Hírek Amerikai hirek „Nem vagyok biológus”

„Nem vagyok biológus”

Biden bíró-jelölt­je nem tud­ta meg­ha­tá­roz­ni a „nő” szót

Ketan­ji Brown Jack­son, a Leg­fel­sőbb Bíró­ság­ra meg­üre­se­dett szé­ké­re jelölt bíró­nő ked­den azt mond­ta, hogy nem tud­ja meg­ad­ni a „nő” szó defi­ní­ci­ó­ját – szá­molt be a Daily Wire.

Jack­son, aki a sze­ná­tus igaz­ság­ügyi bizott­sá­ga előtt jelent meg meg­erő­sí­tő meg­hall­ga­tá­sá­nak máso­dik nap­ján, vissza­uta­sí­tot­ta Mars­ha Blackburn repub­li­ká­nus sze­ná­tor kér­dé­sét, és azt mond­ta, hogy bíró­ként nem az ő hatás­kö­ré­be tar­to­zik, hogy erre választ adjon.

A pár­be­széd a követ­ke­ző­kép­pen hangzott:

„Meg tud­ná adni a „nő” szó defi­ní­ci­ó­ját?” kér­dez­te Blackburn.

„Nem tudom” – vála­szol­ta Jackson.

„Nem tud­ja?”

„Nem – ebben az össze­füg­gés­ben nem, nem vagyok bio­ló­gus” – neve­tett Jackson.

„Szó­val úgy gon­dol­ja, hogy a ‘nő’ szó jelen­té­se annyi­ra homá­lyos és ellent­mon­dá­sos, hogy nem tud defi­ní­ci­ót adni?” Blackburn tovább eről­tet­te a dolgot.

„Sze­ná­tor, a mun­kám során bíró­ként azt teszem, hogy vitá­kat keze­lek” – vágott vissza Jack­son, utal­va arra, hogy ő csak érvek és a tör­vé­nyek alap­ján tud­na dön­tést hoz­ni. „Ha vita van egy defi­ní­ci­ó­val kap­cso­lat­ban, az embe­rek érve­ket hoz­nak fel, én pedig meg­né­zem a tör­vényt és dön­tök, tehát – én nem -„

„Az a tény, hogy nem tud nekem egye­nes választ adni egy olyan alap­ve­tő dolog­ról, mint hogy mi a nő, alá­húz­za annak a faj­ta prog­resszív okta­tás­nak a veszé­lye­it, amely­ről hal­lunk” – foly­tat­ta Blackburn.

Blackburn ezután áttért az NCAA úszó­baj­nok­ság körü­li vitá­ra és arra, hogy az UPenn transz­ne­mű úszó­ja, Lia Tho­mas – aki bio­ló­gi­a­i­lag még min­dig fér­fi – bio­ló­gi­ai nők ellen ver­se­nyez­he­tett. Tho­mas végül első lett az 500 méte­res gyors­úszás­ban, ötö­dik a 200 méte­res gyors­úszás­ban, és nyol­ca­dik a 100 méte­res gyorsúszásban.

„Éppen a múlt héten fia­tal lányok egész gene­rá­ci­ó­ja néz­te végig, ahogy az adó­fi­ze­tők által finan­szí­ro­zott intéz­mé­nye­ink meg­en­ged­ték, hogy egy bio­ló­gi­ai fér­fi ver­se­nyez­zen és legyőz­zön egy bio­ló­gi­ai nőt az NCAA úszó­baj­nok­sá­gon” – mond­ta Blackburn, és azt kér­dez­te: „Mit gon­dol, milyen üze­ne­tet küld ez azok­nak a lányok­nak, akik arra törek­sze­nek, hogy a sport­ban a leg­ma­ga­sabb szin­ten ver­se­nyez­ze­nek és nyerjenek?”.

„Sze­ná­tor, nem vagyok biz­tos ben­ne, hogy ez milyen üze­ne­tet küld” – vála­szol­ta Jack­son, hoz­zá­té­ve, hogy nem tud vála­szol­ni azok­ra a kér­dé­sek­re, ame­lyek az ebből a hely­zet­ből adó­dó jogi kér­dé­sek­re vonat­koz­nak, mert ezek olyan kér­dé­sek, ame­lyek a jövő­ben nagyon is a bíró­ság elé kerülhetnek.

For­rás: neo​kohn​.hu