Hírek Magyarországi hírek Nép­sze­rű­ek az idén beve­ze­tett családtámogatások

Nép­sze­rű­ek az idén beve­ze­tett családtámogatások

A kor­mány a brüssze­li szank­ci­ók okoz­ta jelen­le­gi nehéz gaz­da­sá­gi hely­zet­ben sem mond le az alap­ér­té­kek­ről, meg­vé­di a csa­lád­tá­mo­ga­tá­so­kat, sőt 2023. janu­ár 1‑jétől tovább bőví­tet­te azo­kat. Az új intéz­ke­dé­se­ket fon­tos­nak és hasz­nos­nak tart­ják a magya­rok – derül ki a Kopp Mária Inté­zet a Népe­se­dé­sért és a Csa­lá­do­kért (KINCS) leg­fris­sebb kutatásából.

Népszerűek az idén bevezetett családtámogatások

Idén janu­ár­tól tovább emel­ke­dett több csa­lád­tá­mo­ga­tás össze­ge, és szá­mos koráb­bi intéz­ke­dés meg­hosszab­bí­tá­sa mel­lett új lehe­tő­sé­gek­kel bővült a magyar csa­lád­tá­mo­ga­tá­si rend­szer – hív­ta fel a figyel­met a Kopp Mária Inté­zet a Népe­se­dé­sért és a Csa­lá­do­kért (KINCS). Mint írják, a kor­mány bőví­tet­te a sze­mé­lyi­jö­ve­de­lem­adó-men­tes­sé­get élve­zők körét: ebben a négy- vagy több­gyer­me­kes édes­anyák, vala­mint a 25 év alat­ti fia­ta­lok mel­lett 2023. janu­ár 1‑jétől a 30 éves koru­kig gyer­me­ket vál­la­ló édes­anyák is része­sül­nek, és elen­ge­dik diák­hi­te­lü­ket is. Idén­től jelen­tő­sen nőt­tek a nyug­dí­jak, emel­ke­dett a tar­tó­san beteg vagy súlyos fogya­té­kos­ság­gal élő gyer­me­ket neve­lők adó­ked­vez­mé­nye, a nyelv­vizs­ga-támo­ga­tás össze­ge és a baba­köt­vény kama­ta is, miköz­ben egye­bek mel­lett tovább­ra is igény­be vehe­tő a baba­vá­ró támo­ga­tás és a falu­si csok – emlé­kez­tet a KINCS.

A KINCS ezer fő meg­kér­de­zé­sé­vel feb­ru­ár­ban készí­tett orszá­gos rep­re­zen­ta­tív kuta­tá­sa sze­rint a magya­rok alap­ve­tő­en jól tájé­ko­zot­tak a csa­lá­do­kat érin­tő új intéz­ke­dé­sek­ről: az embe­rek két­har­ma­da, 64 szá­za­lé­ka hal­lott róluk. A leg­tá­jé­ko­zot­tab­bak a nők, a gyer­me­ke­sek és az idősek.

A támo­ga­tá­sok nép­sze­rű­sé­gét mutat­ják az igény­lé­si ada­tok is: az új intéz­ke­dé­sek közül a 30 év alat­ti anyák szja-men­tes­sé­gé­nek lehe­tő­sé­gé­vel már több mint három­ezer nő élt. Ez az érin­tet­tek­nek havon­ta átla­go­san 52 ezer forint plusz­be­vé­telt jelent, ame­lyet a mun­ka­jö­ve­de­lem­ből és a csa­lád­tá­mo­ga­tá­si ellá­tá­sok­ból is érvé­nye­sít­het­nek (csed, gyed, úgy­ne­ve­zett dip­lo­más gyed). A gyer­mek­vál­la­lás­hoz kap­cso­ló­dó diák­hi­tel-elen­ge­dés­ben 2018 óta már több mint tíz­ez­ren része­sül­tek, és folya­ma­to­san érkez­nek a kérel­mek az idei évtől igé­nyel­he­tő, 30 év alat­ti édes­anyák diák­hi­tel-elen­ge­dé­sé­re is: janu­ár 1‑je óta már több mint fél­száz eset­ben töröl­tek el hitelt a Diák­hi­tel Köz­pont ada­tai sze­rint. A tar­tó­san beteg vagy súlyos fogya­té­kos­ság­gal élő gyer­me­ket neve­lő csa­lá­dok janu­ár­tól érvé­nyes plusz adó­ked­vez­mé­nyét már több mint 26 ezer eset­ben igényelték. 

A baba­vá­ró támo­ga­tást idén janu­ár 1‑je óta mint­egy három és fél­ezer újabb csa­lád kér­te, ezzel már több mint 210 ezer csa­lád élt a lehe­tő­ség­gel annak 2019-es beve­ze­té­se óta. A falu­si cso­kot az új igény­lé­sek­kel együtt már csak­nem 36 ezer eset­ben, a szin­tén janu­ár 1‑jétől meg­hosszab­bí­tott, gene­rál­ki­vi­te­le­zős lakás­épí­té­sek és kész, újla­kás-vásár­lá­sok után járó áfa-vissza­té­rí­tést annak beve­ze­té­se óta 14 ezer eset­ben, a saját erős épít­ke­zé­sek ese­tén járó, ötmil­lió forin­tig ter­je­dő áfa-vissza­té­rí­tést csak­nem 18 ezer eset­ben igényelték.

Összes­sé­gé­ben meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy a janu­ár­ban beve­ze­tett vagy meg­hosszab­bí­tott csa­lád­po­li­ti­kai intéz­ke­dé­sek e rövid idő alatt is szé­les kör­ben ismert­té vál­tak, a támo­ga­tá­so­kat igény­be vevők szá­ma pedig foko­za­to­san emel­ke­dik – mutat rá a KINCS.

Fotó: Shut­ter­stock

For­rás: magyar​nem​zet​.hu