Hírek Magyarországi hírek „Nincs a vilá­gon egyet­len nem­zet sem amely kibírt vol­na ilyen száz évet”

„Nincs a vilá­gon egyet­len nem­zet sem amely kibírt vol­na ilyen száz évet”

Száz évvel a világ­há­bo­rús vere­ség és a tri­a­no­ni dik­tá­tum után „a túl­élés baj­no­ka­i­ként állunk az euró­pai tör­té­ne­lem szín­pa­dán”, nincs a vilá­gon egyet­len nem­zet sem, amely kibírt vol­na ilyen száz évet – mond­ta Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök az Össze­tar­to­zás emlék­he­lyé­nek átadá­sán, csü­tör­tö­kön Budapesten.

A Kos­suth tér­nél léte­sí­tett emlék­hely­nél a kor­mány­fő hang­sú­lyoz­ta: a tri­a­no­ni dik­tá­tum 100. évfor­du­ló­ján vég­zett szám­ve­tés arra veze­tett, hogy kihir­des­sük „a tri­a­no­ni száz év magyar magány” kor­sza­ká­nak lezárását.

Cseh­szlo­vá­kia, Jugo­szlá­via és a Szov­jet­unió szét­esé­se után a magyar a Kár­pát-meden­ce leg­né­pe­sebb és leg­na­gyobb gaz­da­ság­gal ren­del­ke­ző orszá­ga, és ebből köte­les­sé­gek fakad­nak, ame­lyek elől nem búj­ha­tunk el – közölte.

Kiemel­te: nem tér­he­tünk ki a száz év tanul­sá­gai elől.

Ezért hir­det­ték ki az új kor­szak nem­ze­ti poli­ti­ká­já­nak tör­vé­nye­it, beje­len­tet­ték a szu­ve­re­ni­tás­ra, sza­bad­ság­ra és közös érdek­re ala­po­zott közép-euró­pai össze­szer­ve­ző­dés­ben való érde­kelt­sé­get és rész­vé­te­li szándékot

– mond­ta Orbán Viktor.

A kor­mány­fő kifej­tet­te: augusz­tus 20-án emlé­kez­tet­ni kell magun­kat, hogy „a saját ott­hont, föl­det, hazát nyúj­tó önál­ló álla­mi­ság a népek éle­té­nek inkább kivé­te­les, mint ter­mé­sze­tes létállapota”.

Egy nép­nek, amely saját hazá­ra vágyik és saját tör­vé­nyei, szo­ká­sai sze­rint akar­ja beren­dez­ni éle­tét – és a magyar ilyen nép -, a szu­ve­re­ni­tá­sért, sza­bad­sá­gá­ért min­den perc­ben meg kell küz­de­nie – vélekedett.

A magyar álla­mi­ság kez­de­te­i­re utal­va azt mond­ta: „micso­da idők, micso­da nagy­ság, dicső­ség és pél­dát­lan teljesítmény!”

Emlé­kez­nünk kell, mennyi tett­erő, cél­tu­dat, tehet­ség, vér, áldo­zat és vitéz­ség kel­lett, hogy mi ma itt állhassunk

– fogal­ma­zott. Hoz­zá­tet­te: dicső­ség Ist­ván­nak, a magya­rok királyának!

A nap képe: Tisztavatás a Kossuth téren

A szá­za­dik évet a nem­ze­ti össze­tar­to­zás évé­nek nyil­vá­ní­tot­tuk, a meg­em­lé­ke­ző ünnep­sé­gek­re sort kerí­tet­tünk, „habár a jár­vány­ve­szély a tel­jes fel­se­reg­lést lehe­tet­len­né tet­te”. A szá­zad tanul­sá­ga­i­val, az ország­vesz­tés lec­ké­jé­vel a magyar tudós­tár­sa­da­lom, a kul­tu­rá­lis élet kép­vi­se­lői, az elsza­kí­tott terü­le­te­ken élő magyar közös­sé­gek, az egy­há­zak és a magyar poli­ti­kai élet szem­be­né­zett és szá­mot vetett – sorolta.

Úgy vél­te, a száz év elmúl­tá­val azt kell szét­kür­töl­ni, hogy „Magyar­or­szág nem­csak túl­élt, nem­csak meg­ma­radt, de zász­ló­it ismét magas­ba emel­ve, önbe­csü­lé­sét vissza­nyer­ve, nagy idők kapu­já­ban és győ­ze­lem­re áll”.

Magyar­or­szág biz­tos ott­hon, amely vissza­vár min­den­kit, aki része akar len­ni az ország­épí­tés­nek. Száz év után meg­ér­tet­tük: a magya­rok soha töb­bé nem enged­he­tik meg maguk­nak a gyen­ge­ség luxu­sát – fogal­ma­zott Orbán Viktor.

A kor­mány­fő sze­rint a XXI. szá­za­di Magyar­or­szág nem­ze­ti poli­ti­ká­já­nak hét tör­vé­nye, hogy haza csak addig van, amíg van, aki sze­res­se; min­den magyar gyer­mek újabb őrhely; az igaz­ság erő nél­kül keve­set ér; csak az a miénk, amit meg tudunk véde­ni; min­den mér­kő­zés addig tart, amíg meg nem nyer­jük; hatá­ra csak az ország­nak van, a nem­zet­nek nincs; egyet­len magyar sincs egyedül.

Úgy vél­te, miköz­ben a magya­rok a nem­ze­ti össze­tar­to­zá­su­kat ünne­pe­lik, „tágabb hazánk, Euró­pa hajó­ja éppen meg­fe­nek­lett, az évszá­za­dok során meg­szer­zett világ­po­li­ti­kai és világ­ke­res­ke­del­mi pozí­ci­ó­ja megbicsaklott”.

Véget ért az euró­pai népek, az euró­pai szel­lem és tech­no­ló­gia meg­kér­dő­je­lez­he­tet­len fölé­nye – tet­te hozzá.

Fel­ve­tet­te a kér­dést, hogy az euró­pai veze­tők meg tudják‑e újí­ta­ni a föld­rész poli­ti­ká­ját és gaz­da­sá­gát, Euró­pa népei megértik‑e ezt, elfogadják‑e mind­azt, ami ebből saját éle­tük­re követ­ke­zik, és visszatalálnak‑e a kemény mun­ka, az éssze­rű gaz­dál­ko­dás és a fele­lős élet­ve­ze­tés világába.

Orbán Vik­tor sze­rint Nyu­gat-Euró­pa lemon­dott az évez­re­des nagy­ság és sike­rek mögöt­ti fel­haj­tó­erők­ről, az élet spi­ri­tu­á­lis mély­sé­ge­i­ről, a házas­ság és az utó­dok nyúj­tot­ta bol­dog­ság­ról és a nem­ze­ti kul­tú­rák szel­le­mi ener­gi­á­já­ról, vagy­is lemon­dott a keresz­tény Európáról.

„Helyet­te isten­te­len koz­mosszal, a csa­lá­dok szi­vár­vá­nyo­sí­tá­sá­val, mig­rá­ci­ó­val és nyi­tott tár­sa­dal­mak­kal kísér­le­te­zik.” Eköz­ben Közép-Euró­pa népei vissza­he­lye­zik joga­ik­ba az ősi élet­ösz­tö­nö­ket, a keresz­tény­ség fel­sza­ba­dí­tó ere­jét, a mun­ka becsü­le­tét, a nem­ze­ti büsz­ke­sé­get, a gye­re­ke­ik és szü­le­ik irán­ti köte­les­sé­get, ezért „mi meg­véd­jük a hatá­ra­in­kat, és mig­rán­sok helyett a saját gyer­me­ke­ink­re hagy­juk a hazán­kat” – mondta.

Kije­len­tet­te: Euró­pá­nak úgy kell meg­ta­lál­nia a jövő­jét, hogy egyik fele sem kény­sze­rí­ti a másik­ra a saját élet- és világ­fel­fo­gá­sát, ez ma az euró­pai egy­ség alfá­ja és ómegája.

A most átadott emlék­hely­ről Orbán Vik­tor azt mond­ta: ez fel­hí­vás, sőt sür­ge­tő kiál­tás is azok­hoz a közép-euró­pai népek­hez, ame­lyek éle­tü­ket egy meg­újí­tott keresz­tény világ­ban kép­ze­lik el, hogy rá kell talál­ni­uk az együtt­mű­kö­dés útjá­ra, meg kell talál­ni­uk azt a for­mát, amely egy­szer­re garan­tál­ja nem­ze­ti önál­ló­sá­gu­kat, a közép-euró­pai népek szö­vet­ke­zé­sét és hoz­zá­já­rul az euró­pai egy­ség­hez is.

A kor­mány­fő sze­rint az emlék­hely jel­ké­pe annak, hogy közös örö­kö­sei vagyunk a magya­rok világ­ra­szó­ló tel­je­sít­mé­nyé­nek, mind­an­nak, amit őse­ink a Kár­pát-meden­cé­ben fel­épí­tet­tek, a kul­tú­ra, a tudo­mány, a gaz­da­ság és a sport vilá­gá­ban letet­tek az embe­ri­ség asztalára.

Ez az örök­ség min­den magya­ré, bár­hol is éljen a világ­ban, „legyünk rá büsz­kék, őriz­zük meg, és tegyük hoz­zá a magunk részét” – fűz­te hozzá.

Meg­je­gyez­te: szív­ből jövő hálán­kat és leg­ma­ga­sabb elis­me­ré­sün­ket kell kife­jez­nünk az elsza­kí­tott nem­ze­ti közös­sé­gek helyt­ál­lá­sá­ért, hűsé­gü­kért a magyar nem­zet­hez és szülőföldjükhöz.

Magyar­or­szág min­de­nek előtt, a Jóis­ten mind­annyi­unk fölött! Haj­rá, Magyar­or­szág, haj­rá, magya­rok! – zár­ta sza­va­it Orbán Viktor.

Az emlék­he­lyet az ere­de­ti ter­vek sze­rint júni­us 4‑én, a nem­ze­ti össze­tar­to­zás nap­ján nyi­tot­ták vol­na meg, de a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt elha­lasz­tot­ták az átadását.

TÖBB MINT 12 EZER TELEPÜLÉSNÉV OLVASHATÓ A CSÜTÖRTÖKÖN BUDAPESTEN ÁTADOTT ÖSSZETARTOZÁS EMLÉKHELYÉN.

Az Össze­tar­to­zás emlék­he­lye az Ország­gyű­lés saj­tó­iro­dá­já­nak a par­la­ment hon­lap­já­ra fel­tett, Wachs­ler Tamás épí­tész­mér­nök, a Ste­indl Imre-prog­ram veze­tő­je által jegy­zett köz­le­mé­nye sze­rint a tri­a­no­ni béke­dik­tá­tum 100. évfor­du­ló­já­ra készült el az Ország­ház­zal szem­ben, az Alkot­mány utca torkolatában.

A kor­társ épí­té­sze­ti és táj­épí­té­sze­ti esz­kö­zök­kel kiala­kí­tott emlék­mű egy száz méter hosszú, a Kos­suth tér felől lej­tő, négy méter szé­les sétány, amely­nek két oldal­fa­lá­ra a tör­té­nel­mi Magyar Király­ság 1913. évi össze­írás sze­rin­ti 12 485 tele­pü­lés­ne­vét vésték.

„A tele­pü­lés­ne­vek ezre­i­vel való szem­be­sü­lés az erre érzé­keny közön­ség szá­má­ra átél­he­tő­vé teszi Magyar­or­szág egy­kor volt nagy­sá­gát” – fogalmaztak.

Min­den név egy-egy külön­ál­ló grá­nit­tég­lán jele­nik meg, a három külön­bö­ző tég­la­mé­ret a tele­pü­lés – az 1913-as, Tri­a­non előt­ti utol­só sta­tisz­ti­kai össze­írás sze­rin­ti – lélek­szá­mát tük­rö­zi. A tele­pü­lés­mé­ret effé­le meg­je­le­ní­té­sén túl sem­mi­lyen egyéb különb­ség­té­tel nem tör­té­nik: hatá­ron inne­ni és túli, magyar több­sé­gű vagy magyar lakos­ság nél­kü­li tele­pü­lé­sek egy­for­mán, össze­ke­ver­ve, vélet­len­sze­rű elren­de­zés­ben lel­he­tők fel. Aki egy konk­rét tele­pü­lést sze­ret­ne meg­ta­lál­ni, azt az online tele­pü­lés­név-kere­ső segíti.

A sétány a Hon­véd utca keresz­te­ző­dé­sé­nél eléri az ötmé­te­res mély­sé­get. Ott van az „emlék­hely szí­ve”, egy körül­jár­ha­tó, hatal­mas, hét szeg­mens­ből álló, meg­ha­sadt grá­nit­tömb, köze­pén égő örök­láng­gal, amely a szeg­men­sek közöt­ti rése­ken keresz­tül látható.

Azt írták: a talaj­szint alat­ti kiala­kí­tás elsőd­le­ges oka ugyan – Ste­indl Imre útmu­ta­tá­sát követ­ve – az Ország­ház­ra való rálá­tás zavar­ta­lan­sá­gá­nak biz­to­sí­tá­sa volt, de a sétány „zsák­ut­cás” kiala­kí­tá­sa „tuda­to­san hív­ja meg a teme­tés-fel­tá­ma­dás gon­do­la­tot”. Az örök­lán­got körül­öle­lő grá­nit­tömb hasa­dé­kai is szim­bo­li­kus üze­ne­tet hor­doz­nak, a hét szeg­mens beval­lot­tan a szom­szé­dos álla­mo­kat – utód­ál­la­mo­kat – a közép­ső, a lán­got hor­do­zó tömb pedig a „meg­ma­radt” Magyar­or­szá­got szimbolizálja.

A Ste­indl Imre-prog­ram­ban meg­va­ló­sult pro­jekt egy 2018-as kor­mány­ha­tá­ro­zat­tal indult, amely ren­del­ke­zett az Alkot­mány utca Kos­suth Lajos tér­be tor­kol­ló sza­ka­szá­nak fel­szí­ni ren­de­zé­sé­ről és a tör­té­nel­mi Magyar­or­szág 1913. évi össze­írás sze­rin­ti hely­ség­ne­ve­i­nek fel­tün­te­té­sét magá­ban fog­la­ló emlék­hely léte­sí­té­sé­ről – áll a közleményben.

Az emlék­he­lyet az ere­de­ti ter­vek sze­rint júni­us 4‑én, a nem­ze­ti össze­tar­to­zás nap­ján nyi­tot­ták vol­na meg, de a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt elha­lasz­tot­ták az átadását.

A tel­jes cikk itt olvasható: 

https://​demok​ra​ta​.hu/​m​a​g​y​a​r​o​r​s​z​a​g​/​n​i​n​c​s​-​a​-​v​i​l​a​g​o​n​-​e​g​y​e​t​l​e​n​-​n​e​m​z​e​t​-​s​e​m​-​a​m​e​l​y​-​k​i​b​i​r​t​-​v​o​l​n​a​-​i​l​y​e​n​-​s​z​a​z​-​e​v​e​t​-​2​8​1​0​73/

For­rás: Demokrata