Hírek Külföldi hirek Nép­fel­ke­lést hir­de­tett az örmény parlament

Nép­fel­ke­lést hir­de­tett az örmény parlament

Az örmény par­la­ment ked­di soron kívü­li ülé­sén máso­dik, vég­ső olva­sat­ban elfo­gad­ta a hon­vé­de­lem­ről szó­ló tör­vény kiegé­szí­té­sét, amely egye­bek között nép­fel­ke­lés meg­hir­de­té­sé­ről rendelkezik. 

A tör­vény­ho­zó tes­tü­let ülé­sét a helyi tele­ví­zi­ós csa­tor­nák élő­ben közvetítették.

„A tör­vény­ter­ve­zet­ben a »nép­fel­ke­lés« kife­je­zé­sét úgy kell értel­mez­ni, mint az állam­pol­gá­rok önkén­tes rész­vé­te­lét Örmény­or­szág fegy­ve­res védel­mé­ben a köz­tár­sa­ság elle­ni fegy­ve­res táma­dás, köz­vet­len fenye­ge­tés vagy har­ci cse­lek­mé­nyek ese­tén. A nép­fel­ke­lés terü­le­ti elv sze­rint fog működ­ni, az ország köz­igaz­ga­tá­si-terü­le­ti fel­osz­tá­sá­nak meg­fe­le­lő­en, kato­nai egy­sé­ge­ket fogunk fel­ál­lí­ta­ni, alá­juk ren­delt dan­dá­rok­kal és zász­ló­al­jak­kal” – mond­ta Gab­ri­el Bala­ján helyet­tes védel­mi miniszter.

A szö­veg sze­rint a nép­fel­ke­lés parancs­no­ka a vezér­ka­ri főnök lesz, az önkén­te­sek­kel szer­ző­dést írat­nak alá, fegy­ver­rel és egyen­ru­há­val lát­ják el őket.

Azerbajdzsán az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult

Örmény­or­szág szep­tem­ber 27‑e óta harc­ban áll Azer­baj­dzsán­nal, amely fegy­ver­rel akar­ja vissza­sze­rez­ni a több­sé­gé­ben örmé­nyek lak­ta Hegyi-Kara­bah enk­lá­vét. Jere­ván és Baku orosz, illet­ve nem­zet­kö­zi köz­ve­tí­tés­sel már három­szor is tűz­szü­net­ről álla­po­dott meg, de a fegy­ve­rek így sem hall­gat­tak el. Az Azer­baj­dzsán­tól egy­ol­da­lú­an elsza­kadt, majd magát füg­get­len­nek nyil­vá­ní­tó Hegyi-Kara­bah hova­tar­to­zá­sa miatt a két ország rég­óta viszály­ban áll egymással.

Továbbra is harcoktól hangos Hegyi-Karabah

Ilham Aliyev azeri elnök az Inter­fax orosz hír­ügy­nök­ség­nek adott inter­jú­ban azt mond­ta, hogy becs­lé­se­ik sze­rint a örmé­nyek leg­alább 5000 embert veszt­het­tek a har­cok­ban, miköz­ben a sebe­sül­tek szá­ma két-három­szo­ro­sa is lehet ennek. Az azeri állam­fő a saját vesz­te­sé­ge­ik­kel kap­cso­lat­ban elmond­ta, hogy csak a har­ci cse­lek­mé­nyek végez­té­vel teszik köz­zé őket, de – mint közöl­te – lénye­ge­sen keve­sebb, mint az örmény félé.

Aliyev az AZERTAC azeri álla­mi hír­ügy­nök­ség jelen­té­se sze­rint beszá­molt továb­bá arról is, hogy az azeri fegy­ve­res erők több mint 10 tele­pü­lést von­tak ellen­őr­zé­sük alá négy kerü­let­ben Hegyi-Kara­bah környékén.

A hely­zet­re álta­lá­ban jel­lem­ző, hogy mind­két fél saját hadi sike­re­it dom­bo­rít­ja ki, kiseb­bít­ve a mási­két. A közölt infor­má­ci­ó­kat füg­get­len for­rás­ból szin­te lehe­tet­len ellenőrizni.

For­rás: Demokrata