Hírek Morzsák Nem néz­he­tünk fél­re! – A Sza­bad­ság Hang­ja filmajánló

Nem néz­he­tünk fél­re! – A Sza­bad­ság Hang­ja filmajánló

Egy­szer­re mélyen meg­ren­dí­tő és fel­eme­lő A sza­bad­ság hang­ja című film, amely pedo­fil­há­ló­za­tok lebuk­ta­tá­sát és gye­re­kek kisza­ba­dí­tá­sát mutat­ja be – igaz tör­té­net alap­ján. A meg­je­le­né­se sok aka­dály­ba ütkö­zött, de tavaly végül mozik­ba került Ame­ri­ká­ban és a tize­dik leg­né­zet­tebb, vala­mint a máso­dik leg­na­gyobb bevé­telt hozó füg­get­len film lett 2023-ban. Az, hogy ennyi­en lát­ták több, mint remény­kel­tő: azt mutat­ja, hogy az embe­rek haj­lan­dó­ak szem­be­néz­ni a rideg valósággal.

Éve­kig a fiók­ban hevert Ale­j­and­ro Mon­te­ver­de valós ese­mé­nye­ken ala­pu­ló thril­ler­je, A sza­bad­ság hang­ja, majd tavaly nyá­ron vég­re mozik­ba került az Egye­sült Álla­mok­ban, a hazai mozik pedig a jövő hét­től vetí­tik.

A sza­bad­ság hang­ja
 fősze­rep­lő­je a való­ság­ban is léte­ző Tim Bal­lard szö­vet­sé­gi ügy­nök, aki 12 éven keresz­tül nyo­mo­zott gye­rek­ke­res­ke­dők és pedo­fi­lok után. Bár meg­annyi sike­res akci­ót haj­tott vég­re, és lebuk­ta­tott szá­mos pedo­filt, az elra­bolt gye­re­ke­ket a leg­több eset­ben nem talál­ták meg. Bal­lard ezért a nyug­dí­ja­zá­sa előtt néhány hónap­pal fel­mon­dott, hogy Dél-Ame­ri­ká­ba utaz­zon és hason­ló­an elszánt embe­rek­kel foly­tas­sa a gye­re­kek fel­ku­ta­tá­sát. Az Ope­ra­ti­on Underg­round Rail­road nevű szervezete

10 év alatt több ezer gye­re­ket men­tett meg és szin­tén több ezer ember­ke­res­ke­dőt tar­tóz­ta­tott le.

A film­ben egy test­vér­pár – egy tíz év körü­li kis­lány és egy nyolc­éves kis­fiú – elrab­lá­sát követ­het­jük végig. Ket­te­jü­ket klasszi­kus mód­szer­rel csá­bít­ja magá­hoz a bűn­ban­da: egy fia­tal modell­nő ára­do­zik a gye­re­kek­ről az édes­apá­nak, hogy mennyi­re tehet­sé­ge­sek, muszáj őket elen­ged­nie casting­ra, és innen­től „rek­lám­fil­mek­ben” fog­nak sze­re­pel­ni. Mire értük men­ne az édes­apa, a gye­re­ke­ket – sok más kis­ko­rú­val együtt – átad­ják az ember­rab­lók­nak és viszik őket elad­ni külföldre.

Fotó: The Guardian 

Tim Bal­lard szö­vet­sé­gi ügy­nök csep­pet sem veszély­te­len mód­sze­re­ket vet be, hogy meg­ta­lál­ja és kisza­ba­dít­sa a test­vér­párt. Ha kell, beépül a pedo­fi­lok közé, hogy így derül­jön ki, hol buj­tat­ják a gye­re­ke­ket; ha kell, orvos­nak adja ki magát, hogy eljus­son Kolum­bia leg­el­szi­ge­tel­tebb csücs­ké­be, ami tele van gép­fegy­ve­res maf­fi­ó­zók­kal, véd­ve a nagy­fő­nö­köt, aki gye­re­kek­kel veszi körül magát… Az ügy­nök olyan helyek­re is elmegy tehát, ahol már a rend­őr­ség sem mer fel­lép­ni, mert fél­tik az éle­tü­ket. Ami­kor az egyik szö­vet­sé­ge­se meg­kér­de­zi, miért vál­lal ennyi koc­ká­za­tot, Tim Bal­lard azt vála­szol­ja: azért, mert „az Úr gyer­me­kei nem eladók”. Hoz­zá­te­szi azt is, hogy a mun­ká­ja dara­bok­ra szag­gat­ja, és a gye­re­kek kisza­ba­dí­tá­sa az egyet­len lehe­tő­ség, hogy újra össze­rak­ja a darabjait.

A szö­vet­sé­gi ügy­nök sze­re­pé­re a lehe­tő leg­jobb válasz­tás volt Jim Cavi­e­zel, akit a leg­töb­ben A pas­si­ó­ban lát­hat­tunk Jézus­ként. Ele­in­te azt hit­tem, zava­ró lesz ez, de épp ellen­ke­ző­leg: vala­hogy még hite­le­seb­ben hatot­tak a sza­vai, ami­kor a hité­ből faka­dó moti­vá­ci­ó­já­ról beszélt. De nem­csak raj­ta múlik, hogy a film lebi­lin­cse­lő, maga a tör­té­net is úgy áll össze, hogy elfe­lejt­sünk leve­gőt ven­ni, ahogy izgu­lunk a két kisgyerekért.

Fotó: The Guardian 

A film ret­te­ne­te­sen fel­ka­va­ró, még­is remény­kel­tő. Fon­tos meg­néz­ni, hiszen a való­sá­got mutat­ja be – annak is per­sze csak egy mor­zsá­ját. Ez a leg­gyor­sab­bam növek­vő bűn­há­ló­zat a vilá­gon, amely már a fegy­ver-és a drog­ke­res­ke­del­met is lehagy­ta. Éven­te két­mil­lió gye­re­ket szip­pant be az ember­ke­res­ke­de­lem és a pedo­fil­há­ló­za­tok, és csu­pán néhány év alatt 5000(!) szá­za­lék­kal nőtt meg a gyer­mek­por­nó fogyasz­tás világ­szer­te. Mind­ezek után nem néz­he­tünk fél­re, mert mind­ez körül­üt­tünk is tör­té­nik. Ha más esz­köz nincs is a kezünkben,

imád­koz­ha­tunk minél töb­ben azért, hogy ezek a bűn­há­ló­za­tok lelep­le­ződ­je­nek, és minél több fia­tal haza­ke­rül­hes­sen a családjához.

For­rás: 777b​log​.hu