Hírek Külföldi hirek Nemet mon­dott a Vati­kán az olasz gendertörvényre

Nemet mon­dott a Vati­kán az olasz gendertörvényre

A Szent­szék nem hagy­ja annyi­ban, hogy az olasz állam a sze­xu­á­lis kisebb­sé­gek kire­kesz­té­sé­nek bün­te­té­sé­vel kísér­le­tet tesz a kato­li­kus egy­ház taní­tá­sa­i­nak kriminalizálására.

Vati­kán úgy dön­tött, szót emel az olasz alsó­ház­ban tavaly decem­ber­ben elfo­ga­dott diszk­ri­mi­ná­ció­el­le­nes tör­vény­ter­ve­zet ellen, ami a Szent­szék állás­pont­ja sze­rint kor­lá­toz­za a kato­li­kus egy­ház és híve­ik sza­bad véle­mény­nyil­vá­ní­tá­sát Olasz­or­szág­ban, és kri­mi­na­li­zál­ja a kato­li­kus egy­ház taní­tá­sa­it. A bal­ol­da­li Demok­ra­ta Párt javas­la­ta gyű­lö­let-bűn­cse­lek­mé­nyek minő­sí­te­né át a sze­xu­á­lis kisebb­sé­gek meg­bé­lyeg­zé­sét, és a kisebb bal­ol­da­li pár­tok köz­ben­já­rá­sá­nak ered­mé­nye­ként a javas­lat részét képe­zi az is, hogy a dél-euró­pai ország­ban külön „homo­fó­bia, bifó­bia és transz­fó­bia elle­ni nem­ze­ti napot” hoz­za­nak létre. 

Így min­den köz­in­téz­mény­ben – köz­tük az isko­lá­ban is – külön fel tud­nák hív­ni a figyel­met a diszk­ri­mi­ná­ció ezen for­má­i­ra, vagy­i­sa bal­ol­da­li érzé­ke­nyí­tés az isko­la­ter­mek­ben is köte­le­ző­en megjelenne.

Továb­bá az olasz sta­tisz­ti­kai hiva­tal szá­má­ra elren­del­nék, hogy a sze­xu­á­lis kisebb­sé­gek­kel szem­ben elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény­ről pon­tos sta­tisz­ti­ká­kat közöl­je­nek, és egy nem­ze­ti diszk­ri­mi­ná­ció­el­le­nes stra­té­gia kidol­go­zá­sát is előirányoznák. 

A tör­vény­ter­ve­zet értel­mé­ben­nem­csak a faji és val­lá­si ala­pú meg­kü­lön­böz­te­tés, hanem a bio­ló­gi­ai nem és a tár­sa­dal­mi nem (gen­der) ala­pú diszk­ri­mi­ná­ció is 18 hónap bör­tön­bün­te­tést vagy 6 ezer euró bír­sá­got von­na maga után.

Erő­szak­ba tor­kol­ló atro­ci­tás ese­tén pedig akár négy év bör­tön­bün­te­tés is kiszab­ha­tó len­ne. A ter­ve­zet viszont nem­csak az elkö­ve­tő­ket, hanem a fej­búj­tó­kat is azo­nos elbí­rá­lás­ban része­sí­te­né, vagy­is az, aki a sze­xu­á­lis kisebb­sé­gek diszk­ri­mi­ná­ci­ó­ját bár­mi­lyen fóru­mon keresz­tül pro­pa­gál­ja, bör­tön­bün­te­tés­re vagy bír­ság­ra szá­mít­hat. Ezzel meg­nyíl­hat az út a nor­ma­szö­veg önké­nyes értel­me­zé­se előtt, vagy­is elkép­zel­he­tő, hogy egye­se­ket véle­mé­nyük miatt fog­nak bün­tet­ni. A tör­vény­ter­ve­ze­tet a jobb­ol­da­li pár­tok éle­sen bírál­ták, állás­pont­juk sze­rint a bal­ol­da­li kez­de­mé­nye­zés kor­lá­tok közé szo­rít­ja a sza­bad véle­mény­nyil­vá­ní­tás­hoz való jogot.

A Mat­teo Sal­vi­ni vezet­te Liga, az Olasz Test­vé­rek és a For­za Ita­lia nem tud­ta meg­aka­dá­lyoz­ni annak elfo­ga­dá­sát az alsó­ház­ban. Pedig a kon­zer­va­tív erők több­száz módo­sí­tó nyi­lat­ko­za­tott nyúj­tot­tak be, hogy leg­alább las­sí­ta­ni tud­ják a ter­ve­zet elfo­ga­dá­sát. A Demok­ra­ta Párt mel­lett az Öt Csil­lag Moz­ga­lom is kiállt a gen­der­tör­vény mel­lett, így végül az alsó­ház elfo­gad­ta a ter­ve­ze­tet, ami így a tör­vény­ho­zás fel­ső­há­za, a Sze­ná­tus elé került.

Amennyi­ben a Sze­ná­tus elfo­gad­ja azt, a meleg­há­zas­ság, a fér­fi és női neme­ken kívül léte­ző nemek, illet­ve a meleg párok örök­be­fo­ga­dá­sá­nak eluta­sí­tá­sa miat­ta kato­li­kus papok és a hívek is rács mögött talál­hat­ják magu­kat gyű­lö­let-bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt.

Pedig a keresz­tény taní­tá­sok sza­bad hir­de­té­sét a dél-euró­pai ország­ban az olasz állam és a Vati­kán közöt­ti kap­cso­la­to­kat sza­bá­lyo­zó 1929-es Late­rá­ni Egyez­mé­nyek biz­to­sít­ják, ezt a közel 100 éves keret­rend­szert rúg­ná most fel az olasz gen­der­tör­vény. A Szent­szék ezért dip­lo­má­ci­ai esz­kö­zö­ket is beve­tett, és hiva­ta­los úton közöl­te aggá­lya­it Olasz­or­szág vati­ká­ni külképviseletével. 

Mat­teo Sal­vi­ni üdvö­zöl­te a Vati­kán hiva­ta­los állás­pont­ját, míg a bal­ol­da­li poli­ti­ku­sok éle­sen kri­ti­zál­ták a dip­lo­má­ci­ai esz­közt. A bal­ol­da­li erők úgy vélik, a Szent­szék nyi­lat­ko­za­tá­val beavat­ko­zott az olasz bel­ügyek­be. Ugyan­ak­kor a Kon­kor­dá­tum meg­sér­té­se miatt jog­gal emelt szólt a Vati­kán, arról nem is beszél­ve, hogy a sza­bad val­lás­gya­kor­lás és véle­mény­nyil­vá­ní­tás kor­lá­to­zá­sa az olasz alkot­mánnyal is szem­be helye­zi a tör­vény­ter­ve­ze­tet. Az olasz gen­der­tör­vény így jelen­leg a leve­gő­ben lóg, a Vati­kán kiál­lá­sá­val olyan hely­ről érke­zett nem várt ellen­ál­lás, amely arra kész­tet­het­ni az olasz tör­vény­ho­zást, hogy módo­sít­sa a ter­ve­ze­tet vagy vegye le azt vég­leg a napirendről. 

For­rás: Man​di​ner​.hu