Hírek Morzsák „Nem múl­nak ők el, kik szí­vünk­ben élnek”

„Nem múl­nak ők el, kik szí­vünk­ben élnek”

Novem­ber 1‑je min­den­szen­tek ünne­pe, novem­ber 2‑a a halot­tak nap­ja a keresz­tény világ­ban. Mutat­juk, hogyan emlé­kez­nek a politikusaink.

Nem múl­nak ők el, kik szí­vünk­ben élnek, Hiá­ba száll­nak árnyak, álmok, évek

– írta Face­book bejegy­zé­sé­ben min­den­szen­tek nap­ja alkal­má­ból Orbán Vik­tor, Magyar­or­szág miniszterelnöke.

Simics­kó Ist­ván, a Keresz­tény­de­mok­ra­ta Nép­párt (KDNP) frak­ció­ve­ze­tő­je és Hor­nung Ágnes csa­lá­do­kért fele­lős állam­ti­kár egy Juhász Gyu­la ver­set idé­zett Facebook-oldalán.

Vitá­lyos Esz­ter, a Kul­tu­rá­lis és Inno­vá­ci­ós Minisz­té­ri­um minisz­ter­he­lyet­te­se emlé­kez­te­tett, a kato­li­ku­sok a menny­be jutott és szent­té vált lel­ke­ket ünnep­lik, a pro­tes­tán­sok és a nem hívők már ezen a napon is a halot­ta­ik­ra emlékeznek. 

Meg­tisz­tít­juk a síro­kat, friss virág kerül a hal­mok­ra és mil­li­ó­nyi gyer­tya gyul­lad. Sze­ret­te­ink­re emlé­ke­zünk. Köszönt­sük őket azzal is, hogy ezen a vilá­gon a lehe­tő leg­szeb­ben, leg­hasz­no­sab­ban, a leg­na­gyobb sze­re­tet­ben foly­tat­juk éltünket!

– zár­ta bejegy­zé­sét a par­la­men­ti államtitkár.

www​.vasar​nap​.hu