Hírek Sport hirek NFL: Elhunyt a ver­he­tet­len Mia­mi Dolp­hins veze­tő­edző­je, a magyar szár­ma­zá­sú Dan Shula

NFL: Elhunyt a ver­he­tet­len Mia­mi Dolp­hins veze­tő­edző­je, a magyar szár­ma­zá­sú Dan Shula

90 éves korá­ban elhunyt Don Shu­la, a Mia­mi Dolp­hins egy­ko­ri magyar szár­ma­zá­sú tré­ne­re, min­den idők egyik leg­jobb ame­ri­kai futball-edzője 

Fotó:AP
Fotó:fozovelkifele.com

A legen­dás tré­ner halál­hí­rét a Mia­mi Dolp­hins jelen­tet­te be a közös­sé­gi médi­án, az NFL legen­dá­ját ott­hon érte a halál, ap ontos okot nem közöl­ték. Don Shu­la 1930. janu­ár 4‑én szü­le­tett az Ohio állam­ban talál­ha­tó Grand River­ben, kiván­dor­ló magyar szü­lők gyer­me­ke­ként. Játé­kos­ként hat évet töl­tött el az NFL-ben, a Cleve­land Browns­ban, a Bal­to­more Colts­ban és a Washing­ton Reds­kins­ben is, ám baj­no­ki címet nem sike­rült elér­nie. 1960-ban kez­dett edzős­köd­ni, előbb a Det­ro­it Lions védő­ko­or­di­ná­to­ra­ként dol­go­zott két évet, majd hat idé­nyen keresz­tül ő volt a Balt­imo­re Colts vezetőedzője. 

1970-ben nevez­ték ki a Mia­mi Dolp­hins veze­tő­edző­jé­nek és ezzel kez­de­tét vet­te a „del­fi­nek” siker­szé­ri­á­ja. 1972-ben veret­le­nül jut­tat­ta csa­pa­tát a Super Bowl-ba, majd a finá­lét is meg­nyer­ték, így az NFL tör­té­ne­té­nek egyet­len csa­pa­ta­ként nyer­ték meg a baj­nok­sá­got vere­ség nél­kül. Az 1973-as sze­zon végén a cím­vé­dés is össze­jött a flo­ri­dai gár­dá­nak. A két győ­zel­men kívül 1971-ben, 1982-ben és 1984-ben is Super Bowl-ba jutott a csa­pa­tá­val, ám ezt a három finá­lét elve­szí­tet­te a Mia­mi. 

Végül 1995-ben mon­dott le a poszt­já­ról, az alap­sza­kasz­ban 328, össze­sen 347 mér­kő­zé­sen irá­nyí­tott győz­tes csa­pa­tot az NFL-ben, mind­ket­tő meg­kö­ze­lít­he­tet­len rekord­nak szá­mít. Shu­lát négy­szer válasz­tot­ták meg az év edző­jé­nek, ter­mé­sze­te­sen a Híres­sé­gek Csar­no­ká­ba is beválasztották. 

For­rás: fozo​vel​ki​fe​le​.com