Hírek Sport hirek Németh Krisz­ti­án MLS baj­nok! + ( Inter­jú vide­ó­val fris­sült a cikk)

Németh Krisz­ti­án MLS baj­nok! + ( Inter­jú vide­ó­val fris­sült a cikk)

A Colum­bus Crew lab­da­rú­gó csa­pa­ta lett az Egye­sült Álla­mok 2020 év baj­no­ka, miu­tán 3 – 0 ‑ra legyőz­te a tava­lyi baj­nok, Seatt­le Soun­ders csapatát. 

Németh Krisz­ti­án, aki 37-sze­res magyar lab­da­rú­gó válo­ga­tott játé­kos, októ­ber­ben érke­zett Colum­bus­ba, ahol fél plusz egy éves szer­ző­dést írt alá, az akkor a kele­ti cso­por­tot veze­tő Crew csapatához.

A nagyon jó for­má­ba ját­szó és gólo­kat ontó Gya­si Zar­des csa­tár mel­lett Krisz­ti­án kevés játék­időt kapott, de min­dig a tőle elvárt fel­ada­to­kat hiány­ta­la­nul elvégezte. 

A teg­nap este leját­szó­dott dön­tő­be igaz nem lépett pályá­ra, de a magyar zász­lónk­kal a kezé­ben ünne­pelt a díj­át­adó ünnep­sé­gen a csa­pat­tár­sa­i­val közösen.

E fon­tos mér­kő­zés előtt azt nyi­lat­koz­ta por­tá­lunk­nak, hogy iga­zán jól érzi magát ebben a csa­pat­ban, még össze kell szok­ni­uk, de a han­gu­lat nagyon kel­le­mes, ami a legfontosabb.

Hol­nap repül vissza Magyar­or­szág­ra és attól füg­gő­en mikor kez­dő­dik újra az ame­ri­kai lab­da­rú­gó baj­nok­ság, vissza­jön Ohio fővá­ro­sá­ba, Columbusba.

Németh Krisz­ti­án sze­mé­lyé­ben elő­ször nyer­te meg magyar fut­bal­lis­ta ezt a trófeát. 

A har­ma­dik közös gól­öröm és edző­jé­vel Caleb Por­ter­rel ölel­kez­ve a mér­kő­zés után

A Krisz­ti­án­nal készült inter­jú itt megnézhető 

Szer­kesz­tő­ség