Hírek Elszakított területi hirek Nép­vi­se­let­ben let­tek első­ál­do­zók a csán­gó gyermekek

Nép­vi­se­let­ben let­tek első­ál­do­zók a csán­gó gyermekek

Meg­ha­tó ese­ményt ünne­pel­tek múlt hét vasár­nap a Har­gi­ta megyei Gyi­mes­fel­ső­lo­kon: 34 nép­vi­se­let­be öltö­zött gyer­mek lett első­ál­do­zó, akik a jár­vány miatt egé­szen külön­le­ges és szo­kat­lan körül­mé­nyek között vehet­ték maguk­hoz az Oltá­ri­szent­sé­get – éle­tük­ben elő­ször. Nem­csak ők, hanem a roko­nok is a leg­szebb öltö­zé­kü­ket vet­ték fel az ünnep­re, ezzel is jelez­ve, hogy milyen fon­tos nap volt ez a gyer­me­kek életében.

Fotó:Balla Lász­ló

Bal­la Lász­ló remek fény­ké­pe­in való­ban érző­dik, hogy a gyi­mes­fel­ső­lo­ki első­ál­do­zás egy való­di, lélek­eme­lő ünnep volt, ahol a népi val­lá­sos­ság leg­szebb ele­me­it lát­hat­juk. A 777 meg­ke­re­sé­sé­re Vass Nim­ród Ist­ván plé­bá­nos elme­sél­te, hogy kimon­dot­tan nehéz volt meg­szer­vez­ni az idei első­ál­do­zást, amely­re már októ­ber (!) óta készül­tek a gyermekek:

„Az ere­de­ti­leg Szent­há­rom­ság vasár­nap­já­ra ter­ve­zett első­ál­do­zás a vírus­hely­zet miatt idén júli­us 12-re tevő­dött át. A gye­re­kek októ­ber ele­jé­től készül­tek az isko­lai és plé­bá­ni­ai hit­ta­non, vala­mint a hét házi­cso­port­ban is. Ez utób­bi­ban össze­sen tíz alka­lom­mal talál­koz­tak az ezt vál­la­ló szü­lő­vel, ahol játé­kos, könnyed, elő­re kapott prog­ram, szö­veg­könyv sze­rint mélyí­tet­tek el témá­kat. Heten­te, majd gyak­rab­ban volt talál­ko­zónk velük, vizs­ga, majd fagyi­zás, a talál­ko­zó­kon kér­dé­sek sora, hiszen ele­ven, kíván­csi és köz­lé­keny gye­re­kek, viszont tisz­te­let­tu­dó­ak is.

Már­ci­us­ban fél­be­ma­radt, majd júni­us­ban tud­tuk foly­tat­ni a talál­ko­zó­kat – ele­in­te csak a sza­bad­ban, majd a temp­lom­ban. A szü­lők­kel való meg­be­szé­lés után dőlt el az új dátum, a hely­színt – a gyi­mes­fel­ső­lo­ki plé­bá­nia mel­let­ti sza­bad­tér  – a vírus­hely­zet miat­ti ben­ti kor­lá­to­zá­sok ad . Nem fér­tünk vol­na el a temp­lom­ban 2 – 2 méter­re egy­más­tól, meg aztán nem is néz jól ki a csán­gó nép­vi­se­let maszk­kal… ” – tet­te hoz­zá humo­ro­san a plébános.

Fotó: Bal­la László

Fotó:Balla Lász­ló

Fotó: Bal­la László

A pap és segí­tői nagy hang­súlyt fek­te­tet­tek arra, hogy való­ban mél­tó módon ünne­pel­jék meg a jeles alkal­mat, így a szent­mi­sé­ben fel­oszt­va össze­sen 22 gye­rek sze­re­pelt vers­sel, fel­ol­va­sás­sal, hatan pedig ének­kel is külön. A Miatyánk után egy szál szeg­fű­vel a szü­le­ik­hez men­tek béke­nyúj­tás­ra, majd a szü­le­ik két­fe­lől a vál­luk­ra tett kéz­zel kísér­ték a gye­re­kü­ket a szent­ál­do­zás­ra. Álta­lá­ban két szín alatt van, s nyelv­re, de most csak egy szín alatt s kéz­ben lehetett.

Az áhí­tat, kíván­csi­ság és öröm egy­aránt lát­ha­tó volt az arcukon!

Fotó:Balla Lász­ló

Fotó: Bal­la László

Fotó: Bal­la László

Fotó: Bal­la László

For­rás: 777b​log​.hu