Hírek Vélemények/Publicisztikák Nem polgárháború,hanem leszá­mo­lás jön az Egye­sült Államokban

Nem polgárháború,hanem leszá­mo­lás jön az Egye­sült Államokban

Révai József, Lukács György és Kun Béla Ame­ri­ká­ba költözik.

Lehet, hogy a han­gu­lat pol­gár­há­bo­rús, de a tör­vény­ho­zás két házá­nak behú­zá­sa után annyi esé­lye sincs a sokat emle­ge­tett 75 mil­li­ó­nyi dühös és fel­fegy­ver­zett trum­pis­tá­nak a mély­ál­lam és a tech­no­ló­gi­ai oli­gar­chák után a szö­vet­sé­gi álla­mot maga mögött tudó poszt­mar­xis­ta demok­ra­ták ellen, mint amennyi a szá­mo­sabb, gaz­da­gabb, job­ban fel­fegy­ver­zett és szer­ve­zet­tebb Észak ellen volt a haj­da­ni Dél­nek. Sem­mi, de leg­alább sokan oda fog­nak vesz­ni a küz­de­lem­ben, és – talán – ez is a cél.A box az úri­em­be­rek sport­ja, az ame­ri­kai poli­ti­ka viszont a pszi­cho­pa­ták MMA-ja. Nem pon­to­zás­ra megy a meccs, hanem arra, hogy a föld­re került ellen­fe­let addig kell foj­to­gat­ni és ütni a fejét, amíg mozog. Meg egy kicsit utá­na is, nehogy vélet­le­nül fel­kel­jen és ötle­tei legye­nek. Mind­ezt ter­mé­sze­te­sen a győz­test lel­ke­sen üdvöz­lő tömeg dia­dal­mas hor­kan­tá­sa­i­tól kísérve.

A repub­li­ká­nu­sok pad­lót fog­tak, Trump nem­csak az elnök­vá­lasz­tást, hanem a poli­ti­ká­ját is elve­szí­tet­te. Utol­só vég­vár­ként a sze­ná­tu­si repub­li­ká­nus több­ség biz­to­sít­hat­ta vol­na szá­má­ra a túl­élést, hogy a győ­ze­lem­it­tas demok­ra­ták ne töröl­jék ki az elnök­sé­gét a tör­té­ne­lem­ből. A trum­piz­mus­ra átke­resz­telt, de tulaj­don­kép­pen moder­ni­zált kül­ső­ben a gyö­ke­rek­hez vissza­tért repub­li­ká­nus poli­ti­ka csak fel­füg­gesz­tés­re kerül­jön addig, amíg a újra elnök nem lesz. Vagy ő, vagy vala­me­lyik poli­ti­kai örö­kö­se. Geor­gia lett a repub­li­ká­nu­sok Mohá­csa, a csa­tá­ból elké­ső, finom lel­kű repub­li­ká­nu­sok jutal­ma pedig az lesz, amit a trum­pis­ták bün­te­té­sül kap­nak. Rom­ney is csak Biden gyű­rű­jét csó­kol­hat­ja meg, Sas­se pedig – stíl­sze­rű­en – a seg­gét.  

JÓ EZ AZ AMERIKA, CSAK SOK A KÖCSÖG

Az Egye­sült Álla­mok­ban csak a mezei, tal­pas repub­li­ká­nu­sok és trum­pis­ták han­gu­la­ta pol­gár­há­bo­rús. A demok­ra­tá­ké viszont tota­li­tá­ri­us, meg­ka­pó pre­ci­zi­tás­sal, tőlük szo­kat­lan kon­ti­nen­tá­lis művelt­ség­gel hajt­ják vég­re Révai József ütem­ter­vét és szá­mol­ják fel az állam­tól füg­get­len szer­ve­ző­dé­se­ket. Az állam­re­zon­ná emelt anti-trum­piz­mus­sal szem­ben Trump­nak pedig sem ere­je, sem ide­je nem lesz fog­lal­koz­ni, a poli­ti­kai örök­sé­gé­ről pedig las­san csak azok beszél­het­nek, akik nem a fel­hő­ben tárol­ják az ada­ta­i­kat és nem tele­pí­tik a fris­sí­té­se­ket, ame­lyek mód­sze­re­sen átvizs­gál­ják az állam­pol­gá­rok esz­kö­ze­it és leta­ka­rít­ják róluk a nem enge­dé­lye­zett tartalmakat.

Trump az elle­ne indí­tott perek szá­za­i­val és vagyo­na mara­dé­ká­nak meg­őr­zé­sé­vel fog­ja töl­te­ni a hát­ra­le­vő éle­tét. Élet­ben is csak azért hagy­ják, hogy nyo­mo­rú­sá­gos sor­sa intő pél­da legyen mások számára.

For­rás: AFP

Min­den Geor­giá­ban dőlt el. Ha a demok­ra­ták nem húz­zák be mind a két sze­ná­to­ri helyet és nem szer­zik meg a több­sé­get a Sze­ná­tus­ban, nem kerül sor sem a Kapi­tó­li­um „ost­ro­má­ra”, sem Trump le- és kitil­tá­sá­ra min­den­hon­nan. A bosszú­ért lihe­gő demok­ra­ta sza­va­zók ugyan heves üdv­ri­val­gás­ba fog­tak, hiszen a negye­dik éve vár­tak arra, hogy vala­ki mód­sze­re­sen kivé­gez­ze, lemé­szá­rol­ja Trum­pot és a moz­du­lat­lan, halott tes­tét lehu­gyoz­za, ám a mámo­ros demok­ra­ták­kal szem­ben a repub­li­ká­nu­sok jog­gal érez­he­tik úgy, hogy ezek már azok a bizo­nyos utol­só utá­ni csep­pek a pohárban.

A 75 mil­lió Trump sza­va­zó eddig is a tár­sa­da­lom pere­mén léte­zett. A poszt­mar­xis­ta kel­te­tő­ként üze­me­lő egye­te­mi szfé­rá­ból kiöm­lött elit rég­óta meg­száll­va tart­ja a gaz­da­sá­gi és kul­tu­rá­lis szfé­ra kulcs­po­zí­ci­ó­it, aki pedig nincs velük, az elle­nük van, azo­kat kita­szít­ják tér­ből és idő­ből. Nem része­sül­het­nek korunk vív­má­nya­i­ból, nem bankol­hat­nak, nem tár­sa­log­hat­nak, nem keres­het­nek jól, heló­ta rang­ban lak­hat­ják körül a helyes gon­dol­ko­dást magu­ké­vá tevő váro­si pol­gá­ro­kat, a régi Ame­ri­ka ille­gá­lis beván­dor­ló­i­nak min­den­nap­ja­it idé­ző státuszban.

EGY PÁRTNAK ELÉG EGY NÉP

Az elfe­le­dett, leírt ame­ri­ka­i­ak alap­él­mé­nye, hogy az állam nem kép­vi­se­li őket, az állam­nak új ked­ven­cei, új kegyelt­jei van­nak – ezért sza­vaz­tak Trumpra.

Biden beik­ta­tá­sa után ezek az ame­ri­ka­i­ak nem poli­ti­kai kép­vi­se­let nél­kül maradt pol­gá­rok, hanem az állam ellen­sé­gei lesz­nek, és ennek csak elő­sze­le Trump nyil­vá­nos meg­szé­gye­ní­té­se, az utol­só pil­la­nat­ban meg­in­dí­tott impe­ach­ment és elnök­sé­gé­nek kitör­lé­se az emlékezetből.

A Trump ellen indí­tott haj­sza pusz­tán pro­vo­ká­ció, ahogy a repub­li­ká­nu­sok kizá­rá­sa (töme­ges tör­lé­sek és fiók­fel­füg­gesz­té­sek) a köz­be­széd­ből, a jobb­ol­da­li, kon­zer­va­tív han­gok totá­lis elné­mí­tá­sa is az. Hogy a Trum­pra sza­va­zó 75 mil­lió ame­ri­kai radi­ka­li­zá­lód­jon, úgy érez­ze a kül­vi­lág­tól elzárt bubu­rék­já­ban, nincs más lehe­tő­ség, csak az erő­szak, a fegy­ve­res fel­ke­lés. És akkor a demok­ra­ták – miu­tán a vég­re­haj­tó hata­lom mel­lett a tör­vény­ho­zás két háza is a zse­bük­ben van – az uni­tá­ri­us állam min­den ere­jé­vel lesújt­hat­nak az ellenségre. 

A mély­ál­lam ere­den­dő­en nem azért jött lét­re, hogy a meg­vá­lasz­tott veze­tők kezé­ből kicsa­var­ják a hatal­mat, hanem hogy eldug­ják a hatal­mat. A poli­ti­kus mond­has­sa, ő ott sem volt, a nagy­tisz­te­le­tű gré­mi­um és a szak­mai bizott­ság dön­tött, meg hát ott volt még a plé­num is, ami a szak­ma­i­ság mel­lett még tudo­má­nyos is. Trump elnö­ki cik­lu­sa nyo­mán vál­to­zott a gya­kor­lat (még ha az utó­kor a meg­át­ko­zott emlé­ke­zet miatt ezt nem lesz képes Trump­hoz köt­ni, hiszen Trump se léte­zett), a mély­ál­lam fel­éb­redt és megvadult.

Elha­tá­roz­ta, hogy soha töb­bet nem enge­di a poli­ti­ku­so­kat poli­ti­zál­ni, össze­fo­gott a tech­oli­gar­chák­kal és meg­tet­te az első baba­lé­pé­se­ket az egy­párt­rend­szer felé, ahol már nincs helye a sza­bad aka­rat­nak, és a sza­bad aka­rat­ból követ­ke­ző téve­dé­sek­nek, hibáknak.

A töké­le­tes állam­nak pedig töké­le­tes pol­gá­rok­ra van szük­sé­ge, a 75 mil­lió trum­pis­ta nem lehet része a töké­le­tes jövő­nek. És ehhez pol­gár­há­bo­rú sem kell, hiszen ez már nem a 19. szá­zad, ahol ez még alap volt. Ez a 21. szá­zad, elég lesz a közön­sé­ges leszá­mo­lás, az a la car­te sztá­li­niz­mus, Révai József ajánlásával.

Sztro­pa­csek Elemér

For­rás: Kont​ra​.hu

%d bloggers like this: