Hírek Magyarországi hírek Nem­zet­kö­zi min­ta­prog­ram lett a Hun­gary Helps

Nem­zet­kö­zi min­ta­prog­ram lett a Hun­gary Helps

A vilá­gon is egye­dü­li­nek szá­mí­tó Hun­gary Helps Prog­ram a nem­zet­kö­zi cse­lek­vés min­tá­ja lett. Az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok ugyan­is a magyar huma­ni­tá­ri­us segély­prog­ram min­tá­ja alap­ján fog­ja támo­gat­ni az ira­ki üldö­zött keresztényeket.

Az ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um 204 mil­lió dol­lárt külö­ní­tett el annak az Anka­wa Cha­ri­tab­le Asso­ci­a­ti­on neve­ze­tű ira­ki segély­szer­ve­zet­nek, amely az Erbíl kör­nyé­kén tar­tóz­ko­dó keresz­tény mene­kül­te­ket segí­ti – írja a vasar​nap​.hu. Az erbí­li hely­zet ren­de­zé­sé­hez – ahol 2014-ben az Iszám Állam offen­zí­vá­ja miatt keresz­tény mene­kül­tek vol­tak kény­te­le­nek elhagy­ni ott­ho­nu­kat – a Hun­gary Helps prog­ram kere­té­ben Magyar­or­szág is jelen­tős támo­ga­tá­sok­kal járult már hoz­zá. Erbíl Anka­wa nevű kül­vá­ro­sá­ban viszont tovább­ra is leg­alább két­ezer-ötszáz keresz­tény csa­lád él bizony­ta­lan körül­mé­nyek között, amely csa­lá­dok támo­ga­tá­sá­hoz – magyar min­tát követ­ve – most az Egye­sült Álla­mok is sze­ret­ne hozzájárulni.

Azbej Tris­tan, az üldö­zött keresz­té­nyek meg­se­gí­té­sé­ért és a Hun­gary Helps prog­ram meg­va­ló­sí­tá­sá­ért fele­lős állam­tit­kár a Face­boo­kon köz­zé­tett bejegy­zé­sé­ben adott han­got örömének:

min­den magyar büsz­ke lehet arra, hogy a világ veze­tő nagy­ha­tal­ma éppen a mi pél­dánk nyo­mán nyújt segít­sé­get az ira­ki üldö­zött keresztényeknek.

Hoz­zá­tet­te, hogy a prog­ram a magya­rok szo­li­da­ri­tá­sá­nak köszön­he­tő­en immár nem­csak nem­ze­ti kül­de­tés, hanem a nem­zet­kö­zi cse­lek­vés min­tá­ja is lett.

Az ame­ri­kai veze­tők, töb­bek között Mike Pen­ce alel­nök, sőt maga Donald Trump ame­ri­kai elnök is elis­me­rő­sen nyi­lat­ko­zott a magyar huma­ni­tá­ri­us prog­ram­ról, mél­tat­va hazánk erő­fe­szí­té­se­it, amit az üldö­zött keresz­té­nyek meg­se­gí­té­sé­ért vitt vég­hez. Így 2018 decem­be­ré­ben ame­ri­kai – magyar együtt­mű­kö­dé­si meg­ál­la­po­dás szü­le­tett a USAID – ami a kez­de­tek­től min­ta­ként tekin­tett a Hun­gary Helps prog­ram­ra – és a Minisz­ter­el­nök­ség üldö­zött keresz­té­nyek meg­se­gí­té­sé­ért fele­lős állam­tit­kár­sá­ga között azért, hogy az üldö­zött val­lá­si és etni­kai kisebb­sé­gek haza­té­ré­sét és közös­sé­ge­ik hely­re­ál­lí­tá­sa­it elő­se­gít­sék Észak-Irak azon része­in, ame­lyek az Isz­lám Állam ural­ma alól sza­ba­dul­tak fel.

A képen: Azbej Tris­tan
Fotó: Face­book

Magyar­or­szág 2017 ele­jén indult huma­ni­tá­ri­us segít­ség­nyúj­tá­si keret­prog­ram­ja het­ven­ezer vál­ság­öve­zet­ben élő ember­nek nyúj­tott eddig segítséget.

A Hun­gary Helps elsőd­le­ges cél­ja, hogy lehe­tő­vé tegye a fegy­ve­res konf­lik­tu­sok ártat­lan elszen­ve­dő­i­nek a szü­lő­föl­dön való meg­ma­ra­dá­sát, vagy a mielőb­bi vissza­té­ré­sét, de ter­mé­sze­ti és embe­rek okoz­ta kataszt­ró­fák ese­tén is biz­to­sí­tott már támo­ga­tást. A Közel-Kele­ten – Irak mel­lett – Szí­ri­á­ban, Jor­dá­ni­á­ban, Liba­non­ban, Izra­el­ben és Palesz­ti­ná­ban, de Ázsi­á­ban és Afri­ká­ban is hajt vég­re pro­jek­te­ket, továb­bá Albá­ni­á­ban vagy Ukraj­ná­ban is segí­tett már.

Magyar­or­szág a segély­prog­ra­mon keresz­tül több közel-kele­ti és afri­kai ország­ban járult hoz­zá nagy­sza­bá­sú újjá­épí­té­sek­hez. A magyar – ame­ri­kai együtt­mű­kö­dés kere­té­ben zaj­lik az ira­ki keresz­tény közös­ség egyik ősi köz­pont­já­nak szá­mí­tó város, Kara­kos újjá­épí­té­se is, ahol már több tucat házat adtak át. A prog­ram egyik siker­tör­té­ne­te szin­tén Észak-Irak­ban, Tell-Asz­kuf város­ban való­sult meg, ahol az Isz­lám Állam által elűzött mint­egy ezer­há­rom­száz csa­lád dön­tő több­sé­ge a magyar prog­ram támo­ga­tá­sá­val tér­he­tett vissza az otthonába.

Hálá­juk jelé­ül a helyi­ek Tell-Asz­ku­fot azóta csak Magyar­or­szág leá­nya név­vel emlegetik.

Kieme­len­dő­nek szá­mí­ta­nak az isko­lák, vala­mint kór­há­zak rekonst­ruk­ci­ó­já­hoz adott támo­ga­tá­sok: Magyar­or­szág egy tel­jes évig finan­szí­roz­ta három szí­ri­ai kór­ház műkö­dé­sét, idén pedig a palesz­ti­nai és jor­dá­ni­ai keresz­tény isko­lák fenn­tar­tá­sá­ra ado­má­nyo­zott egy­mil­lió dol­lárt. Két évvel ezelőtt a Hun­gary Helps része­ként elin­dult az üldö­zött vagy kisebb­sé­gi keresz­tény közös­sé­gek­hez tar­to­zó fia­ta­lok­nak szó­ló ösz­tön­díj­prog­ram is, amellyel afri­kai, közel-kele­ti és más ázsi­ai tér­sé­gek diák­ja­i­nak segí­tik a boldogulását.

For­rás: Magyar Nemzet