Hírek Magyarországi hírek Népi ipar­mű­vé­sze­ti cso­da a hala­si csipkevarrás

Népi ipar­mű­vé­sze­ti cso­da a hala­si csipkevarrás

Kis­kun­ha­la­son, a Csip­ke­ház­ban meg­nyílt a XX. Csip­ke­ki­ál­lí­tás és Talál­ko­zó – tájé­koz­tat­ta az Agrár­mi­nisz­té­ri­um szom­ba­ton köz­le­mény­ben az MTI‑t.

Áttet­sző finom­ság, világ­szín­vo­nal, egye­di­ség, hagyo­mány­tisz­te­let, nem­ze­dé­kek tudá­sát átörö­kí­tő kéz­mű­ves külön­le­ges­ség – ez jel­lem­zi a hala­si csip­két – fogalmaztak.

A meg­nyi­tó­ün­nep­sé­gen Far­kas Sán­dor, az Agrár­mi­nisz­té­ri­um par­la­men­ti állam­tit­ká­ra a csip­ke­var­rók mes­ter­ség­be­li tudá­sát mél­tat­va úgy fogal­ma­zott, hogy a csip­ke jelen­ko­ri készí­tői elő­de­ik évszá­za­dos mun­ká­ját nem hagy­ják kár­ba vesz­ni, a mes­ter­sé­get mél­tó módon űzik ma is. A hala­si csip­ke készí­té­se lenyű­gö­ző folya­mat: száz­szá­za­lé­kos kézi­mun­kát igé­nyel, ame­lyet hófe­hér, lehe­let­fi­nom cér­ná­val és a szin­te lát­ha­tat­lan tűvel végez­nek. Az egye­dül­ál­ló tech­ni­ka nem­ze­dék­ről-nem­ze­dék­re száll, és e tudás­sal a Csip­ke­ház kivá­ló népi ipar­mű­vé­szei fel­be­csül­he­tet­len érté­ket terem­te­nek Kiskunhalason.

Így érhet­ték el, hogy 2014-ben a Hun­ga­ri­ku­mok Gyűj­te­mé­nyé­be is bevá­lasz­tot­ták a hala­si csip­két. Mél­tán került abba a sor­ba, amely­be a Hun­ga­ri­kum Bizott­ság néhány nap­pal ezelőt­ti dön­té­se alap­ján immár 79 hun­ga­ri­ku­mot tar­tunk szá­mon – fogal­ma­zott az állam­tit­kár. Emlí­tést tett arról, hogy leg­utóbb, külön­bö­ző kate­gó­ri­ák­ban fel­vet­ték a hun­ga­ri­ku­mok közé a mária­pó­csi nem­ze­ti kegy­he­lyet és búcsút, az 1568-as val­lás­sza­bad­sá­gi tör­vényt, a kari­kás ostort, továb­bá 11 új elem­mel bővült a Magyar Értéktár.

A Hun­ga­ri­ku­mok Gyűj­te­mé­nyé­nek gon­do­zá­sa az agrár­tár­ca érték­men­tő mun­ká­já­nak fon­tos része. A magyar­ság egé­sze szá­má­ra jelen­tős érté­kek azo­no­sí­tá­sá­val hoz­zá­já­rul­ha­tunk nem­ze­ti iden­ti­tá­sunk meg­erő­sí­té­sé­hez, kül­ho­ni test­vé­re­ink­kel való egy­sé­günk kife­je­zé­sé­hez, vala­mint a magyar nem­ze­ti érté­kek nem­zet­kö­zi meg­is­mer­te­té­sé­hez. Jó pél­da erre, hogy a hala­si csip­ke a magyar dip­lo­má­ci­á­ban is fon­tos, hazánk érté­ke­it bemu­ta­tó kül­föl­di ren­dez­vé­nye­ken és hiva­ta­los dip­lo­má­ci­ai aján­dék­lis­tá­kon is sze­re­pel – mond­ta az államtitkár.

Far­kas Sán­dor a magyar vidék világ­szín­vo­na­lú tel­je­sít­mé­nyé­nek nevez­te a hala­si csip­két. Mint mond­ta, a kor­mány az érték­te­rem­tő és érték­őr­ző vidék sor­sát figye­lem­mel kísé­ri. Ezért indul­ha­tott el min­den idők leg­na­gyobb vidék­fej­lesz­té­si prog­ram­ja, mely­nek kere­té­ben 2027-ig a Közös Agrár­po­li­ti­ka vidék­fej­lesz­té­si pil­lé­rén keresz­tül tör­té­nel­mi lép­té­kű for­rást, 4265 mil­li­árd forin­tot for­dít­hat a kor­mány a magyar vidék, a magyar mező­gaz­da­ság és élel­mi­szer­ipar fej­lesz­té­sé­re. Foly­ta­tó­dik a vidé­ki tér­sé­gek támo­ga­tá­sa, az itt élő embe­rek élet­mi­nő­sé­gé­nek javí­tá­sa, a fia­ta­lok szá­má­ra is von­zó és hely­ben elér­he­tő mun­ka­he­lyek, jobb minő­sé­gű élet­kö­rül­mé­nyek, inf­ra­struk­tú­ra és szol­gál­ta­tá­sok megteremtése.

Ami­kor ellá­to­ga­tunk egy ilyen világ­szín­vo­na­lú tel­je­sít­mény ott­ho­ná­ba, mint ami­lyen a hala­si csip­ke, akkor meg­ért­het­jük a fej­lesz­té­sek fon­tos­sá­gát: ilyen­kor lát­hat­juk, hogy micso­da érté­ke­ket támo­ga­tunk és erő­sí­tünk meg – mond­ta Far­kas Sándor.

Az évről évre meg­ren­de­zett hagyo­má­nyos csip­ke­fesz­ti­vá­lon magyar­or­szá­gi és kül­ho­ni csip­ke­mű­he­lyek mutat­koz­nak be alko­tá­sa­ik­kal. Ebben az évben a prog­ra­mot szí­ne­sí­ti a szin­tén hun­ga­ri­kum heren­di por­ce­lán tár­la­ta, vala­mint a „XXI. szá­za­di lakás­en­te­ri­őr Hala­si csip­ké­vel” pályá­zat­ra beér­ke­zett alko­tá­sok kiál­lí­tá­sa. A meg­nyi­tót szí­ne­sí­tet­te Hriv­nák Tün­de divat­ter­ve­ző hala­si csip­ké­vel díszí­tett ruha­kol­lek­ci­ó­já­nak, a „Csip­kék király­nő­je, a király­nők csip­ké­je” bemutatója.

Fotók: Face­book

For­rás: Demok​ra​ta​.hu


%d bloggers like this: