Hírek Elszakított területi hirek „Nem vagyunk kicsi nem­zet” – Első alka­lom­mal szer­ve­zik meg az Erdé­lyi Ősök Napját

„Nem vagyunk kicsi nem­zet” – Első alka­lom­mal szer­ve­zik meg az Erdé­lyi Ősök Napját

A közel két­száz­ezer láto­ga­tót von­zó magyar­or­szá­gi Ősök Nap­ja szer­ve­zői úgy dön­töt­tek, hogy idén első alka­lom­mal Erdély­ben is nagy­sza­bá­sú hagyo­mány­őr­ző ünne­pet szer­vez­nek. Az Erdé­lyi Ősök Nap­ja júli­us 9 – 10. között kerül meg­ren­de­zés­re a Kovász­na megyei Bölönben.

Az ese­mény jelen­tő­sé­gé­ről, prog­ram­já­ról és a hagyo­mány­őr­zés­ről beszél­ge­tett sze​kely​hon​.ro ujság­író­ja a szer­ve­zők­kel. Az Ősök Nap­ja egy hiány­pót­ló ren­dez­vény, amely nem kisebb célt tűzött ki, mint hogy legyen egy olyan ünnep, amely a magyar­ság leg­na­gyobb őse­i­ről emlé­ke­zik meg.

„A magyar tár­sa­dal­mi élet és ünnep­rend egyik régi hiá­nyos­sá­ga és adós­sá­ga, hogy nincs egy olyan ünne­pünk, ami­kor a magyar­ság leg­na­gyobb valós őse­i­ről (Árpád vezér­lő nagy­fe­je­de­lem, Atti­la nagy­fe­je­de­lem) az ő tör­té­ne­lem­for­má­ló sze­re­pük­ről (Hon­fog­la­lás) és a magyar­sá­got meg­tar­tó tet­te­i­ről (pozso­nyi csa­ta) emlé­ke­zik meg mél­tó­ság­gal az egész nemzet”

– fogal­ma­zott Var­ga Zol­tán, a Magyar-Turán Köz­hasz­nú Ala­pít­vány tech­ni­kai igaz­ga­tó­ja, az Erdé­lyi Ősök Nap­ja egyik szervezője.

Hosszú­tá­vú cél­juk, hogy ez az ünnep a hiva­ta­los ünnep­rend­be is beve­ze­tés­re kerüljön.

Ez a ren­dez­vény 2011 óta kerül meg­szer­ve­zés­re Magyarországon. 

Az Ősök Nap­ja mára olyan össze­kö­tő kapoccsá vált, ami az egész Kár­pát-meden­cei magyar­sá­got egye­sí­te­ni tudja. 

„A Fel­vi­dé­ken és a Dél­vi­dé­ken már lét­re­hoz­tunk egy-egy nagyobb sza­bá­sú ren­dez­vényt, és most Erdély­ben is meg­fo­gal­ma­zó­dott az igény a helyi csa­pa­tok részé­ről, így idén elő­ször ren­dez­zük meg az Erdé­lyi Ősök Napját” 

– mond­ta Var­ga Zoltán.

A Magyar-Turán Köz­hasz­nú Ala­pít­vány által szer­ve­zett Ősök Nap­ja és Kurul­táj ünne­pek ott­ho­na a magyar­or­szá­gi Bugac. A buda­pes­ti szék­he­lyű ala­pít­vány évek­kel ezelőtt lét­re­hoz­ta a Magyar-Turán Szö­vet­sé­get, amely a leg­na­gyobb, magyar hagyo­mány­őr­ző­ket tömö­rí­tő szervezet. 

E szö­vet­ség része a két éve ala­kult Turán-Szé­kely­föld Hagyo­mány­őr­ző Egye­sü­let is, amely­nek tag­jai már évek óta állan­dó részt­ve­vői a Kár­pát-meden­cei magyar hagyo­mány­őr­zők leg­na­gyobb sereg­szem­lé­jé­nek, és Euró­pa leg­na­gyobb hagyo­mány­őr­ző ünne­pé­nek, a Kurult­aj-Magyar Tör­zsi Gyűlésnek. 

„Most már mint hiva­ta­lo­san bejegy­zett szer­ve­zet is, a Turán-Szé­kely­föld Hagyo­mány­őr­ző Egye­sü­let for­má­li­san is része­se annak az össze­fo­gás­nak, amely­ben a Kár­pát-meden­ce magyar hagyo­mány­őr­ző közös­sé­gei immár 12 éve részt vesznek”

– mond­ta Koz­ma Albert, a Turán-Szé­kely­föld Hagyo­mány­őr­ző Egye­sü­let elnö­ke, az Erdé­lyi Ősök Nap­ja társ­szer­ve­ző­je, vala­mint Bölön uni­tá­ri­us lelkésze. 

A szer­ve­zők elmond­ták, hogy a júli­us 9 – 10. közöt­ti ese­mé­nyen a hon­fog­la­lás korát sze­ret­nék bemu­tat­ni a közön­ség­nek, így lesz élet­mód-bemu­ta­tó kiál­lí­tás, kora­be­li fegy­ve­rek és vise­le­tek bemu­ta­tó­ja, lovas bemu­ta­tók, szab­lya- és lán­dzsa­ví­vás, íjászat. 

Var­ga Zol­tán hang­sú­lyoz­ta továb­bá, hogy sze­ret­nék elosz­lat­ni a „pri­mi­tív, bar­bár” lovas­no­mád magyar­ság­ról néhol még fel­buk­ka­nó tév­hi­te­ket. Ehhez kap­cso­ló­dó­an egy kiál­lí­tást is össze­ál­lí­tot­tak, amely­ben régé­sze­ti lele­tek alap­ján készült fegy­ve­rek, éksze­rek és hasz­ná­la­ti tár­gyak tanús­kod­nak a magyar­ság igé­nyes, magas szín­vo­na­lú tár­gyi kultúrájáról.

„Azzal, hogy Bugac mel­lett Bölön­ben is mél­tó­kép­pen mutat­juk be őse­ink kul­tú­rá­ját, a kéz­mű­ves­ség­től a fegy­ver­hasz­ná­la­tig, a vise­le­te­kig, és a magyar hagyo­mány­őr­ző közös­ség tag­ja­i­val közö­sen emlé­ke­zünk híres elő­de­ink­re, hunok­ra, magya­rok­ra, elő­ször is azt sze­ret­nénk üzen­ni, hogy nem vagyunk kicsi nemzet” 

– emel­te ki Var­ga Zoltán.

Majd azzal foly­tat­ta, hogy tör­té­nel­münk lap­jai olyan dicső­sé­ges ese­mé­nye­ket őriz­nek, amely­re mél­tán lehet­ne büsz­ke bár­me­lyik euró­pai nem­zet, és ami a leg­fon­to­sabb: nem vagyunk egyedül. 

Meg­őriz­tük kul­tú­ránk kele­ti gyö­ke­re­it, és tőlünk kelet­re, ahol ennek a nem­zet­nek a tör­té­ne­te kez­dő­dött, emlé­kez­nek ránk és test­vé­rük­nek tekin­te­nek ben­nün­ket, magya­ro­kat. Ezál­tal kele­ti rokon népe­ink közel két­száz mil­li­ós közös­sé­gé­nek tag­jai vagyunk. Legyünk büsz­kék arra, hogy magya­rok vagyunk.” 

Az ingye­ne­sen láto­gat­ha­tó Erdé­lyi Ősök Nap­já­ra nagy sze­re­tet­tel vár­nak min­den­kit, akit érde­kel a tör­té­ne­lem, a régészet. 

Azo­kat is vár­ják, akik sze­ret­né­nek velük emlé­kez­ni őse­ink­re, Atti­la nagy­fe­je­de­lem­re, Árpád vezér­re, s az ő dicső tet­te­ik­re. Vala­mint azo­kat is, akik sze­ret­né­nek tar­tal­mas, szín­vo­na­las prog­ra­mot eltöl­te­ni és magyar­ként együtt len­ni Bölönben. 

For­rás: sze​kely​hon​.ro