Hírek Morzsák Nem­ze­ti dal

Nem­ze­ti dal

Emlé­kez­zünk együtt: Pető­fi Sán­dor szü­le­té­sé­nek 199. évfordulójára.

A vers meg­írá­sá­nak 174. évfordulójára. 

A meg­ze­né­sí­tett vers 49. évfordulójára.

Szö­veg­író: Pető­fi Sándor 

Zene­szer­ző: Tolcs­vay László

Pro­du­cer: Nagy Szi­lárd, Ragány Misa 

Sze­rep­lők, a meg­szó­la­lás sor­rend­jé­ben: Var­ga Mik­lós Nagy Feró Sas­vá­ri Sán­dor Pata­ky Atti­la Muri Eni­kő Ragány Misa Réthy Zsa­zsa Nagy Szi­lárd Var­ga Vivien 

Zenei pro­du­cer, Mix/mastering,

hang­sze­re­lés, record­ing: Szűcs Norbert 

Mana­ger: Kár­pá­ti Alexandra 

Ötlet: Nagy Szi­lárd, Ragány Misa, Szűcs Nor­bert, Kár­pá­ti Alexandra 

Ren­de­ző: Szűcs Norbert 

Fel­vé­tel­ve­ze­tő: Czeg­lé­di Ákos 

Ope­ra­tőr: Mayer Zoltán 

Gyár­tás­ve­ze­tő: Nagy Szi­lárd, Ragány Misa, Kár­pá­ti Ale­xand­ra Smink: Németh N. Brigitta 

A video­fel­vé­te­lek a Magyar Nem­ze­ti Múze­um­ban készül­tek. Az alko­tók hálá­san köszö­nik a Múze­um mun­ka­tár­sa­i­nak, hogy lehe­tő­vé tet­ték a for­ga­tást, amellyel hoz­zá­já­rul­tak a dal és a nem­ze­ti ünnep­re való meg­em­lé­ke­zés tel­jes hitelességéhez. 

Külön köszö­net: L. Simon Lász­ló­nak, a Magyar Nem­ze­ti Múze­um főigazgatójának

For­rás: youtube