dán közös dön­té­sét Sze­ne­gál és a Nem­zet­kö­zi Olim­pi­ai Bizottság 

Mac­ky Sall sze­ne­gá­li köz­tár­sa­sá­gi elnök javas­la­tát Tho­mas Bach, a NOB első embe­re üdvö­zöl­te a témá­ban foly­ta­tott tár­gya­lá­sok után.

A dön­tés­re jelen­tős hatást gya­ko­rolt a toki­ói olim­pia jövő évre halasz­tá­sa, a szá­mos nem­zet­kö­zi sport­ese­mény tör­lé­se vagy később­re tolá­sa, vala­mint a koro­na­ví­rus-jár­vány nyo­mán kiala­kult jelen­le­gi egész­ség­ügyi hely­zet gaz­da­sá­gi és más hatásai.

A két veze­tő mél­tat­ta a daka­ri ifjú­sá­gi olim­pia eddi­gi szer­ve­zé­si elő­ké­szü­le­te­it, ame­lyet a hatá­ro­zat nyo­mán meg­erő­sí­tett biza­lom­mal foly­tat­hat­nak. Egy­ben Mama­dou Diag­na sze­ne­gá­li NOB-tag­gal közö­sen kife­jez­ték: elkö­te­le­zet­tek az első afri­kai olim­pi­ai ese­mény sike­res ren­de­zé­se mel­lett. Egy­ben hang­sú­lyoz­ták, a dön­tés csa­ló­dást kel­tő lesz szá­mos fia­tal spor­to­ló szá­má­ra, azon­ban kérik a megértésüket.

For­rás : Nem­ze­ti Sport