Hírek Elszakított területi hirek Nem­ze­ti egy­sé­get hozott a kisebb­ség­vé­de­lem Brüsszelben

Nem­ze­ti egy­sé­get hozott a kisebb­ség­vé­de­lem Brüsszelben

Az Euró­pai Par­la­ment magyar kép­vi­se­lői a jövő héten egy­sé­ge­sen áll­nak majd ki a Mino­rity Safe­Pack kisebb­ség­vé­del­mi kez­de­mé­nye­zés mellett. 

A Fidesz-KDNP, a DK, a Momen­tum, az MSZP és a Job­bik kép­vi­se­lői egy­aránt támo­gat­ják az ősho­nos kisebb­sé­gek joga­i­nak euró­pai védel­mét. Az ügy­ről hét­főn tar­ta­nak par­la­men­ti vitát, ezután sza­vaz­nak majd az EP álláspontjáról.

Székely férfi Kézdivásárhelyen

Szé­kely fér­fi Kéz­di­vá­sár­he­lyen   –   Szer­zői jogok  Vadim Ghirda/AP

Rit­kán for­dul elő Brüsszel­ben, hogy mind a 21 Magyar­or­szág­ról dele­gált EP-kép­vi­se­lő egy­sé­ge­sen támo­gat egy kez­de­mé­nye­zést. A jövő héten azon­ban a kor­mány­pár­ti és az ellen­zé­ki poli­ti­ku­sok is kiáll­nak majd a Mino­rity Safe­Pack nevű javas­lat­cso­mag mel­lett. A kez­de­mé­nye­zés cél­ja az, hogy uni­ós szin­tű jogi védel­met kap­ja­nak az ősho­nos nem­ze­ti kisebb­sé­gek pél­dá­ul az okta­tás, vagy a kul­tú­ra területén.

Az RMDSZ-es Vin­c­ze Lóránt EP-kép­vi­se­lő­höz kötő­dő kez­de­mé­nye­zés­ről hét­fő dél­után vitáz­nak majd az Euró­pai Par­la­ment ple­ná­ris ülé­sén. Vin­c­ze Lóránt emlé­kez­te­tett arra, hogy a Mino­rity Safe­Pack Magyar­or­szá­gon a kez­de­tek­től fog­va tel­jes körű támo­ga­tást élve­zett, a civi­lek és az egy­há­zak is fel­so­ra­koz­tak mögöt­te, így azon kevés témák közé tar­to­zott, ame­lyek nem szül­tek poli­ti­kai vitát és az Ország­gyű­lés is egy­han­gú­lag támogatta.

„Ez az egyet­ér­tés most, az EP hatá­ro­za­ta előtt külö­nö­sen fel­ér­té­ke­lő­dik. Itt nem csak a kép­vi­se­lők sza­va­za­ta­i­ra gon­do­lok, hanem leg­in­kább arra a sze­rep­re, ame­lyet a magyar kép­vi­se­lők betöl­te­nek és betölt­het­nek euró­pai párt­csa­lád­ja­ik meg­győ­zé­sé­ben, támo­ga­tá­sá­nak meg­szer­zé­sé­ben” – írta Vin­c­ze Lóránt az Euronewsnak.

A Fidesz-KDNP kép­vi­se­lő­cso­port­ja a kez­de­tek­től támo­gat­ta a kez­de­mé­nye­zést, az alá­írás­gyűj­tés­ben is részt vet­tek. Az Euró­pai Par­la­ment októ­be­ri köz­meg­hall­ga­tá­sán Gál Kin­ga azt kér­te az Euró­pai Bizott­ság­tól, hogy áll­jon ki az ügy mel­lett és biz­to­sít­sa a kisebb­sé­gi jogokat.

Az Euró­pai Par­la­ment állás­fog­la­lá­sa való­szí­nű­leg nagy több­ség­gel átmegy majd a sza­va­zá­son, hiszen a nagy frak­ci­ók kivé­tel nél­kül támo­gat­ják a szö­ve­get. Egye­dül az szél­ső­jobb­ol­da­li Iden­ti­tás és Demok­rá­cia, vala­mint és az eurosz­kep­ti­kus Euró­pai Kon­zer­va­tí­vok és Refor­me­rek kép­vi­se­lő­cso­port­ja vona­ko­dik. Támo­gat­ja viszont a kez­de­mé­nye­zést az Euró­pai Tanács soros német elnök­sé­ge. Ha az Euró­pai Par­la­ment elfo­gad­ja az állás­fog­la­lást, akkor az Euró­pai Bizott­ság tehet jogi lépé­se­ket az ősho­nos kisebb­sé­gek védelméért.

For­rás: hu​.euronews​.com