Hírek Vélemények/Publicisztikák Nem tilt­ha­tó a ChatGPT hasz­ná­la­ta Magyarországon

Nem tilt­ha­tó a ChatGPT hasz­ná­la­ta Magyarországon

A ható­ság fel­ada­ta a konk­rét adat­ke­ze­lé­sek, és nem egyes tech­no­ló­gi­ai meg­ol­dá­sok álta­lá­nos vizs­gá­la­ta – mond­ta a Magyar Nem­zet kér­dé­sé­re Péter­fal­vi Atti­la, a Nem­ze­ti Adat­vé­del­mi és Infor­má­ció­sza­bad­ság Ható­ság (NAIH) elnö­ke. Hang­sú­lyoz­ta, a mes­ter­sé­ges intel­li­gen­cia (MI), illet­ve a ChatGPT hasz­ná­la­ta nem tilt­ha­tó meg, de egyes ese­tek­ben meg kell felel­nie az álta­lá­nos adat­vé­del­mi ren­de­let és a hatá­lyos jog­sza­bá­lyok ren­del­ke­zé­se­i­nek. E kör­ben az Euró­pai Unió jog­al­ko­tá­sa jelen­leg folya­mat­ban van – tájékoztatott.

Hoz­zá­tet­te, mint az szá­mos médi­um­ban meg­je­lent, az olasz adat­vé­del­mi ható­ság egy 2023. már­ci­us 20-án tör­tént adat­vé­del­mi inci­dens miatt tíz nap­pal később vizs­gá­la­tot indí­tott a ChatGPT szol­gál­ta­tá­sa miatt, és ide­ig­le­nes intéz­ke­dés­ként a vizs­gá­lat ide­jé­re elren­del­te az esz­köz fel­füg­gesz­té­sét Olasz­or­szág­ban. A fel­me­rült aggá­lyok keze­lé­sé­re a ChatGPT szol­gál­ta­tást üze­mel­te­tő Ope­nAI az olasz adat­vé­del­mi ható­ság­gal egyez­tet­ve vál­la­lá­so­kat tett, ame­lyek 2023. ápri­lis 30-ig tör­té­nő tel­je­sí­té­se ese­tén a ChatGPT szol­gál­ta­tás újra­in­dul­hat Olasz­or­szág­ban – ismer­tet­te a NAIH elnöke. 

Kiemel­te, hogy az Euró­pai Adat­vé­del­mi Tes­tü­let egy mun­ka­cso­por­tot hozott lét­re a ChatGPT-vel kap­cso­la­tos kér­dé­sek egyez­te­té­sé­re, amely­nek mun­ká­já­ban a NAIH is részt vesz. A magyar ható­ság nyo­mon köve­ti az olasz adat­vé­del­mi szer­ve­zet fent emlí­tett eljá­rá­sá­nak ala­ku­lá­sát, továb­bá az euró­pai uni­ós adat­vé­del­mi ható­sá­gok­kal egyez­tet a mun­ka­cso­port kere­té­ben, és ez alap­ján teszi meg a szük­sé­ges lépé­se­ket – mond­ta lapunk­nak Péter­fal­vi Attila.

Bár néhol a Black Mir­ror-soro­zat szel­le­mét idé­zi meg a chat­bot, az élet elkép­zel­he­tet­len lesz nél­kü­le – állít­ják a szakértők.

Mint arról a Magyar Nem­zet is koráb­ban beszá­molt, a tech­no­ló­gi­ai ipar veze­tő sze­rep­lői sür­get­ték az MI-fej­lesz­té­sek azon­na­li fel­füg­gesz­té­sét a sze­rin­tük a tár­sa­dal­mat fenye­ge­tő veszé­lyek miatt. Nyílt leve­lük­ben közöl­ték: a techó­ri­á­sok között foko­zó­dó ver­seny oda vezet­het, hogy az esz­köz ellen­őr­zé­se kicsú­szik a kezük­ből és egy erő­tel­jes digi­tá­lis elmét hoz lét­re, amely­nek visel­ke­dé­sét maguk az alko­tók sem képe­sek már meg­ér­te­ni, meg­jó­sol­ni és irá­nyí­tá­suk alatt tar­ta­ni. Az MI-vel fog­lal­ko­zó szak­ér­tők aggá­lya­i­kat han­goz­tat­ták ami­att, hogy az új MI-esz­kö­zök a tanu­lá­si folya­ma­ta­ik révén képes­sé vál­hat­nak elfo­gult vála­szok­ra, álin­for­má­ci­ók ter­jesz­té­sé­re, vala­mint sért­he­tik a fogyasz­tók sze­mé­lyi­sé­gi jogait.

Egy lapunk­nak adott inter­jú­ban Ződi Zsolt, a Nem­ze­ti Köz­szol­gá­la­ti Egye­tem (NKE) tudo­má­nyos főmun­ka­tár­sa is a dez­in­for­má­ció ter­jesz­té­sét nevez­te a leg­na­gyobb veszély­nek, de komoly aggály­ként beszélt az uni­ós GDPR-sza­bá­lyok­ban fog­lalt sze­mé­lyes ada­tok védel­mé­ről, mert nem lehet tud­ni, hogy mi tör­té­nik velük. Veszelsz­ki Ágnes, az NKE tan­szék­ve­ze­tő docen­se a szer­zői jogot ille­tő kér­dé­se­ket fogal­ma­zott meg, mond­ván az MI által alko­tott szö­ve­gek a hagyo­má­nyos sza­bá­lyok sze­rint nem tekint­he­tők plá­giumnak, de a sok min­tá­ból, több­mil­li­ó­nyi szö­veg fel­hasz­ná­lá­sá­val lét­re­jött új szö­veg jog­tu­laj­do­no­sai sem ismer­tek, hason­ló­an a kép­al­ko­tó MI-hez.

A leg­fris­sebb fej­le­mény pedig Elon Musk ame­ri­kai nagy­vál­lal­ko­zó beje­len­té­se. A ChatGPT‑t bal­ol­da­li-libe­rá­lis irány­ban elfo­gult­nak tar­tó Musk úgy dön­tött, hogy ennek alter­na­tí­vá­ja­ként lét­re­hoz­za saját TruthGPT nevű MI-plat­form­ját, amely min­den esz­kö­zé­vel az igaz­ság meg­is­me­ré­sé­re és a világ­egye­tem ter­mé­sze­té­nek meg­ér­té­sé­re törek­szik majd. Véle­mé­nye sze­rint más tech­no­ló­gi­ai nagy­vál­la­la­tok veze­tő­i­nek, mint Mark Zuc­ker­berg­nek és Bill Gates­nek, csak kor­lá­to­zott tudá­suk van az MI területén.

For­rás: man​di​ner​.hu

Fotó:Ficsor Már­ton