Hírek Sport hirek Nemes össze­fo­gás a Kár­pát-meden­cei egyetemistákért

Nemes össze­fo­gás a Kár­pát-meden­cei egyetemistákért

A Ferenc­vá­ros sze­ret­ne aktí­vab­ban részt ven­ni a Kár­pát-meden­cei Egye­te­mek Kupá­já­nak szervezésében

Hatá­ron túli és anya­or­szá­gi egye­te­mis­tá­kért fogott össze az FTC és a BEAC. A Ferenc­vá­ro­si Tor­na Club lett a sport­szak­mai part­ne­re a Buda­pes­ti Egye­te­mi Atlé­ti­kai Club (BEAC) által szer­ve­zett, 12. alka­lom­mal kiírt, 1300 anya­or­szá­gi és hatá­ron túli magyar egye­te­mis­tát meg­moz­ga­tó Kár­pát-meden­cei Egye­te­mek Kupájának.

Csü­tör­tö­kön jelen­tet­ték be a klu­bok az együtt­mű­kö­dé­si meg­ál­la­po­dást, mely­nek értel­mé­ben az FTC sport­szak­mai part­ner­ként segí­ti a BEAC-ot az ese­mény meg­szer­ve­zé­sé­ben.

Az FTC köz­le­mé­nye kieme­li, hogy a ren­dez­vé­nyen pár nap­ra az anya­or­szá­gi terü­le­te­ken kívül Erdély­ből, Kár­pát­al­já­ról, Fel­vi­dék­ről és a Vaj­da­ság­ból is Buda­pest­re láto­gat­nak a jövő értel­mi­sé­gi fia­tal­jai. A tor­na cél­ja a kez­de­tek­től fog­va az volt, hogy segít­se a magyar fia­ta­lok hatá­ro­kon átíve­lő közös­sé­gé­nek erő­sí­té­sét, amely egye­zik az FTC cél­ja­i­val és törek­vé­se­i­vel is.

„A Ferenc­vá­ro­si Tor­na Club a magyar nem­zet leg­si­ke­re­sebb és leg­nép­sze­rűbb csa­pa­ta­ként min­dig nagy hang­súlyt fek­te­tett arra, hogy anya­or­szá­gi szur­ko­lói mel­lett a világ össz­ma­gyar­sá­gát is kép­vi­sel­je. Külö­nö­sen igaz ez azok­ra a druk­ke­rek­re, akik az anya­or­szág köz­vet­len köze­lé­ben, az elsza­kí­tott terü­le­te­ken élnek” - olvas­ha­tó a klub közleményében.

Az FTC és a BEAC meg­ál­la­po­dá­sá­nak értel­mé­ben a Ferenc­vá­ros a Gro­u­pa­ma Aré­nát üze­mel­te­tő Sport­five támo­ga­tá­sá­nak köszön­he­tő­en lehe­tő­sé­get biz­to­sít a fia­ta­lok szá­má­ra, hogy egy sta­di­on­tú­ra kere­tén belül sze­mé­lye­sen is ellá­to­gat­has­sa­nak a fér­fi fut­ball­csa­pat ott­ho­ná­ba. Mind­ezek mel­lett a sport­kul­tú­ra nép­sze­rű­sí­té­se­ként az egye­te­mis­ták a Fra­di Múze­u­mot is fel­ke­res­he­tik, ami révén az FTC szí­nes, gaz­dag és az egye­te­mes magyar tör­té­ne­lem­mel össze­fo­nó­dó múlt­ját is megismerhetik.

A meg­ál­la­po­dás fon­tos pont­ja­ként az FTC csa­pat­sport­ága­i­ra (fér­fi lab­da­rú­gás, női lab­da­rú­gás, fér­fi kézi­lab­da, női kézi­lab­da, fér­fi jég­ko­rong, fér­fi vízi­lab­da, női vízi­lab­da) belé­pő­ket biz­to­sít az egye­te­mis­ták szá­má­ra, vala­mint továb­bi inf­ra­struk­tu­rá­lis segít­sé­get nyújt a BEAC-nak a tor­na szervezésében.

A meg­ál­la­po­dást Nyí­ri Zol­tán, az FTC alel­nö­ke és Simon Gábor, a BEAC igaz­ga­tó­ja szentesítette.

„Kisebb együtt­mű­kö­dés már évek óta jel­lem­zi az FTC és a BEAC kap­cso­la­tát, de idén dön­töt­tünk úgy, hogy a Ferenc­vá­ros sze­ret­ne aktí­vab­ban részt ven­ni a Kár­pát-meden­cei Egye­te­mek Kupá­já­nak szer­ve­zé­sé­ben. Ehhez min­den segít­sé­get, a nevün­ket, a ránk irá­nyu­ló média­fi­gyel­met, saját média­csa­tor­ná­in­kat fel­ajánl­juk a szer­ve­zők­nek, továb­bá a Ferenc­vá­ros sze­ret­né meg­ven­dé­gel­ni azo­kat az egye­te­mis­tá­kat, akik ennek a kupá­nak köszön­he­tő­en pár napig az anya­or­szág­ból és a hatá­ron túl­ról Buda­pest­re érkeznek”

 - nyi­lat­koz­ta Nyí­ri Zol­tán. Hoz­zá­tet­te, sze­ret­nék, hogy az egye­te­mis­ták egy picit bete­kint­se­nek a klub éle­té­be, meg­is­mer­jék a tör­té­nel­mét, törek­vé­se­it és a mindennapjait.

Simon Gábor elmond­ta, óri­á­si dolog, hogy a BEAC hatá­ro­kon átíve­lő ese­mé­nye mögé áll az FTC.

„Ahol a Fra­di ott van, arra a magyar sport­vi­lág fel­kap­ja fejét, ezál­tal nagyobb média­nyil­vá­nos­sá­got kap az ese­mény. Az FTC jelen­lé­te ran­got ad, és fel­hív­ja a figyel­met a KEK által kép­vi­selt ügyek fon­tos­sá­gá­ra, a sport hatá­ro­kon átíve­lő, közös­ség­for­má­ló sze­re­pé­re. A szer­ve­ző BEAC és az Eöt­vös Loránd Tudo­mány­egye­tem szá­má­ra a Fra­di­val közös együtt­mű­kö­dés hatal­mas szak­mai elis­me­rés és meg­tisz­tel­te­tés. Tíz év alatt jutott el odá­ig a ren­dez­vény, hogy ez az együtt­mű­kö­dés meg­szü­les­sen. Azt kíván­juk, hogy ugyan­ilyen, vagy még fénye­sebb tíz évet érjünk el a Fra­di­val közösen.”

Az első, 2010-es Kár­pát-meden­cei Egye­te­mek Kupá­ján meg­kö­ze­lí­tő­leg három­száz egye­te­mis­ta vett részt, de 2020-ba már­ci­u­sá­ban már 1300 fia­tal kép­vi­sel­te lakó­he­lyét és fel­ső­ok­ta­tá­si intéz­mé­nyét. A KEK-en ele­in­te futs­al­ban mér­ték össze a tudá­su­kat a fia­ta­lok, ez mára öt sport­ág­ra bővült: a fut­sal mel­lett beke­rült a prog­ram­ba a nagy­pá­lyás lab­da­rú­gás, a kosár­lab­da, a röp­lab­da, vala­mint az asz­ta­li­te­nisz is.

For­rás: MTI / Tőkés Máté