Hírek Magyarországi hírek Nem most jöt­tünk le a fal­vé­dő­ről! – Orbán Vik­tor rea­gált az Euró­pai Uni­ó­ban zaj­ló vitára

Nem most jöt­tünk le a fal­vé­dő­ről! – Orbán Vik­tor rea­gált az Euró­pai Uni­ó­ban zaj­ló vitára

„Lehet, hogy a magya­rok nin­cse­nek annyi­an, mint a néme­tek, de nem most jöt­tünk le a fal­vé­dő­ről” – mond­ta el Orbán Vik­tor a Kos­suth rádió Jó reg­gelt, Magyar­or­szág! című műso­rá­ban az Euró­pai Uni­ó­ban zaj­ló vitá­ra rea­gál­va. Szólt arról is, hogy a decem­ber 11. utá­ni sza­bá­lyok­ról a hét­fő reg­ge­li Ope­ra­tív Törzs ülé­sén fog­nak dön­te­ni. Azt azon­ban kiemel­te, hogy a szak­ér­tők min­den nagyobb volu­me­nű eny­hí­tést elleneznek.

Az euró­pai uni­ós orszá­gok több­sé­ge úgy véli, hogy a koro­na­ví­rus okoz­ta vál­ság meg­se­gí­té­sé­re lét­re­ho­zott támo­ga­tá­si ala­pot, a költ­ség­ve­tést, és a jog­ál­la­mi­sá­gi vitát egy­szer­re kell tárgyalni.

Magyar­or­szág ezzel nem ért egyet, a magyar kor­mány ragasz­ko­dik ahhoz, hogy külön kell eze­ket tárgyalni

–közöl­te Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök. Hoz­zá­tet­te, hogy Magyar­or­szág elfo­gad­ja a támo­ga­tá­si ala­pot, és a költ­ség­ve­tést, de a jog­ál­la­mi­sá­gi vitát el kell halasztani.

A len­gye­lek sem áll­hat­nak el a vétó­tól, mert a két ország közös nyi­lat­ko­za­tot adott ki, ami­ben leszö­gez­ték, hogy egy­mást támo­gat­ják, és nem fogad­nak el olyan egyez­ményt, amely Len­gyel­or­szá­got vagy Magyar­or­szá­got bár­mi­lyen szin­ten rosszul érinti –

Magyar­or­szág nem akar mig­rán­so­kat befogadni

A magya­rok lehet, hogy nin­cse­nek olyan sokan, mint a néme­tek, de nem most jöt­tünk le a fal­vé­dő­ről. Tehát olyan dol­gok­nál, amik lát­szó­lag elkü­lö­nül­nek egy­más­tól, mi lát­juk az össze­füg­gést – utalt arra, hogy az uni­ós költ­ség­ve­tés­ről szó­ló meg­egye­zés mel­lett hir­te­len mig­rá­ci­ós, köte­le­ző bete­le­pí­té­si kvó­ták is előkerültek.

Egyet­len orszá­got sem lehet olyan dolog­ra rákény­sze­rí­te­ni, amit az az ország nem akar. Magyar­or­szág pedig nem akar mig­rán­so­kat befogadni.

A mos­ta­ni intéz­ke­dé­sek, pró­bál­ko­zá­sok közép­pont­já­ban az áll, hogy rákény­sze­rít­sék Magyar­or­szá­got és Len­gyel­or­szá­got, hogy beván­dor­ló­kat fogad­jon be. A mos­ta­ni intéz­ke­dé­sek is azt szol­gál­ják, hogy erre egy jogi ala­pot teremt­se­nek – fogalmazott.

Orbán Vik­tor elmond­ta, hogy egy­elő­re még nem lehet össze­füg­gé­se­ket talál­ni a Száj­er-ügy, és akö­zött, hogy a nép­párt meg­tá­mad­ta Deutsch Tamást.

Ez egy­elő­re csak fan­tá­zia, és a poli­ti­kai élet­ben ennek nincs helye.

Ebben az eset­ben sincs probléma

Hang­sú­lyoz­ta, isme­ri a több könyv­ből álló uni­ós alap­tör­vény­köny­ve­ket, de még nem talál­ko­zott olyan­nal, hogy 25 tag­ál­lam jóvá­ha­gyá­sá­val is el lehet fogad­ni egy tör­vényt. A minisz­ter­el­nök nem érti, miért prob­lé­má­zik az unió, hiszen ha most decem­ber­ben nem szü­le­tik meg a közös dön­tés a költ­ség­ve­tés­ről, akkor sincs sem­mi prob­lé­ma, hiszen akkor havi folyó­sí­tá­sok­kal fog működ­ni az unió.

Fon­tos kér­dé­sek­ről kell beszél­ni, hiszen az unió közös hitelt akar fel­ven­ni. A 27 ország közö­sen és együtt kell majd fizes­se a tör­lesz­tést. Azon­ban ha egy-egy ország nem tud­ja tel­je­sí­te­ni a rá eső rész­le­tet, akkor azt a töb­bi ország kell, hogy kifi­zes­se, ami komoly gaz­da­sá­gi vál­sá­got is ered­mé­nyez­het a túl­ter­helt országban.

Éppen ezért Magyar­or­szág nem is örül annak, hogy ebben részt kell ven­nie, de mivel szo­li­dá­ri­sak vagyunk és ezt meg­tesszük a baj­ba­ju­tott orszá­gok miatt.

Nem Magyar­or­szág miatt nincs meg­ál­la­po­dás, hanem azon orszá­gok miatt, ame­lyek rá akar­ják kény­sze­rí­te­ni Magyar­or­szá­got arra, hogy vál­toz­tas­sa meg mig­rá­ci­ós poli­ti­ká­ját és fogad­jon be mig­rán­so­kat – tet­te hozzá.

A mig­rán­sok­kal a bal­ol­dal nyer­ni, az ország viszont veszí­te­ni fog

Ne lepőd­jünk meg azon, hogy az unió sza­va­za­ti jogo­kat és laká­so­kat akar adni a mig­rán­sok­nak. Azért nem kell meg ezen meg­le­pőd­ni, mert ez maga a Soros-terv. Ezért is ellen­áll Magyar­or­szág – hangsúlyozta.

Az biz­tos, hogy ha a bal­ol­dal 35 mil­lió mig­ráns­nak ad sza­va­za­ti jogot, akkor soká­ig szá­mít­hat­nak ezek­nek a beván­dor­lók­nak a szavazatára.

Azt is lehet lát­ni, hogy a magyar bal­ol­dal is ezt sze­ret­né meg­va­ló­sí­ta­ni Magyar­or­szá­gon. A mig­rán­sok­kal a bal­ol­dal nyer­ni, az ország viszont veszí­te­ni fog, hiszen a mig­rán­sok alap­ja­i­ban ala­kí­ta­nák át a tel­jes euró­pai és magyar kul­tú­rát – fogal­ma­zott Orbán Viktor.

A tény­le­ges prob­lé­mák­ra kell koncentrálni

A bri­tek csa­pást mér­tek az unióra.

Hiá­ba han­goz­tat­ta az unió, hogy meg­gyen­gül­tek a kilé­pés­sel. Azzal, hogy már az Egye­sült Király­ság­ban pár héten belül elkez­dik az oltá­so­kat bebi­zo­nyí­tot­ták azt, hogy sok­kal job­ban jár­nak azok, akik kilép­nek az unióból.

Bebi­zo­nyo­so­dott, hogy míg az uni­ós­ban a poli­ti­ku­sok poli­ti­kai vitá­kat foly­tat­nak, egy­mást támad­ják, akár a jog­ál­la­mi­ság kér­dé­sé­vel is, addig az uni­ón kívü­li­ek haté­ko­nyan védik meg pol­gá­ra­i­kat azál­tal, hogy a tény­le­ges prob­lé­mák­ra fókusz­ál­nak – mond­ta a kor­mány­fő. Magyar­or­szág meg­tesz mind­ez azért, hogy ahon­nan csak lehet, vak­ci­nát sze­rez­zen be.

Min­den nagyobb volu­me­nű eny­hí­tést elle­nez­nek a szakemberek

Azt is elmond­ta, hogy jövő héten már lehet regiszt­rál­ni a vak­ci­ná­ra, de a jelent­ke­zé­si sor­rend nem befo­lyá­sol­ja majd a beol­tá­sok fon­tos­sá­gi sor­rend­jét. A regiszt­rá­ci­ó­val csak az igény­fel­mé­rést sze­ret­nék elvégezni.

Az ope­ra­tív törzs már meg­ha­tá­roz­ta, azt a sor­ren­det, hogy kik fog­nak része­sül­ni elő­ször a vak­ci­ná­ból, ezek az egész­ség­ügyi dol­go­zók lesz­nek, aki­ket majd a súlyos álla­pot­ban lévők fog­nak követni –

közöl­te.

A decem­ber 11‑e utá­ni sza­bá­lyok­ról a hét­fő reg­ge­li ope­ra­tív törzs ülé­sén fog­nak dön­te­ni. Azt azon­ban kiemel­te, hogy a szak­ér­tők min­den nagyobb volu­me­nű eny­hí­tést ellenezzenek.

A magyar nem­zet egy­sé­ges és oszt­ha­tat­lan, és a hatá­ro­kon átíve­lő, és amíg nincs hatal­mon a bal­ol­dal, addig ez így is marad. A romá­ni­ai válasz­tá­sok kap­csán pedig elmond­ta, mivel Romá­nia gaz­da­sá­gi szem­pont­ból is fon­tos ország Magyar­or­szág szá­má­ra, abban bízik, hogy a válasz­tá­sok ered­mé­nye­két egy sta­bil kor­mány jön lét­re, amely­ben erős kép­vi­se­let­tel lesz jelen az RMDSZ. Éppen ezért min­den romá­ni­ai magyart arra buz­dít vegyen részt a sza­va­zá­son, és támo­gas­sa az RMDSZ‑t.

For­rás: Origo