Hírek Vélemények/Publicisztikák Nem­ze­ti gyásznap

Nem­ze­ti gyásznap

„Ez fiam a hábo­rú, amit elve­szí­tet­tünk, s ezért Erdélyt Romá­ni­á­nak adták.’ Külö­nö­sen az a szó zavart meg, hogy „adták”. Úgy tud­tam, hogy adni csak egy bics­kát lehet, vagy egy cif­ra dobozt, vagy egy madár­fi­ó­kát. Hogy orszá­got is adni lehet, erdők­kel, hegyek­kel, pata­kok­kal és embe­rek­kel együtt, ezt seho­gyan sem tud­tam elképzelni.”

Wass Albert

1918 decem­ber 1.

A romá­nok gyu­la­fe­hér­vá­ri nagy­gyű­lé­se kimond­ja Erdély elszakadását.