Hírek Elszakított területi hirek Nem sza­ba­dul­hat a romá­nok által meg­hur­colt Szőcs Zoltán

Nem sza­ba­dul­hat a romá­nok által meg­hur­colt Szőcs Zoltán

A Bras­só megyei tör­vény­szék hét­fői íté­le­té­ben meg­vál­toz­tat­ta az első­fo­kú bíró­sá­gi hatá­ro­za­tot, így még­sem sza­ba­dul­hat a ter­ro­riz­mus vád­já­val elítélt Szőcs Zoltán.

Szőcs Zol­tán és Beke István

A jog­erős tör­vény­szé­ki hatá­ro­zat kivo­na­tát a romá­ni­ai bíró­sá­gok por­tál­ja közöl­te. Az íté­let sze­rint Szőcs Zol­tán leg­kö­ze­lebb ez év novem­ber 25-én kér­vé­nyez­he­ti a fel­té­te­les sza­ba­don bocsátását.

A Bras­sói Bíró­ság júli­us végén hatá­ro­zott Szőcs Zol­tán fel­té­te­les sza­bad­láb­ra helye­zé­sé­ről. A hatá­ro­zat ellen azon­ban fel­leb­be­zett az ügyész­ség, ezért került sor a másod­fo­kú eljá­rás­ra. Koráb­ban a tör­vény­szék a Szőcs Zol­tán­nal együtt elítélt Beke Ist­ván sza­ba­don bocsá­tá­sát is elutasította.

Beke Ist­vánt és Szőcs Zol­tánt 2018. júli­us 4‑én ítél­te 5 – 5 év letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re a buka­res­ti leg­fel­sőbb bíró­ság, ter­ro­ris­ta cse­lek­mé­nyek, illet­ve ezek­re való fel­buj­tás miatt. A szer­ve­zett bűnö­zés és ter­ro­riz­mus elle­ni ügyész­ség (DIICOT) állí­tot­ta bíró­ság elé őket, mert lehall­ga­tott beszél­ge­té­se­ik­ből és a Beke Ist­ván laká­sán talált petár­dák­ból a román ható­sá­gok arra követ­kez­tet­tek, hogy házi készí­té­sű bom­bát akar­tak rob­ban­ta­ni Kéz­di­vá­sár­hely főte­rén 2015-ben, a decem­ber else­jei román nem­ze­ti ünnep­re szer­ve­zett kato­nai parádén.

Az erdé­lyi magyar köz­vé­le­mény az első pil­la­nat­tól fog­va úgy tekin­tet­te, hogy kon­cep­ci­ós eljá­rás folyik a fia­ta­lok ellen. Letar­tóz­ta­tá­suk után hete­kig tün­tet­tek Kéz­di­vá­sár­he­lyen. Jog­erős elíté­lé­sük után több rend­kí­vü­li per­újí­tá­si kérel­met nyúj­tot­tak be, de ezek mind­egyi­két eluta­sí­tot­ták a romá­ni­ai bíróságok.

For­rás: Háromszék