Hírek Amerikai hirek Nin­cse­nek ott híres­sé­gek, csak Jézus – Ébre­dé­si tapasz­ta­lat Ame­ri­ká­ban, az Asbury Egyetemen

Nin­cse­nek ott híres­sé­gek, csak Jézus – Ébre­dé­si tapasz­ta­lat Ame­ri­ká­ban, az Asbury Egyetemen

Az Egye­sült Álla­mok Ken­tu­cky álla­má­ban talál­ha­tó Asbury Egye­te­men hon­lap­ján jelen­leg ez a hiva­ta­los köz­le­mény olvas­ha­tó: „2023. feb­ru­ár 8. óta az Asbury Egye­tem hall­ga­tói, vala­mint a kar mun­ka­tár­sai, a sze­mély­zet, az admi­niszt­rá­to­rok, a helyi közös­ség tag­jai és a váro­son kívül­ről érke­ző láto­ga­tók a Hug­hes Audi­to­ri­um­ban gyűl­nek össze. A lel­ki meg­úju­lás ide­jét éljük. Az Úr mun­kál­ko­dik, hiszen radi­ká­lis együtt­ér­zést, meg­té­rést és bel­ső átala­ku­lást tapasztalunk”.

Az Asbury magán­egye­tem fele­ke­ze­ti elkö­te­le­zett­ség nél­kü­li keresz­tény fel­ső­ok­ta­tá­si intéz­mény, amely alap­ve­tő­en wes­leyá­nus hát­tér­rel ren­del­ke­zik. Több mint egy hete egy­re töb­ben kere­sik fel az egye­tem terü­le­tét, pedig – ahogy mond­ják – „nin­cse­nek ott híres­sé­gek, csak Jézus”. Feb­ru­ár 8‑án a Hug­hes audi­tó­ri­um­ban ugyan­is ébre­dés kez­dő­dött. A hall­ga­tók a sze­mesz­ter meg­nyi­tá­sa cél­já­ból isten­tisz­te­let­re gyűl­tek össze, ahol olyan erő­sen tapasz­tal­ták meg Isten jelen­lé­tét, hogy azóta sem men­tek haza. Az ima éjjel-nap­pal folya­ma­to­san zaj­lik a kam­pu­szon, sokan pedig, akik az ese­mény híré­re ide láto­gat­tak, már csak a sza­bad­ban, kive­tí­tő­kön tud­nak kap­cso­lód­ni az imádsághoz.

Az „ébre­dés” (revi­val) kato­li­kus körök­ben rit­kán hasz­nált foga­lom. Nem úgy a meto­dis­ta és szent­ség­moz­gal­mi hagyo­má­nyo­kat ápo­ló közös­sé­gek­ben. Ez az ébre­dé­si tapasz­ta­lat vissza­nyú­lik a 18. szá­zad ele­ji Ang­li­á­ba, majd hama­ro­san az Egye­sült Álla­mok­ban is mind gyak­rab­ban for­dult elő hason­ló. Kiemel­ke­dő volt a pün­kös­di irány­zat kez­de­tét jel­ző Asu­za utcai (Los Ange­les, 1906) vagy az azt meg­elő­ző wale­si ébre­dés (1904−05).

Az ilyen tapasz­ta­la­tot min­dig nagy­szá­mú, őszin­te meg­té­rés kísér­te, gyak­ran tár­sa­dal­mi moz­ga­lom­má duz­zadt és komoly vál­to­zá­sok kísér­ték a közös­sé­gek életében.

A leg­utób­bi évek ilyen meg­élé­sei ugyan­csak az Egye­sült Álla­mok­ban bon­ta­koz­tak ki, leg­in­kább pün­kös­di hát­te­rű közös­sé­gek­ben, de jel­lem­ző­en fele­ke­ze­te­ken átíve­lő jel­le­gű ese­mé­nyek­ről van szó. Ilyen volt az 1994-ben kez­dő­dő úgy­ne­ve­zett Toron­to Blessing, a bronswille‑i ébre­dés 1995-től vagy a 2008-as lak­el­andi ébre­dés. A jelen­ség elő­ször a szent­ség­moz­ga­lom­ból sar­ja­dó közös­sé­gek­ben jelent­ke­zett, ang­ol­aj­kú gyü­le­ke­ze­tek­ben, majd újabb haj­tást hozott a pün­kös­di-kariz­ma­ti­kus gyü­le­ke­ze­tek­ben, hogy aztán nap­ja­ink­ra min­den koráb­bi­nál erő­sebb legyen az ébre­dé­si tapasz­ta­lat fele­ke­ze­tek felet­ti jellege.

Asbury kam­pu­szán vala­mi han­son­ló bon­ta­ko­zott ki ezek­ben a napok­ban. Ahogy arról pél­dá­ul már a CNN is beszá­molt, a terem­ben imád­ko­zók csen­des imá­dást élnek meg, fino­man figyel­ve egy­más­ra és bűn­bá­na­tot tart­va. Az ame­ri­kai kon­zer­va­tív poli­ti­kai pub­li­cis­ta, Rod Dre­her beszá­mo­ló­ja külö­nö­sen fon­tos volt szá­mom­ra, már csak azért is, mert az orto­dox val­lá­sú Dre­her biz­to­san nem vádol­ha­tó elfo­gult­ság­gal a sza­bad­egy­há­zak ébre­dé­si tapasz­ta­la­tát ille­tő­en. Ebben a beszá­mo­ló­ban olvas­hat­juk, amit egy helyi, kez­det­ben ugyan­csak szkep­ti­kus meg­fi­gye­lő ír: „A leg­több szer­da reg­gel az Asbury Egye­te­men olyan, mint bár­me­lyik másik. Néhány perc­cel 10 óra előtt a diá­kok elkez­de­nek össze­gyűl­ni a Hug­hes Audi­to­ri­um­ban a kápol­ná­ban. A hall­ga­tók­nak min­den fél­év­ben bizo­nyos szá­mú ilyen ima­al­kal­mon kell részt ven­ni­ük, így rutin­ból megjelennek.

De ez a múlt szer­da más volt. Az áldás után a kórus elkez­dett éne­kel­ni egy utol­só dalt – és ekkor vala­mi olyas­mi tör­tént, amit nem lehet egy­sze­rű­en leír­ni. A diá­kok nem men­tek el. Meg­ra­gad­ta őket a transz­cen­den­cia csen­des, de erő­tel­jes érzé­se, és nem akar­tak haza­men­ni. Marad­tak és foly­tat­ták az imá­da­tot. Még min­dig ott vannak.

Az utca túl­ol­da­lán, az Asbury Teo­ló­gi­ai Sze­mi­ná­ri­um­ban taní­tok teo­ló­gi­át, és ami­kor hal­lot­tam mi tör­tént, azon­nal elha­tá­roz­tam, hogy elme­gyek a kápol­ná­ba, hogy a saját sze­mem­mel lás­sam. Ami­kor meg­ér­kez­tem, több száz diá­kot lát­tam, akik csen­de­sen éne­kel­tek. Magu­kért, fele­ba­rá­ta­i­kért és a vilá­gun­kért dicső­í­tet­tek és komo­lyan imád­koz­tak, bűn­bá­na­tot tar­tot­tak és sirat­ták a bűne­i­ket. És köz­ben­jár­tak, imád­koz­tak a gyó­gyu­lá­sért, a tel­jes­sé­gért, a béké­ért és az igazságosságért.”

A helyi teo­ló­gus beszá­mo­ló­ja így foly­ta­tó­dik: „Ana­li­ti­kus teo­ló­gus­ként fáradt vagyok a hype-tól és nagyon óva­ko­dom a mani­pu­lá­ci­ó­tól. Olyan hát­tér­rel ren­del­ke­zem (a meto­dis­ta-szent­ség­moz­gal­mi hagyo­mány egy külö­nö­sen ébre­dés­pár­ti szeg­men­sé­ben), ahol lát­tam olyan erő­fe­szí­té­se­ket, ame­lyek »ébre­dé­sek« és »a Lélek moz­gal­ma­i­nak« gyár­tá­sá­ra irá­nyul­tak, és ame­lyek néha nem­csak üre­sek, hanem káro­sak is vol­tak. Én nem aka­rom, hogy bár­mi közöm is legyen ezek­hez. De itt Asbury-ben most nincs sem­mi ilyes­mi. Nincs nyo­más vagy fel­haj­tás. Nincs mani­pu­lá­ció. Nincs magas­ra csa­pott érzel­mi hevü­let. Épp ellen­ke­ző­leg, eddig min­den több­nyi­re nyu­godt és derűs. A remény, az öröm és a béke keve­ré­ke leír­ha­tat­la­nul erős, sőt szin­te tapint­ha­tó – a sha­lom (Isten béké­je) élénk és hihe­tet­le­nül erő­tel­jes érzé­se ez. A Szent­lé­lek jelen­lé­te tagad­ha­tat­la­nul erő­tel­jes, ugyan­ak­kor olyan sze­líd is!”

Való­szí­nű­leg nem fel­ada­tunk most elfo­gad­ni vagy eluta­sí­ta­ni azt a jelen­sé­get, ame­lyet egy­re töb­ben asbury‑i ébre­dés­nek kez­de­nek nevez­ni, mint ahogy ezzel az írás­sal a koráb­bi ébre­dé­si ese­mé­nye­ket sem sze­ret­tem vol­na érté­kel­ni. A jelen­ség azon­ban olyan mére­te­ket kezd ölte­ni, hogy magyar kato­li­kus­ként is tud­nunk kell róla. Ennek kap­csán pedig leg­alább azt őszin­tén ki kel­le­ne mon­da­nunk magunk­nak, hogy a cso­da ma is lehetséges.

Isten érez­he­tő közel­sé­ge és az ima ere­je nem lehet tabu, és feszé­lye­zett jól­ne­velt­sé­günk­ből faka­dó hamis véle­mény vol­na azt mon­da­ni, hogy az Úr ma nem adja meg­ta­pasz­tal­ha­tó közel­sé­gét az ő szeretetének.

Asbury kápol­ná­ja a csen­des ima, a meg­bo­csá­tás és a nem lan­ka­dó dicsé­ret helye lett. És ez már néhány nap alatt nagyon sokak lel­ki hasz­ná­ra és épü­lé­sé­re vált.

Gáj­er Lász­ló, a Páz­mány Péter Kato­li­kus Egye­tem Hit­tu­do­má­nyi Kara (PPKE HTK) 2‑es Szá­mú Keresz­tény Böl­cse­le­ti Tan­szé­ké­nek veze­tő­je írá­sát adtuk közre.

Fotó: Asbury Egye­tem; Meré­nyi Zita (nyi­tó­kép)

For­rás: magyar​ku​rir​.hu