Hírek Magyarországi hírek Nem­zet­kö­zi­leg elis­mert alko­tók mun­ká­ja az Elk…rtuk

Nem­zet­kö­zi­leg elis­mert alko­tók mun­ká­ja az Elk…rtuk

Az őszö­di beszéd elhang­zá­sá­nak 15. évfor­du­ló­ján meg­je­lent az Elk…rtuk című nagy­já­ték­film első elő­ze­te­se. Magyar­or­szág első, valós ese­mé­nye­ken ala­pu­ló poli­ti­kai kri­mi­je 2006 bot­rá­nyok­kal teli őszén ját­szó­dik. A nagy­sza­bá­sú for­ga­tá­si mun­ká­la­tok az elmúlt napok­ban zárul­tak le, a Mega­film a 110 per­ces fil­met hama­ro­san a mozik­ban is bemutatja. 

– Arra vál­lal­koz­tunk, mint ami Ame­ri­ká­ban vagy Nyu­gat-Euró­pá­ban rend­sze­res a fil­mes kul­tú­rá­ban: játék­film­ként fel­dol­goz­ni egy tör­té­ne­tet, amit úgy gon­do­lunk, hogy érde­mes elme­sél­ni – mond­ta Kálo­mis­ta Gábor, az Elk…rtuk című új film pro­du­ce­re a film­ről kiadott hiva­ta­los saj­tó­anyag­ban, és hozzátette:

– A 2006 őszén tör­tént ese­mé­nyek soro­za­ta a rend­szer­vál­to­zás utá­ni Magyar­or­szág való­szí­nű­leg leg­na­gyobb poli­ti­kai, köz­éle­ti, ember­jo­gi botránya.

Lapunk is meg­ír­ta, egész estés film készült a 2006 ősze során tör­tént ese­mé­nyek­ből, amely­nek trai­le­re most jelent meg. A film tör­té­ne­te sze­rint, ami­kor egy fia­tal, ambi­ci­ó­zus elem­ző­lány rájön, hogy a főnö­ke részt vett egy bot­rá­nyos minisz­ter­el­nö­ki hang­fel­vé­tel kiszi­vá­rog­ta­tá­sá­ban, úgy dönt, fényt derít az igaz­ság rész­le­te­i­re, hogy azzal jobb pozí­ci­ót zsa­rol­has­son ki magá­nak. Össze­áll az MTV-nél újság­író-gya­kor­nok­ként dol­go­zó sze­rel­mé­vel, és nyo­moz­ni kezd, de mivel lebu­kik a főnö­ke előtt, egy nagy hatal­mú kör cél­pont­já­vá vál­nak. Ezért miköz­ben a beszéd kiszi­vá­rog­ta­tá­sá­nak hát­te­rét, a tévé­szék­ház ost­ro­mát és a buda­pes­ti rend­őr­at­ta­ko­kat kutat­ja, nem csak a kar­ri­er­je kerül veszélybe.

Lát­vá­nyos pro­duk­ció készült

A pro­duk­ció ötven­na­pos for­ga­tá­sán több mint száz­fős for­ga­tó­cso­port dol­go­zott, a leg­bo­nyo­lul­tabb jele­ne­tek­nél 140 fő volt jelen. Az össze­sen 1200 főnyi sta­tisz­té­ria mel­lett több mint negy­ven szí­nész sze­re­pel a filmben.

A for­ga­tás 31 külön­bö­ző hely­szí­nen zaj­lott, Buda­pest hét külön­bö­ző kerü­le­té­ben, töb­bek között az egy­ko­ri MTV-szék­ház­ban, az alag­út­nál és a Lánc­hí­don, az Alkot­mány utcá­ban, a Sza­bad­ság téren, továb­bá két, műte­rem­ben meg­épí­tett dísz­le­tek között.

A film het­ven szá­za­lé­ka éjsza­ka for­gott, egye­bek mel­lett a kasz­ka­dőr­ős, autós jele­ne­tek is. Az utó­mun­ká­la­to­kon is 25 – 30 fős stáb dol­go­zik, akik már a terep­szem­lék alatt bekap­cso­lód­tak a meg­va­ló­sí­tás­ba, hogy a CGI-trük­kök ész­re­ve­he­tet­le­nül egy­be­si­mul­ja­nak a for­ga­tott fel­vé­te­lek­kel, lát­vá­nyos mozis élményt biz­to­sít­va. A for­ga­tás a jár­vány­ügyi intéz­ke­dé­sek és a pro­duk­ció egész­ség­vé­del­mi ter­ve alap­ján a lehe­tő leg­na­gyobb körül­te­kin­tés­sel zajlott.

Nem­zet­kö­zi­leg elis­mert stáb dol­go­zott a filmen

A főleg magyar alko­tók­ból álló stáb mun­ká­ját két nem­zet­kö­zi­leg elis­mert szak­te­kin­tély irá­nyí­tot­ta. A film ren­de­ző­je a brit Keith Eng­lish, aki­nek leg­utób­bi, The More You Igno­re Me címet vise­lő film­je 2019-ben elnyer­te a brit Nati­o­nal Film Award­son a leg­jobb víg­já­ték­nak járó elis­me­rést. – Ez a film egy poli­ti­kai thril­ler, de való­já­ban inkább morá­lis thril­ler, ami arról szól, hogy a hatal­mon lévők­kel kap­cso­la­tos ese­mé­nyek, az akko­ri kor­mány dön­té­sei hogyan befo­lyá­sol­ják a hét­köz­na­pi embe­rek éle­tét. Ez nem csu­pán egy magyar tör­té­net, hanem egy nagyon embe­ri, glo­bá­lis mese – árul­ta el a nem­zet­kö­zi­leg ismert rendező.

– Úgy vélem, ez egy elég meg­le­pő film lesz. Sokan talál­gat­ják, hogy vajon miről szól majd és mi a cél­ja? Én csak annyit mon­dok, hogy nem az lesz, ami­nek gon­dol­ják. Azt remé­lem, hogy a nézők élvez­ni fog­ják – fej­tet­te ki a rendező.

Ope­ra­tőr­ként csat­la­ko­zott a film­hez a bar­ce­lo­nai szü­le­té­sű Josep M. Civit, aki több évti­ze­des pálya­fu­tá­sa alatt olyan nem­zet­kö­zi­leg ismert alko­tók­kal is dol­go­zott, mint Bri­an de Pal­ma, Penel­ope Cruz, Agus­tí Vil­la­ron­ga és Bigas Luna.

A Gyur­csány Ferenc nevé­hez fűző­dő 2006-os őszi rend­őr­ter­ror ese­mé­nye­it fel­dol­go­zó film világ­hí­rű művé­szek alkotása

– Úgy gon­dol­tuk, hogy ennek a tör­té­net­nek nagyon fil­mes­nek kell len­nie, képi vilá­gá­ban is ugyan­olyan szín­vo­na­lú­nak, mint egy nem­zet­kö­zi mozi­nak. Olyan kame­rák­kal dol­goz­tunk, ami­lye­ne­ket a James Bond-fil­mek­ben is hasz­nál­tak. Köz­ben pedig minden­nek nagyon natu­rá­lis­nak kel­lett len­nie, hogy hihe­tő legyen, hiszen ere­de­ti fel­vé­te­le­ket is hasz­nál­tunk az MTV ost­ro­má­ról. Össze kel­lett fésül­ni a vilá­gí­tást és az iga­zi fel­vé­tel han­gu­la­tát – mond­ta a nem­zet­kö­zi­leg elis­mert operatőr.

– A valós ese­mé­nyek súlyo­sak és erő­sek. Lenyű­göz­tek az embe­rek mögöt­ti arcok: min­den alka­lom­mal, ami­kor a kame­ra elha­ladt egy arc mel­lett, meg­pró­bál­ja fel­fe­dez­ni egy kicsit, hogy mi van mögöt­te. És ez a vissza­tük­rö­ző­dés az, ami nagyon fon­tos a rend­őr­ség és a tün­te­tők olda­lán is. Volt vala­mi a lel­kük­ben, amit meg­pró­bál­tuk lefény­ké­pez­ni és meg­mu­tat­ni. Érez­tem, hogy meg kell csi­nál­nunk ezt a fil­met, mert úgy gon­do­lom, hogy a fősze­rep­lő lány­nak a tör­té­ne­te uni­ver­zá­lis tör­té­net. Helyi és egye­te­mes egy­szer­re – fej­tet­te ki az operatőr.

A fil­met Ben­di Balázs jegy­zi for­ga­tó­könyv­író­ként, aki­nek Gol­den Age című soro­zat­ter­ve a 2019-es Hypew­riter pályá­za­ton 260 terv közül vég­zett az első helyen. A film pro­du­ce­rei Kálo­mis­ta Gábor és Hel­me­czy Dorottya, vágó­ja Rum­bold Lász­ló, lát­vány­ter­ve­ző­je Pin­tér Réka, jel­mez­ter­ve­ző­je Zelen­ka Nóra, zene­szer­ző­je Rakon­czai Vik­tor, vala­mint a CGI- és VFX-trük­kök Mórá­di Gábor és Asi Ash­raf Has­san Elsa­yed veze­té­sé­vel készülnek.

For­rás: Magyar Nemzet