Hírek Clevelandi hirek Nem­ze­ti Össze­tar­to­zás Fája + ( Videó )

Nem­ze­ti Össze­tar­to­zás Fája + ( Videó )

Tri­a­non 100. évfor­du­ló­já­ra a tavaly Júni­us 4‑én a Magyar Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um kez­de­mé­nye­zé­sé­re emlék­fa­ül­te­tés­sel is meg­em­lé­ke­zett a vilá­gon min­den olyan magyar szer­ve­zet, aki vál­lal­ta, hogy ezzel is üzen a jövő nem­ze­dé­ké­nek Tri­a­non ügyében.

Sokan örül­tek a lehe­tő­ség­nek, igaz az akko­ri külön­le­ges jog­rend meg a kijá­rá­si tila­lom nehe­zí­tet­te a lebonyolítást.

Még­is nekünk, a Cleve­landi Magya­ro­kért Ala­pít­vány­nak sike­rült három dió­fát is elül­tet­ni ezen a jeles napon. Egyet az Észak Kelet Ohi­oi Magyar Kul­tur­köz­pont­ba, egyet a Szent Erzsé­bet és egyet a Szent Imre római kato­li­kus temp­lo­mok udva­rán. Mind­há­rom hely­szí­nen meg­em­lé­ke­zé­se­ket tar­tot­tunk a közös­ség tag­ja­i­val, a Nem­ze­ti Össze­tar­to­zás három fáját meg­szen­tel­tük, elül­tet­tük és közö­sen imád­koz­tunk Hazánkért. 

Koráb­bi cik­künk e témában

Mind­ezek után Magyar­or­szág Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­u­ma min­den egyes fa elé egy emlék­táb­lát kép­zelt el, azzal a szán­dék­kal, hogy ezál­tal az arra­já­rók­ban is egy­ér­tel­mű­söd­jön Tri­a­non gya­lá­za­ta, tuda­to­sod­jon ben­nük nem­ze­ti tragédiánk. 

Ahogy Juhász Gyu­la írta:

Nem kell beszélni róla sohasem 
De mindig, mindig gondoljunk reá! 

Meg is érkez­tek ala­pít­vá­nyunk­hoz az emlék­táb­lák, ame­lye­ket elő­ké­szí­tet­tünk a fel­ava­tá­suk­hoz, elké­szít­ve vég­le­ges helye­i­ket is a dió­fák elé.

Magyar­or­szág chi­ca­gói Főkon­zu­lá­tu­sá­nak főkon­zul­ja, Kovács Tamás 2021 május 28- 29 – 30-án három­na­pos hiva­ta­los mun­ka­lá­to­ga­tás­ra érke­zett váro­sunk­ba. A fris­sen érke­zett össze­kö­tő dip­lo­ma­ta dr. Páva Zsolt tár­sa­sá­gá­ban talál­koz­tak a magyar szer­ve­ze­tek veze­tő­i­vel, meg­lá­to­gat­ták a külön­bö­ző egy­há­za­kat és részt vet­tek több magyar ese­mé­nyen is.

Ezen alka­lom­ból a hely­szí­ne­ken lelep­le­zés­re kerül­tek a Nem­ze­ti Össze­tar­to­zás Fája emlék­pla­ket­tek. Mind­két vasár­na­pi szent­mi­se után ala­pít­vá­nyunk elnö­ke egy rövid vers­sel kezd­te az ese­mé­nye­ket majd Bóna Richárd atya szólt a jelen­lé­vők­höz. Imád­sá­gá­ban kér­te az égi­e­ket, hogy tart­sa meg nem­ze­tün­ket erős­nek, össz­ze­fo­gás­sal az össze­tar­to­zás ere­jé­vel sike­rül­jön min­den nehéz időn túllépni.

Kovács Tamás főkon­zul úr meg­em­lé­ke­zé­si beszé­dé­ben elmond­ta hogy a gya­lá­za­tos Tri­a­no­ni dön­tés nem­ze­tünk tra­gé­di­á­ja, viszont 2010 óta Magya­ro­szá­gon tör­vény­be is van iktat­va, hogy min­den hatá­ron túli magyar egye­sü­let, szer­ve­zet, sze­mély az az egye­te­sem magyar nem­zet része. Ennek szim­bó­lu­mai a tavaly világ­szer­te meg­annyi elül­te­tett külön­bö­ző fa, amely koro­ná­ja alatt a világ min­den magyar­ja elfér.

Ma, Tri­a­non 101. évfor­du­ló­ján nem­csak elmon­da­ni, hanem hin­ni is kell abban a mon­dat­ba, hogy:

Hiszek egy Isten­ben, hiszek egy hazá­ban, hiszek egy Iste­ni örök igaz­ság­ban, hiszek Magyar­or­szág fel­tá­ma­dá­sá­ban.

Csi­bi Lóránd