Hírek Magyarországi hírek Nem tud­ták lejá­rat­ni Szijjártót

Nem tud­ták lejá­rat­ni Szijjártót

Fel­sült a BBC, ezért tart­ja vissza a kül­ügy­mi­nisz­terr­el­ké­szült inter­jút a magyar köz­mé­dia szerint

Sajá­to­san járt el a brit köz­mé­dia a magyar kül­ügy­mi­nisz­ter­rel készült inter­jú kap­csán. Nem ez volt az első eset, ami­kor a nyu­gat-euró­pai média aka­dá­lyoz­ta a kor­mány állás­pont­já­nak bemutatását.

Nem tudták lejáratni Szijjártót

Fotó: Szij­jár­tó Péter Facebook-oldal

Első­sor­ban a gyer­mek­vé­del­mi tör­vény­ről kér­dez­te a brit köz­mé­dia Szijjártót

Nem enge­dé­lye­zi a brit BBC, hogy a magyar köz­mé­dia tel­jes egé­szé­ben leve­tít­se a Szij­jár­tó Péter kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter­rel múlt héten bemu­ta­tott inter­jút – szá­molt be az M1 Hír­adó. A műsor­ban Ben­de Balázs, a köz­mé­dia veze­tő kül­po­li­ti­kai újság­író­ja úgy fogal­ma­zott, a brit köz­szol­gá­la­ti adó „meg­bí­zást kapott a nem­zet­kö­zi lob­bi­tól, hogy hoz­za nagyon nehéz helyzetbe”

Szij­jár­tót, ez azon­ban Step­hen Sack­ur­nak a fél­órás inter­jú alatt nem sike­rült. „A BBC végül egy hét tana­ko­dás, gon­dol­ko­dás, ide-oda kül­döz­ge­tés után azt a választ adta, – egy jogász kere­sett meg ben­nün­ket –, hogy jelen pil­la­nat­ban nin­cse­nek meg az esz­kö­zök ennek az egy epi­zód­nak a nem­zet­kö­zi ter­jesz­té­sé­re” – fej­tet­te ki Ben­de, aki emlé­kez­te­tett: ez szo­kat­lan eljá­rás a brit tévé­tár­sa­ság­tól, hiszen a hír­adós anya­gok és hír­mű­so­rok cse­ré­je tel­je­sen bevett dolog, plá­ne, hogy a magyar köz­mé­dia ezért fizet is.

A Hard Talk című műsor­ban a kül­ügy­mi­nisz­tert töb­bek között a gyer­mek­vé­del­mi tör­vény­ről és a jog­ál­la­mi­ság hely­ze­té­ről kér­dez­ték. Szij­jár­tó hang­sú­lyoz­ta, a magyar kor­mány készen áll a vitá­ra, a pár­be­széd­re, de csu­pán elő­íté­le­tek alap­ján tel­je­sen értel­met­len vitat­koz­ni, és kitért arra, hogy a gyer­mek­vé­del­mi nép­sza­va­zás ered­mé­nyét min­den­ki­nek tisz­te­let­ben kell majd tartania.

„Folya­ma­tos táma­dás alatt állunk, hisz bár­mi­lyen dön­tést hozunk, az euró­pai intéz­mé­nyek meg­ta­lál­ják a mód­ját annak, hogy nyo­mást gya­ko­rol­ja­nak ránk, és meg­pró­bál­nak meg­zsa­rol­ni ben­nün­ket annak érde­ké­ben, hogy meg­vál­toz­tas­suk a dön­té­se­in­ket, és ne hasz­nál­juk ki a nem­ze­ti kom­pe­ten­ci­ák adta lehe­tő­sé­ge­ket” – tet­te hoz­zá. Szij­jár­tó emlé­kez­te­tett, „mi egy kon­zer­va­tív, keresz­tény­de­mok­ra­ta, haza­fi­as kor­mány vagyunk, rend­kí­vül sta­bil par­la­men­ti és tár­sa­dal­mi hát­tér­rel, ami nagyon cse­kély, nagyon kis lehe­tő­sé­get biz­to­sít az ország ügye­i­be tör­té­nő kül­ső beavatkozásra”.

Nem ez volt az első pél­da arra, hogy a nyu­ga­ti mainst­ream média vala­mi­lyen módon vissz­tar­tot­ta a magyar kor­mány állás­pont­ját. Var­ga Judit igaz­ság­ügyi minisz­ter júni­us végén arról szá­molt be a Face­bookon, hogy a Poli­ti­co nem közöl­te a véle­mény­cik­két a gyer­mek­vé­del­mi tör­vény témá­já­ban. „A gyer­me­ke­ket és szü­lő­ket védő tör­vénnyel kap­cso­la­tos nem­te­len és aljas hazug­sá­gok­ra adtam vol­na tisz­ta és egye­nes, ténye­ken ala­pu­ló vála­szo­kat írá­som­ban, de úgy lát­szik az igaz­ság nincs ínyé­re az euró­pai saj­tó­nak” – fogalmazott.

Tavaly tavasszal pedig az Euro­news adá­sá­ba nem került bele a Var­gá­val készült inter­jú a koro­na­ví­rus elle­ni véde­ke­zés­ről szó­ló tör­vénnyel kap­cso­lat­ban, a Cseh Kata­lin momen­tu­mos EP-kép­vi­se­lő­vel készült anyag azon­ban igen.

A beavat­ko­zás új mig­rá­ci­ós hul­lá­mot indít­hat el

Az Egye­sült Arab Emír­sé­gek kül­ügy­mi­nisz­te­ré­vel, Abdal­láh bin Zaj­id Ál Naha­jan­nal egyez­te­tett Szij­jár­tó Péter kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter a tuné­zi­ai hely­zet­ről. A minisz­te­rek kije­len­tet­ték, hogy nem sza­bad kül­ső beavat­ko­zás­sal nyo­mást gya­ko­rol­ni az észak-afri­kai ország­ra, mert az csak súlyos­bí­ta­na az otta­ni hely­ze­ten. Szij­jár­tó Péter figyel­mez­te­tett, Euró­pá­nak az az érde­ke, hogy Tuné­zi­á­ból ne vál­jon az afri­kai mig­rá­ció egyik újabb átjá­ró­ja.

Euró­pá­ban nekünk az a leg­fon­to­sabb, hogy ne indul­ja­nak meg újabb mig­rá­ci­ós hul­lá­mok a Föld­kö­zi-ten­ge­ren keresz­tül, szö­gez­te le Szij­jár­tó Péter. A hét­vé­gén Jake Sul­li­van, a Fehér Ház nem­zet­biz­ton­sá­gi tanács­adó­ja arra szó­lí­tot­ta fel Tuné­zia elnö­két, Kaisz Sza­í­dot, hogy az ország mielőbb tér­jen vissza a demok­ra­ti­kus útra, és tart­sa tisz­te­let­ben az embe­ri jogo­kat. Minél gyor­sab­ban ala­kít­sa­nak új kor­mányt, és hív­ják össze a tör­vény­ho­zást – sür­get­te az észak-afri­kai ország veze­té­sét Sullivan.

For­rás: Magyar Hírlap